dane tablicowe ⇒ tabelepolscy królowie tytularni

polscy królowie tytularni

Wratysław II czeskiWacław III czeskiHenryk KarynckiRudolf III HabsburgJan I LuksemburskiHenryk WalezyMaksymilian II HabsburgMaksymilian (III) Habsburg
DOMNIEMANY król tytularny w okresie IV 1085(?) - 1092(?)
podobizna Wratysława II w tzw. 'Kodeksie Wyszehradzkim'Wratysław II, król czeski
rodzice
♂ Brzetysław I, książę czeski
♀ Judyta ze Schweinfurtu
życie
* ok.1033
☠ 14 I 1092
małżonka
  1. ⚭ Adelajda węgierska
  2. Świętosława (Swatawa)
data i miejsce pochówku
† 1092 - kościół Śś. Piotra i Pawła w Wyszehradzie k. Pragi (🇨🇿)
Zgodnie z relacją czeskiego kronikarza Kosmasa z Pragi, cesarz Henryk IV ogłosił na synodzie w Moguncji [kwiecień 1085; Kosmas podaje iż było to w roku 1086] Wratysława II królem Czech i Polski; koronacja nastąpiła w Pradze 15 czerwca tego samego roku. Poza Kosmasem polski tytuł królewski Wratysława II nie pojawia się w żadnym źródle. Brak dowodów (dokumenty, pieczęcie, numizmaty), by tytułował się w ten sposób sam zainteresowany, dlatego też wydaje się, iż jest to pomyłka kronikarza. Wynika być może z lektury listów arcybiskupa mogunckiego Wezilona do antypapieża Klemensa III i Wratysława II, w których używana jest tytulatura Rex Boloniorum (król polski) - pominięcie tytułu czeskiego (Rex Bohemorum) sugeruje, iż nie jest to działanie celowe, lecz kancelaria arcybiskupa popełniła błąd.
król tytularny w okresie 21 VI 1305 - 4 VIII 1306
Wacław III czeski
Wacław III Przemyślida zaczął używać tytulatury króla (wielko)polskiego i czeskiego po śmierci ojca Wacława II czeskiego, pomimo iż nie został nigdy koronowany. W dokumencie z dnia 2 lipca 1306 roku Wacław tytułuje się jako rex Bohemie et Polonie dux Cracovie et Sandomerie (król Czech i [Wielko]Polski książę Krakowa i Sandomierza). Królem (wielko)polskim i czeskim tytułował się aż do swej tragicznej śmierci.
król tytularny w okresie VIII 1306 - X 1306 oraz 15 VIII 1307 - VIII 1310
Henryk KarynckiHenryk Karyncki, król czeski, książę Karyntii i Krainy
herb Henryka Karynckiegorodzice
♂ Meinhard II, hrabia Gorycji i Tyrolu, książę Karyntii
♀ Elżbieta bawarska
życie
* ok.1265
☠ 2 IV 1335 (Tyrol)
małżonka
  1. Anna Przemyślidka
  2. ⚭ Adelajda brunszwicka
  3. ⚭ Beatrycze sabaudzka
data i miejsce pochówku
† 1335 - klasztor cystersów w Stams (🇦🇹)
Henryk Karyncki zaczął używać tytulatury króla polskiego po śmierci Wacława III czeskiego, brata swej żony Anny. Jesienią 1306 roku zmuszony (przez Habsburgów) do wycofania się z Czech, powrócił dopiero po śmierci Rudolfa III Habsburga. 15 sierpnia 1307 roku Henryk został wybrany królem czeskim i ponownie zaczął używać tytulatury króla polskiego. Królem polskim tytułował się aż do sierpnia 1310, kiedy to został pozbawiony władzy na rzecz Jana Luksemburskiego.
król tytularny w okresie 16 X 1306 - 4 VII 1307
Rudolf III HabsburgRudolf III Habsburg Król Kasza, król czeski
herb Rudolfa III Habsburgarodzice
♂ Albrecht I Habsburg, książę austriacki, król niemiecki
♀ Elżbieta tyrolska
życie
* ok.1281
☠ 4 VII 1307 (Horažďovice)
małżonka
  1. ⚭ Blanka francuska
  2. Ryksa Elżbieta
data i miejsce pochówku
† 1307 - katedra w Pradze (🇨🇿)
Rudolf III Habsburg zaczął używać tytulatury króla polskiego po zawarciu małżeństwa z Ryksą Elżbietą, wdową po Wacławie II czeskim, córką Przemysła II (16 października 1306 roku). Królem polskim tytułował się aż do swej śmierci.
