władcy dzielnicowiGryficiBarnim I Dobry

Barnim I Dobry (szczeciński)

Ów Barnim był pierwszym o tym imieniu i zwie się go również Dobrym, a już od młodości był bogobojny i wciąż powtarzał maksymę: "Wprzódy Serwacym być trzeba, potem Bonifacym", to znaczy - najpierw trzeba gromadzić, a potem zaś rozdawać. Gdy jednak pewne zebrał zapasy, tak stał się hojny, że każdy się dziwić musi. [...] Okazał się tak dobrotliwy dla swoich poddanych, iż wszyscy pospołu jak ojca go traktowali. I mimo wieku swego księciem był szanowanym oraz postawnym; blisko sześćdziesiąt lat bowiem rządził i choć od wielu był już siwy, to przecie tak zdrów i czynny aż do swego końca, że nigdy nie słabował i wobec spraw wszelkich tak świeży był i mocny, że wiele rzeczy chyżej czynił niż młodzi.
Pomerania Tomasza Kantzowa
rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Bogusław II, książę uznamsko-szczecińskiMirosława, córka Mściwoja I Spokojnego
życie
ok.1210 - 13/14 XI 1278 (Dąbie k. Szczecina)
małżeństwa
 1. 1238/39 - 1252: Marianna, córka Eryka X Knutssona, króla szwedzkiego
  • dawniej identyfikowana przez badaczy jako córka Alberta II z Weimar-Orlamünde, Henryka I, hrabiego Anhaltu albo Alberta I, księcia saskiego
 2. 1252/53 - /1261: Małgorzata, prawdopodobnie córka Mikołaja I meklemburskiego na Orlach albo Ottona I Dziecięcia, księcia Brunszwiku i Lüneburga
 3. 1263/67 - 1278: Matylda, córka Ottona III Pobożnego, margrabiego brandenburskiego, wnuczka Wacława I, króla czeskiego
potomstwo ⇒ drzewo genealogiczne
 1. Anastazja (1239/45 - 15 III 1317)
  Jadwiga
  • istnienie niepewne; wspomina o niej wyłącznie XVI-wieczny kronikarz Tomasz Kantzow
  córka
  • istnienie niepewne
 2. Bogusław (1254/55 - 19 II 1309)
 3. Mirosława (1270 - /11 XI 1328)
  Beata (1270/74 - 1315/XII 1316)
  Hildegarda
  • istnienie niepewne; wspomina o niej wyłącznie XVI-wieczny kronikarz Tomasz Kantzow
  Barnim (/1275 - 28 V 1295)
  Otton (1 I/31 VIII 1279 - 30 XII 1344)
panowanie
1227-1228, 1233/35-1240, 1250-1264: Goleniów, Gryfino, Police, Stargard, Szczecin, Uznam
1228-1233/35, 1248-1250: Goleniów, Gryfino, Police, Stargard, Szczecin, Uznam, Wołogoszcz
1240-1243: Goleniów, Gryfino, Police, Szczecin, Uznam
1243-1248: Goleniów, Gryfino, Police, Szczecin, Uznam, Wołogoszcz
1250-1264: Wołogoszcz (wspólne lenno)
1264-1266: Dymin, Goleniów, Gryfia, Gryfino, Kołobrzeg, Police, Stargard, Szczecin, Uznam
1266-1269: Dymin, Goleniów, Gryfia, Gryfino, Kołobrzeg, Police, Sławno, Stargard, Szczecin, Uznam
1269-1276: Dymin, Goleniów, Gryfia, Gryfino, Kołobrzeg, Police, Stargard, Szczecin, Uznam
1276-1278: Dymin, Goleniów, Gryfia, Gryfino, Police, Stargard, Szczecin, Uznam

1220/1221

-(23/24 I) Śmierć ojca Bogusława II.

1223

-(wiosna) Wiec we Wkryujściu (przy udziale przedstawicieli króla duńskiego).

1227

-(22 VII) Król duński Waldemar II zostaje pokonany w bitwie pod Bornhöved przez koalicję książąt i miast północnoniemieckich.-(12 X) Wiec w Kołobrzegu.

1226/1230

📖
[...] otrzymali od pana Barnima ziemie Teltow, Barnim i wiele innych, kupili też ziemię wkrzańską aż do rzeki Wilsny. - Kronika Margrabiów Brandenburskich
-Układ z Janem I i Ottonem III, margrabiami brandenburskimi.

1228

-Barnim wystawia pierwsze samodzielne dokumenty.-(/5 VIII) Barnim wraz z bratem stryjecznym Warcisławem III dymińskim (i przy prawdopodobnym wsparciu oddziałów miasta Lubeki) odbijają kasztelanię wołogoską z rąk Wisława I rugijskiego, lennika duńskiego.

1229

-Udzielenie militarnego wsparcia (?) margrabiom brandenburskim w konflikcie z ich seniorem lennym, arcybiskupem magdeburskim.

1231

-(XII) Cesarz Fryderyk II Hohenstauf nadaje (w Rawennie) margrabiom brandenburskim prawa do zwierzchności nad Pomorzem Zachodnim.

1234

-(/23 III) Udzielenie zbrojnego wsparcia Warcisławowi III w odbiciu Dymina z rąk duńskich.
-(23 III) Barnim i Warcisław uwalniają mieszczan Lubeki od cła i wszelkich danin należnych przy wywozie i wwozie towarów do ich księstw.
-(22 IX/zima) Wyprawa Henryka Brodatego i Henryka Pobożnego przeciwko Barnimowi.-(27 XII) Lokacja Przęcławia na prawie magdeburskim.

1235/1242

-(1235/27 I 1243) Barnim przenosi swoją siedzibę z Uznamia do Szczecina.

