ilustracje i mapydokumenty archiwalneślady władców polskich w Archiwum Państwowym w Poznaniu (1573-1795)

ślady władców polskich w Archiwum Państwowym w Poznaniu (1573-1795)

cz. I (XIII w.-1572)Henryk WalezyStefan I BatoryZygmunt III WazaWładysław IV WazaJan II Kazimierz WazaMichał Korybut WiśniowieckiJan III SobieskiAugust II MocnyStanisław I LeszczyńskiAugust III SasStanisław II August
królowie elekcyjni
dokument Henryka Walezego

▲ Henryk Walezy

Sygnatura: 474/0/D70
Zespół: Akta miasta Poznania

Henryk Walezy, król Polski ... daje miastu Poznaniowi odpis protokołu swojej elekcji, wniesionego do metryki koronnej. 1574.16.III. Kraków, sejm koronacyjny

pieczęć Henryka Walezego

▲ Henryk Walezy

Sygnatura: 474/0/D70
Zespół: Akta miasta Poznania

pieczęć wielka koronna

dokument Henryka Walezego

▲ Henryk Walezy

Sygnatura: 474/0/D483
Zespół: Akta miasta Poznania

Henryk Walezy, król Polski ... transumuje i zatwierdza na prośby magistratu uwierzytelniony odpis rozstrzygnięcia sporu z 19.V.1571 między Łukaszem Górką wojewodą poznańskim a miastem, dotyczącego nieruchomości na przedmieściu Wymykowo. 1574.27.II. Kraków, sejm koronacyjny

pieczęć Henryka Walezego

▲ Henryk Walezy

Sygnatura: 474/0/D483
Zespół: Akta miasta Poznania

pieczęć wielka koronna

podpis Henryka Walezego

▲ Henryk Walezy

Sygnatura: 474/0/D71
Zespół: Akta miasta Poznania

Henryk Walezy, król Francji i Polski ... prosi stany polskie, aby do czasu zwołanego na 1.XI.1574 sejmu generalnego nie podejmowały żadnych uchwał. 1574.25.VIII. Taurini non longe Allobrogum finibus - fragment dokumentu z podpisem

dokument Stefana Batorego

▲ Stefan I Batory

Sygnatura: 636/0/475
Zespół: Cechy miasta Poznania

Stefan, król Polski ... na prośby starszych cechu złotników poznańskich Bartłomieja Zołny i Konrada Bodensteina potwierdza i transumuje przedstawione mu 3 przywileje dotyczące przepisów statutowych cechu złotników, zatwierdzone przez Zygmunta I dnia 1.XII.1534, Zygmunta Augusta 30.VIII.1550 i 15.IV.1565 rok 1576

pieczęć Stefana Batorego

▲ Stefan I Batory

Sygnatura: 636/0/475
Zespół: Cechy miasta Poznania

pieczęć kancelaryjna

dokument Stefana Batorego

▲ Stefan I Batory

Sygnatura: 3217/0/5
Zespół: Klasztor karmelitów trzewiczkowych w Poznaniu

Stefan, król Polski, dodając 2 rybaków do tych dwóch, których klasztorowi karmelitów darował już król Władysław (Jagiełło) zatwierdza dokument wystawiony temu klasztorowi przez Zygmunta (I) d.d. 21 IV 1513 a zawierający transumpt dokumentu króla Władysława (Jagiełły), d.d. 13 III 1406; Kraków 1578.04.14

pieczęć Stefana Batorego

▲ Stefan I Batory

Sygnatura: 3217/0/5
Zespół: Klasztor karmelitów trzewiczkowych w Poznaniu

pieczęć kancelaryjna przywieszona na 6-barwnym sznurze

pieczęć Stefana Batorego

▲ Stefan I Batory

Sygnatura: 474/0/D140
Zespół: Akta miasta Poznania

pieczęć wielka koronna

dokument Stefana Batorego

▲ Stefan I Batory

Sygnatura: 474/0/D141
Zespół: Akta miasta Poznania

Stefan Batory, król Polski ... w związku ze skargą królewskiego prokuratora wniesioną na radę miasta Poznania, stwierdza, iż mieszkańcy Poznania, zgodnie z przywilejami i dekretem króla Zygmunta Augusta, wolni są od stawiania podwód. 1576.29.XI. Toruń