król tytularny w okresie 1 IX 1310 - 12 XI 1335
podobizna Jana I Luksemburskiego w tzw. 'Kodeksie z Gelnhausen'Jan I Luksemburski Ślepy, król czeski
herb Jana I Luksemburskiegorodzice
♂ Henryk VII Luksemburski, cesarz rzymski, król niemiecki, hrabia Luksemburga i Laroche
♀ Małgorzata brabancka
życie
* 10 VIII 1296 (Luksemburg)
☠ 26 VIII 1346 (Crécy)
małżonka
  1. Elżbieta Przemyślidka
  2. ⚭ Beatrycze de Bourbon
data i miejsce pochówku
† 1346 - klasztor benedyktynów Altmünster w Luksemburgu (🇱🇺)
† ok.1543 - kościół franciszkanów w Luksemburgu (🇱🇺)
† 1592 - klasztor benedyktynów Neumünster w Luksemburgu (🇱🇺)
† ok.1796 - Mettlach (🇩🇪)
† 1833/35 - kaplica w Kastel-Staadt (🇩🇪)
† 1945 - katedra w Luksemburgu (🇱🇺)
Jan Luksemburski zaczął używać tytulatury króla polskiego po zawarciu małżeństwa z Elżbietą Przemyślidką, córką Wacława II czeskiego (1 września 1310 roku). 24 sierpnia 1335 roku na zjeździe w Trenczynie Jan Luksemburski podpisał dokument, na mocy którego zaprzestał używania tytulatury polskiej, a 12 listopada 1335 roku na zjeździe w Wyszehradzie Kazimierz III Wielki wykupił od niego wszelkie prawa do korony polskiej (za cenę 20000 kop groszy praskich).
król tytularny w okresie 12 V 1575 - 2 VIII 1589
Henryk Walezy
We wrześniu 1574 roku sejm w Warszawie podjął uchwały dotyczące utraty tronu polskiego (i litewskiego) przez Henryka, w przypadku gdy nie powróci on do kraju do 12 maja następnego roku. Wobec nieobecności króla w wyznaczonym terminie, szlachta obradująca na zjeździe w Stężycy w dniu 12 maja 1575 roku podjęła decyzję o detronizacji Henryka Walezego. Pomimo tego królem polskim i wielkim księciem litewskim tytułował się aż do swej śmierci.
król tytularny w okresie 22 V 1576 - 12 X 1576
Maksymilian II HabsburgMaksymilian II Habsburg, cesarz rzymski, król czeski i węgierski
herb Maksymiliana II Habsburgarodzice
♂ Ferdynand I Habsburg, książę austriacki, król czeski, węgierski i niemiecki, cesarz rzymski
♀ Anna Jagiellonka, wnuczka Kazimierza IV Jagiellończyka
życie
* 31 VII 1527 (Wiedeń)
☠ 12 X 1576 (Ratyzbona)
małżonka
Maria Hiszpańska
data i miejsce pochówku
† 1576 - katedra w Pradze (🇨🇿)
Ogłoszony królem (podczas wolnej elekcji) przez prymasa Jakuba Uchańskiego 12 grudnia 1575 roku, cesarz Maksymilian II Habsburg zaczął używać tytulatury króla polskiego i wielkiego księcia litewskiego po zaprzysiężeniu pactów conventów w kościele augustianów w Wiedniu (22 maja 1576 roku). Królem polskim i wielkim księciem litewskim tytułował się aż do swej śmierci.
król tytularny w okresie 27 IX 1587 - 5 V 1598
Maksymilian (III) HabsburgMaksymilian III Habsburg der Deutschmeister, arcyksiążę austriacki
herb Maksymiliana (III) Habsburgarodzice
Maksymilian II Habsburg
Maria Hiszpańska
życie
* 12 X 1558 (Wiener Neustadt)
☠ 2 XI 1618 (Wiedeń)
data i miejsce pochówku
† 1618 - katedra w Innsbrucku (🇦🇹)
Wybrany królem (podczas wolnej elekcji) przez magnaterię, na czele z rodem Zborowskich, 22 sierpnia 1587 roku, arcyksiążę Maksymilian Habsburg zaczął używać tytulatury króla polskiego i wielkiego księcia litewskiego po zaprzysiężeniu pactów conventów w katedrze w Ołomuńcu (27 września 1587 roku). Królem polskim i wielkim księciem litewskim tytułował się do 5 maja 1598 roku, kiedy to został zmuszony do ostatecznej rezygnacji z praw do tronu polskiego.
literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo AVALON
do góry