pieczęć Stefana Batorego

▲ Stefan I Batory

Sygnatura: 474/0/D141
Zespół: Akta miasta Poznania

pieczęć wielka koronna

dokument Stefana Batorego

▲ Stefan I Batory

Sygnatura: 474/0/D552
Zespół: Akta miasta Poznania

Stefan Batory, król Polski i książę Siedmiogrodu na skargę wniesioną przez klasztor dominikanów w Poznaniu przeciwko Żydom, którzy w pobliżu kościoła i klasztoru mają swoje domy i warsztaty, zanieczyszczają pobliże kościoła, poleca Stanisławowi Górce wojewodzie poznańskiemu, wyszukać miejsce do składowania nieczystości ... Podpis: Stephanus rex; 1580.2.I. Warssaciae

podpis i pieczęć Stefana Batorego

▲ Stefan I Batory

Sygnatura: 474/0/D552
Zespół: Akta miasta Poznania

podpis i pieczęć kancelaryjna

dokument Stefana Batorego

▲ Stefan I Batory

Sygnatura: 474/0/D553
Zespół: Akta miasta Poznania

Stefan Batory, król Polski i książę Siedmiogrodu ... w związku z zamieszkami powstałymi w dzielnicy żydowskiej dnia 30.XII.1576, zarządza, aby wybrani przedstawiciele władz miejskich Poznania złożyli przysięgę, iż władze miejskie nie dały powodu do wszczęcia zamieszek. 1580.26.I. Varschoviae

pieczęć Stefana Batorego

▲ Stefan I Batory

Sygnatura: 474/0/D553
Zespół: Akta miasta Poznania

pieczęć kancelaryjna

dokument Zygmunta III Wazy

▲ Zygmunt III Waza

Sygnatura: 474/0/D564
Zespół: Akta miasta Poznania

Zygmunt III, król Polski ... wydaje mandat, którym zabrania mieszkańcom miasta Poznania urządzać tumulty przeciw Żydom oraz poleca władzom miejskim Poznania przywrócić porządek przez wywłaszczenie mieszczanina Jonasa Smidla z dwu domów, położonych między domami żydowskimi, co zaostrza między nimi konflikty. 1628.6.VII. Warszawa

pieczęć Zygmunta III Wazy

▲ Zygmunt III Waza

Sygnatura: 474/0/D564
Zespół: Akta miasta Poznania

pieczęć koronna

dokument Zygmunta III Wazy

▲ Zygmunt III Waza

Sygnatura: 1454/0/49
Zespół: Klasztor cystersów w Bledzewie

Zygmunt III, król Polski, zatwierdzając elekcję Sebastiana Grabowieckiego na opata bledzewskiego, dokonaną przez członków tamtejszego klasztoru, zwraca się do Łukasza z Kościelca, biskupa poznańskiego, aby elekta instytuował i inwestiował. 1592.09.28 Warszawa

pieczęć Zygmunta III Wazy

▲ Zygmunt III Waza

Sygnatura: 1454/0/49
Zespół: Klasztor cystersów w Bledzewie

pieczęć mniejsza koronna na jedwabnym, czerwono-niebiesko-fioletowo-żółtym sznurze

dokument Zygmunta III Wazy

▲ Zygmunt III Waza

Sygnatura: 4058/0/10
Zespół: Akta miasta Gniezno

Zygmunt III, król polski, nakazuje burmistrzowi, rajcom i całemu magistratowi miasta Gniezna, aby w postępowaniu swoim przeciwko dwóm tamtejszym mieszczanom obserwował przepisy prawne i zwrócił im grzywny i wadia, o ile takie już od nich wymusił. 1632.14.IV

pieczęć Zygmunta III Wazy

▲ Zygmunt III Waza

Sygnatura: 4058/0/10
Zespół: Akta miasta Gniezno

pieczęć przeciśnięta przez papier dokumentu

dokument Władysława IV Wazy

▲ Władysław IV Waza

Sygnatura: 973/0/26
Zespół: Dokumenty wiejskie

Władysław IV, król polski, potwierdza małżonkom Pawłowi i Elżbiecie Hoffmanom wszystkie prawa do posiadanego przez nich młyna (lub jego trzeciej części) zwanego Borowy, należącego do miasteczka Międzyrzecza, a także zezwala na przekazanie dożywotniego prawa do posiadania i użytkowania tegoż młyna ich synowi, Maciejowi [Mateuszowi] Hoffmanowi, 1636.I.29, Gdańsk

pieczęć Władysława IV Wazy

▲ Władysław IV Waza

Sygnatura: 973/0/26
Zespół: Dokumenty wiejskie

pieczęć mniejsza koronna, w czerwonym laku, w metalowej puszce zawieszonej na brązowym sznurze

puszka na pieczęć Władysława IV Wazy

▲ Władysław IV Waza

Sygnatura: 973/0/26
Zespół: Dokumenty wiejskie

puszka na pieczęć

dokument Władysława IV Wazy

▲ Władysław IV Waza

Sygnatura: 1142/0/3.5/43
Zespół: Akta jurydyk miasta Poznania

Władysław IV, król polski, w związku z pożarem Śródki uwalnia mieszkańców tego miasteczka od wszelkich podatków na okres 4 lat z wyjątkiem cła wywozowego. 1637.03.24 Warszawa

dokument Władysława IV Wazy

▲ Władysław IV Waza

Sygnatura: 4064/0/I/1
Zespół: Akta miasta Powidz

Władysław IV, król polski, zakazuje staroście powidzkiemu Stanisławowi Pogorzelskiemu i mieszkańcom Powidza niszczyć przez dowolne wyręby puszczę powidzką; 1597.8.VIII (1812.7.II) in Castro Wschowiensi

pieczęć Władysława IV Wazy

▲ Władysław IV Waza

Sygnatura: 4064/0/I/1
Zespół: Akta miasta Powidz

pieczęć wyciśnięta przez papier

dokument Władysława IV Wazy

▲ Władysław IV Waza

Sygnatura: 4320/0/13
Zespół: Akta miasta Rawicz

Władysław , król polski, w dowód łaski okazanej Mikołajowi Aleksandrowi z Steinberga Kostce i żonie jego Zofii Teresie z Przymy, przesuwa terminy pięciu jarmarków corocznych na dni sobotnie: przed św. Pawłem (25. I), przed niedzielą trzecią postu, przed Wniebowstąpieniem, po Wniebowzięciu Panny Marii i po św. Mateuszu oraz ustala targi cotygodniowe także na dni sobotnie, zabezpieczając zwykłe swobody handlowe wszystkim przybyszom na nie; 1646

pieczęć i podpis Władysława IV Wazy

▲ Władysław IV Waza

Sygnatura: 4320/0/13
Zespół: Akta miasta Rawicz

pieczęć i podpis

dokument Władysława IV Wazy

▲ Władysław IV Waza

Sygnatura: 4636/0/20
Zespół: Akta miasta Rogoźno

Władysław IV, król polski, potwierdza ogólnie miastu Rogoźno wszystkie nadane mu poprzednio przywileje. 1641

pieczęć Władysława IV Wazy

▲ Władysław IV Waza

Sygnatura: 4636/0/20
Zespół: Akta miasta Rogoźno

pieczęć wielka koronna

dokument Jana II Kazimierza Wazy

▲ Jan II Kazimierz Waza

Sygnatura: 474/0/D509
Zespół: Akta miasta Poznania

Jan Kazimierz, król Polski ... uwzględniając dawne przywileje Zygmunta Augusta i Zygmunta III, potwierdza je, na mocy których rada miasta Poznania staje się prawnym właścicielem placów pustych, opuszczonych, których właściciele nie są w stanie ich odbudować. 1658.20.XI. Toruń

pieczęć Jana II Kazimierza Wazy

▲ Jan II Kazimierz Waza

Sygnatura: 474/0/D509
Zespół: Akta miasta Poznania

pieczęć koronna

dokument Jana II Kazimierza Wazy

▲ Jan II Kazimierz Waza

Sygnatura: 636/0/40/337
Zespół: Cechy miasta Poznania

Jan Kazimierz, król Polski ... transumuje i zatwierdza przywileje dla piwowarów poznańskich, nadane im i potwierdzone przez Mikołaja z Kutna, wojewodę łęczyckiego i starostę generalnego Wielkopolski w Poznaniu dnia 18.VII.1487, króla Jana Olbrachta w Poznaniu dnia 9.XII.1493 i króla Zygmunta III w Warszawie dnia 20.XII.1590, które oblatowane zostały w grodzie poznańskim dnia 30.VII.1554 r.

pieczęć Jana II Kazimierza Wazy

▲ Jan II Kazimierz Waza

Sygnatura: 636/0/40/337
Zespół: Cechy miasta Poznania

pieczęć koronna

dokument Jana II Kazimierza Wazy

▲ Jan II Kazimierz Waza

Sygnatura: 4313/0/I/23
Zespół: Akta miasta Krzywiń

Jan Kazimierz, król polski, ustanawia targi w każdą sobotę w tygodniu i trzy jarmarki w roku w mieście Krzywiniu w powiecie kościańskim. 1654.7.V die septima mensis Maii, Warszawa

pieczęć Jana II Kazimierza Wazy

▲ Jan II Kazimierz Waza

Sygnatura: 4313/0/I/23
Zespół: Akta miasta Krzywiń

pieczęć mniejsza koronna w czerwonym wosku na jedwabnym sznurku z biało-różowo-niebieskich nici, w blaszanej puszce

dokument Jana II Kazimierza Wazy

▲ Jan II Kazimierz Waza

Sygnatura: 4320/0/I/20
Zespół: Akta miasta Rawicz

Jan Kazimierz, król polski, potwierdza nadaną w 1638 roku przez króla Władysława IV wolność mieszkańców miasta Rawicza na okres 35 lat od wszelkich ciężarów, ceł i kontrybucji a szczególnie uwalnia ich od obowiązku płacenia ceł lądowych i wodnych; 1649

pieczęć Jana II Kazimierza Wazy

▲ Jan II Kazimierz Waza

Sygnatura: 4320/0/I/20
Zespół: Akta miasta Rawicz

pieczęć koronna

dokument Jana II Kazimierza Wazy

▲ Jan II Kazimierz Waza

Sygnatura: 4320/0/I/28
Zespół: Akta miasta Rawicz

Jan Kazimierz, król polski, na prośbę Jana z Bnina Opalińskiego, wojewody wrocławskiego, właściciela miasta Rawicza, nadaje temuż miastu Rawiczowi prawo odbywania - od wigilii Narodzenia Panny Marii przez okres 14 dni - jarmarku, zabezpieczając wszystkim przybyszom nań, wszelkie prawa handlowe, obowiązujące na jarmarkach; 1665

pieczęć Jana II Kazimierza Wazy

▲ Jan II Kazimierz Waza

Sygnatura: 4320/0/I/28
Zespół: Akta miasta Rawicz

pieczęć koronna

dokument Michała Korybuta Wiśniowieckiego

▲ Michał Korybut Wiśniowiecki

Sygnatura: 3217/0/15
Zespół: Klasztor karmelitów trzewiczkowych w Poznaniu

Michał, król Polski, transumuje i zatwierdza 4 dokumenty, wszystkie wystawione przez Jana Kazimierza dla klasztoru karmelitów w Poznaniu, d.d. 17 II 1649

pieczęć Michała Korybuta Wiśniowieckiego

▲ Michał Korybut Wiśniowiecki

Sygnatura: 3217/0/15
Zespół: Klasztor karmelitów trzewiczkowych w Poznaniu

pieczęć wielka koronna na sznurze wiśniowego koloru; w blaszanej kapsułce

dokument Michała Korybuta Wiśniowieckiego

▲ Michał Korybut Wiśniowiecki

Sygnatura: 4320/0/I/33
Zespół: Akta miasta Rawicz

Michał Korybut - Wiśniowiecki, król polski potwierdza Rawiczowi, miastu dziedzicznemu Jana z Bnina Opalińskiego, wojewody inowrocławskiego i starosty międzyrzeckiego wszystkie uprawnienia zatwierdzone przez poprzednich królów polskich i odtąd nadaje na okres 10 lat wolności od uiszczania opłat celnych w całej Polsce mieszkańcom Rawicza; rok 1669

podpis Michała Korybuta Wiśniowieckiego

▲ Michał Korybut Wiśniowiecki

Sygnatura: 4320/0/I/33
Zespół: Akta miasta Rawicz

podpis

podpis i pieczęć Michała Korybuta Wiśniowieckiego

▲ Michał Korybut Wiśniowiecki

Sygnatura: 20/0/1848
Zespół: Księgi sądu i urzędu grodzkiego w Poznaniu

Michał Wiśniowiecki, król polski kieruje uniwersał do dygnitarzy, urzędników i szlachty wojeództwa poznańskiego i kaliskiego, aby, wobec wypowiedzenia wojny przez Turcje i powrotu posła polskiego, gotowali się na pospolite ruszenie, do miast zaś, aby przygotowały wyprawę piechoty, wozów i prowiantów - fragment dokumentu z podpisem i pieczęcią wielką koronną wyciśniętą przez papier na podłożu lakowym

dokument Jana III Sobieskiego

▲ Jan III Sobieski

Sygnatura: 474/0/D171
Zespół: Akta miasta Poznania

Jan III Sobieski, król Polski ... zezwala na pobieranie przez okres dalszych 10 lat podatku od piwowarów poznańskich po 4 złp od waru piwa, na opłacenie długów miejskich, oraz po 2 gr. od każdej beczki piwa na poprawę obwarowań miejskich. 1676.30.III. Kraków

pieczęć Jana III Sobieskiego

▲ Jan III Sobieski

Sygnatura: 474/0/D171
Zespół: Akta miasta Poznania

pieczęć koronna

dokument Jana III Sobieskiego

▲ Jan III Sobieski

Sygnatura: 474/0/D173
Zespół: Akta miasta Poznania

Jan III Sobieski, król Polski ... anuluje nałożoną przez Komisję Lwowską dnia 4 XII 1676 na miasto Poznań sumę 3000 złp podatku hiberny, gdyż zgodnie z konstytucjami z r. 1635 i 1652 mieszkańcy Poznania wolni są od płacenia hiberny. 1677.25.IV. Warszawa

pieczęć Jana III Sobieskiego

▲ Jan III Sobieski

Sygnatura: 474/0/D173
Zespół: Akta miasta Poznania

pieczęć koronna

pieczęć Jana III Sobieskiego

▲ Jan III Sobieski

Sygnatura: 4378/0/I/3
Zespół: Akta miasta Dolsk

pieczęć koronna na zielonej wstążce, w puszce

dokument Augusta II Mocnego

▲ August II Mocny

Sygnatura: 4330/0/18
Zespół: Akta miasta Kobylin

August II, król polski, nadaje miastu Kobylin prawo odbywania jarmarków trzy razy w roku i to: w poniedziałek po święcie Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny, w poniedziałek bezpośrednio po święcie Św. Jana Chrzciciela i w poniedziałek po święcie Św. Bartłomieja Apostoła. 1714.20.VII Rydzyna

pieczęć Augusta II Mocnego

▲ August II Mocny

Sygnatura: 1336/0/139
Zespół: Cechy miasta Leszno

pieczęć elektorska wyciśnieta przez papier

dokument Augusta II Mocnego

▲ August II Mocny

Sygnatura: 892/0/1/91
Zespół: Akta Braci Czeskich

August II król Polski mianuje Dobrogosta z Bytynia Kurnatowskiego dozorcą skarbu, wyznaczając wysokość pensji. 1703, Warszawa

pieczęć Augusta II Mocnego

▲ August II Mocny

Sygnatura: 892/0/1/91
Zespół: Akta Braci Czeskich

pieczęć koronna

dokument Augusta II Mocnego

▲ August II Mocny

Sygnatura: 474/0/90
Zespół: Akta miasta Poznania

August II, król Polski ... zaświadcza, iż posłowie miasta Poznania brali udział w sejmie elekcyjnym, i że dnia 23 IX 1697 na zamku krakowskim posłowie miejscy rajcy Jan Eyberle i dr Andrzej Margowski oraz syndyk Zygmunt Karczyński złożyli przysięgę wierności. 1697.5.X

pieczęć Augusta II Mocnego

▲ August II Mocny

Sygnatura: 474/0/90
Zespół: Akta miasta Poznania

pieczęć koronna

dokument Augusta II Mocnego

▲ August II Mocny

Sygnatura: 472/0/177
Zespół: Akta miasta Poznania

August II, król Polski ... uwględniając zniszczenie miasta Poznania z powodu działań wojennych i wyludnianie jegoż z powodu panującej zarazy, bierze miasto w swoją szczególną opiekę w związku z zaleganiem spłat długów miejskich. 1709.19.X. Torunii

pieczęć Augusta II Mocnego

▲ August II Mocny

Sygnatura: 472/0/177
Zespół: Akta miasta Poznania

pieczęć kancelaryjna

pieczęć Augusta II Mocnego

▲ August II Mocny

Sygnatura: 4311/0/I/70
Zespół: Akta miasta Kościan

pieczęć koronna

dokument Stanisława I Leszczyńskiego

▲ Stanisław I Leszczyński

Sygnatura: 892/0/82
Zespół: Akta braci czeskich

Stanisław I król polski, zatwierdza dokument Bogusława hrabiego na Lesznie, proboszcza katedralnego w Płocku, kanclerza królewskiego i kanclerza krakowskiego z daty 5 VIII 1672 w Lesznie, którym przekazał on wieś Lasocice hrabiom na Lesznie, tudzież Rafała hrabiego na Lesznie, wojewody kaliskiego z 13 V 1686 w Rydzynie, którym tenże wydał zarządzenie w sprawie domku na mieszkanie dla grabarza; 1708

pieczęć Stanisława I Leszczyńskiego

▲ Stanisław I Leszczyński

Sygnatura: 892/0/82
Zespół: Akta braci czeskich

pieczęć kancelaryjna w czerwonym wosku na taśmie niebieskiej w blaszanej puszce z wiekiem

pieczęć Stanisława I Leszczyńskiego

▲ Stanisław I Leszczyński

Sygnatura: 892/0/82
Zespół: Akta braci czeskich

pieczęć kancelaryjna w czerwonym wosku na taśmie niebieskiej w blaszanej puszce z wiekiem

dokument Stanisława I Leszczyńskiego

▲ Stanisław I Leszczyński

Sygnatura: 892/0/68
Zespół: Akta braci czeskich

Stanisław I król Polski - potwierdza przywilej Rafała Leszczyńskiego z 4 X 1633 w Lesznie, dotyczący osiedlania się innowierców w mieście, przepisów odnoszących się do praktyk religijnych itd.; 1708

pieczęć Stanisława I Leszczyńskiego

▲ Stanisław I Leszczyński

Sygnatura: 892/0/68
Zespół: Akta braci czeskich

pieczęć kancelaryjna

podpis Stanisława I Leszczyńskiego

▲ Stanisław I Leszczyński

Sygnatura: 892/0/68
Zespół: Akta braci czeskich

podpis

dokument Stanisława I Leszczyńskiego

▲ Stanisław I Leszczyński

Sygnatura: 892/0/72
Zespół: Akta braci czeskich

Stanisław I król Polski - na prośby adwokata Samuela Hartmana potwierdza wszelkie przywileje i wolności nadane przez jego poprzedników gminie braci czeskich. 1736.IV.28 Drezno

pieczęć Stanisława I Leszczyńskiego

▲ Stanisław I Leszczyński

Sygnatura: 892/0/72
Zespół: Akta braci czeskich

pieczęć kancelaryjna wyciśnięta przez papier

podpis Stanisława I Leszczyńskiego

▲ Stanisław I Leszczyński

Sygnatura: 892/0/72
Zespół: Akta braci czeskich

podpis

dokument Stanisława I Leszczyńskiego

▲ Stanisław I Leszczyński

Sygnatura: 4311/0/I/74
Zespół: Akta miasta Kościan

Stanisław I Leszczyński, król polski ... oznajmia, że przychyla się prośbie miasta Kościana i uwalnia je wraz ze wsiami doń należącymi od obowiązku kwaterowania i ponoszenia ciężarów na rzecz wojska często nawiedzającego miasto Kościan, leżące na ważnej drodze. 1704.XII.5 in arce Rydzynensi

pieczęć i podpis Stanisława I Leszczyńskiego

▲ Stanisław I Leszczyński

Sygnatura: 4311/0/I/74
Zespół: Akta miasta Kościan

pieczęć i podpis

dokument Augusta III Sasa

▲ August III Sas

Sygnatura: 1379/0/12
Zespół: Cechy miasta Śrem

August III, król polski na prośbę przedstawicieli cechu garcarskiego Sebastiana Piątkiewicza i Floriana Komendy ze Śremu zatwierdza i transumuje artykuły statutowe tegoż cechu, potwierdzane przez władze miejskie w Śremie 1740. 5. VII, Vschowae

pieczęć Augusta III Sasa

▲ August III Sas

Sygnatura: 1379/0/12
Zespół: Cechy miasta Śrem

pieczęć wielka koronna

dokument Augusta III Sasa

▲ August III Sas

Sygnatura: 3217/0/19
Zespół: Klasztor karmelitów trzewiczkowych w Poznaniu

August III, król Polski, transumuje i zatwierdza dokumenty króla Augusta II d.d. 25 VII 1699 Warszawa transumujący i zatwierdzający z kolei wcześniejsze dokumenty; 1746.11.30, Warszawa

pieczęć Augusta III Sasa

▲ August III Sas

Sygnatura: 1379/0/12
Zespół: Cechy miasta Śrem

pieczęć wielka koronna w blaszanej kapsułce na sznurze koloru wiśniowego

dokument Augusta III Sasa

▲ August III Sas

Sygnatura: 4058/0/21
Zespół: Akta miasta Gniezno

August III, król polski, ... i elektor saski zatwierdza i transumuje ustalenia Komisji Królewskiej z 1743.29.X zgodnie z protokołem komisji królewskiej z 1743.30.VIII z zakresie kompetencji rady miejskiej, burmistrza, wójta, ławników, dziesięciu mężów i trzeciego porządku w mieście Gnieźnie

podpis i pieczęć Augusta III Sasa

▲ August III Sas

Sygnatura: 4058/0/21
Zespół: Akta miasta Gniezno

podpis i pieczęć wyciśnięta przez papier

pieczęć Augusta III Sasa

▲ August III Sas

Sygnatura: 1444/0/218
Zespół: Klasztor benedyktynów w Lubiniu

pieczęć koronna

dokument Augusta III Sasa

▲ August III Sas

Sygnatura: 973/0/78
Zespół: Dokumenty wiejskie

August III, król polski powtarza i zatwierdza treść dokumentu wystawionego w Bydgoszczy dnia 15.XI.1734 r. przez Stanisława Poniatowskiego, wojewodę mazowieckiego, który jako posesor wójtostwa bydgoskiego przedłużył Olędrom osadzonym we wsi Fordonek należącej do tegoż wójtostwa, na dalszych 50 lat prawo posiadania emfiteutycznego i użytkowania Datum...die 14 mensis IXbris Anno Domini MDCCXXXVIII. Regni vero Nostri VI anno. Varsaviae

pieczęć Augusta III Sasa

▲ August III Sas

Sygnatura: 973/0/78
Zespół: Dokumenty wiejskie

pieczęć wielka koronna, w czerwonym wosku, w puszce blaszanej z wiekiem, zawieszonej ma niebieskim sznurze

dokument Augusta III Sasa

▲ August III Sas

Sygnatura: 4311/0/I/99
Zespół: Akta miasta Kościan

August III, król polski ... książę i elektor saski oznajmia, że opustoszałą kamienicę, znajdującą się przy rynku w Kościanie i stanowiącą niegdyś własność szlachetnego Zaręby i spadkobierców jego, nadaje z prawem dziedziczenia jej Stefanowi Szuberskiemu, doktorowi medycyny. 1749.29.I Varsaviae

pieczęć Augusta III Sasa

▲ August III Sas

Sygnatura: 4311/0/I/99
Zespół: Akta miasta Kościan

pieczęć koronna wyciśnięta przez papier

dokument Stanisława II Augusta

▲ Stanisław II August

Sygnatura: 636/0/38/322
Zespół: Cechy miasta Poznania

Stanisław August król polski ... potwierdza w transumpcie statut perukarzy poznańskich, nadany przez prezydenta i radę miasta Poznania dnia 13.II.1786

pieczęć Stanisława II Augusta

▲ Stanisław II August

Sygnatura: 636/0/38/322
Zespół: Cechy miasta Poznania

pieczęć koronna

pieczęć Stanisława II Augusta

▲ Stanisław II August

Sygnatura: 4329/0/I7
Zespół: Akta miasta Kępno

pieczęć koronna

pieczęć Stanisława II Augusta

▲ Stanisław II August

Sygnatura: 958/0/2.2/123
Zespół: Majątek Rogalin - Raczyńscy

pieczęć koronna

ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo Avalon
do góry