1233/1235

-Utrata ziemi wołogoskiej na rzecz Duńczyków (albo działających w porozumieniu z nimi Rugijczyków).

1235-1236

-(XII 1235-I 1236) Pobyt w Szpandawie, na dworze brandenburskim.

1236

(III) Pobyt w Szpandawie, na dworze brandenburskim.

1238

-Barnim odbija kasztelanię cedyńską i kiniecką z rąk Henryka Pobożnego.

1238/1239

-(4 IX 1238) Papież Grzegorz IX udziela dyspensy na małżeństwo Barnima z Marianną, córką Eryka X Knutssona, króla szwedzkiego, w związku z ich pokrewieństwem w czwartym stopniu.
-Małżeństwo z Marianną.

1240

-(24 IV) Układ z biskupem kamieńskim Konradem III von Salzwedel.

1243

-(3 IV) Przywilej lokacyjny dla miasta Szczecina.

1243 (?)

-(/2 VI 1243?) Barnim odbija Wołogoszcz (wraz z okręgiem) z rąk brandenburskich.

1243 (albo 1253)

-(24 VI) Przywilej lokacyjny dla miasta Stargardu.

1244

📖
Zatem tegoż roku [1244 - przyp. wł.] książę Barnim zbudował nowy zamek przed Santokiem, a Pomorzanie, którzy przez długi czas w starym Santoku służyli księciu Henrykowi i jego synowi Bolesławowi, przekazali zamek Santok księciu Przemysłowi. - Rocznik kapituły gnieźnieńskiej
-Wyprawa na Santok (władztwo Bolesława Rogatki).

1247

📖
[...] Barnim, książę Słowian i Kaszubów, obległ gród Santok. Książę wielkopolski Przemysł spiesznie przybył, aby stawić mu opór. Na pomoc pospieszył mu książę śląski Bolesław, do którego należał gród. Gdy [Barnim] spostrzegł, że oni przyszli, w nocy odstąpił od oblężenia grodu. - Kronika wielkopolska
-Kolejny najazd na Santok (będący w posiadaniu Bolesława Rogatki).

1248

-(7 X) Przejęcie ziemi stargardzkiej od biskupa kamieńskiego, w zamian za część (wschodnią?) ziemi kołobrzeskiej.

1249

-Konflikt z patrycjatem szczecińskim (spowodowany prawdopodobnie obawą przed zbyt znacznym wzrostem władzy książęcej).-Lokacja Gardźca na prawie magdeburskim.

1250

-(7 III/) Układ Barnima i Warcisława III z margrabiami brandenburskimi w Hohen Landin.

1251

-(VIII) Zawarcie wieczystego przymierza z Lubeką.

1252

-(/27 VI) Śmierć Marianny.
📖
[...] pomorski książę Barnim jakimś podstępem zajął zdradziecko gród Drzeń. Lecz zanim minął miesiąc tej okupacji, Przemysł, książę Polski odzyskał go na powrót siłą. - Kronika wielkopolska
-(V) Zdobycie Drezdenka (władztwa Przemysła I).-(VII) Najazd na ziemię sławieńską (władztwo Świętopełka gdańskiego).

1252/1253

-Małżeństwo z Małgorzatą, prawdopodobnie córką Mikołaja I meklemburskiego na Orlach albo Ottona I Dziecięcia, księcia Brunszwiku i Lüneburga.

1253

-Barnim zakazuje sprzedaży zboża kupcom z Lubeki w okresie między jesienią a Wielkanocą.
-(VII/) Nieudana wyprawa Barnima, Warcisława III i biskupa kamieńskiego Hermana von Gleichen w celu odbicia ziemi sławieńskiej z rąk Świętopełka gdańskiego.

1254

-(1 III) Lokacja Gryfina na prawie magdeburskim.

1255

-Likwidacja wolności celnej kupców lubeckich.

1259

-Barnim i Warcisław III nadają przywilej lokacyjny dla miasta Wołogoszczy.

1259/1265

-Lokacja Wkryujścia na prawie magdeburskim.

1260

-(15 I) Lokacja Dąbia na prawie magdeburskim.
-Przywilej lokacyjny dla miasta Polic.

przed 1261

-(/25 V 1261) Śmierć Małgorzaty.

1263

-Przywilej lokacyjny dla miasta Pyrzyc.

1263/1267

📖
Z drugą jej [tj. Kunegundy - przyp. wł.] siostrą Mechtyldą ożenił się książę Słowian Barwin. - Kronika Jana Długosza
-(29 III 1263/20 V 1267) Małżeństwo z Matyldą, córką Ottona III Pobożnego, margrabiego brandenburskiego, wnuczką Wacława I, króla czeskiego.

1264

-(17 V) Śmierć Warcisława III dymińskiego.
📖
Zatem chcemy, aby było wiadomo [...], że my z naszej autentycznej łaskawości darujemy i nadajemy umiłowanemu krewnemu, panu Barnimowi, znakomitemu księciu Słowian i jego dziedzicom, całą naszą ziemię świecką ze wszystkimi granicami, prawami i innymi przynależnościami, aby posiadł ją ze wszystkim i pod każdym [względem] zgodnie z tym prawem, którym myją trzymaliśmy i posiadaliśmy, zostawiwszy jedynie nam posiadanie tejże ziemi, jak długo będziemy żyć. Darujemy również jemu i jego dziedzicom ziemie, grody, miasta, wsie i wszystkie posiadłości, które mogą nam przypaść albo zostać przekazane przez naszego ojca [Świętopełka] i przez brata [Warcisława II] [...] po naszej śmierci - fragment dokumentu Mściwoja II z roku 1264
-(20-22 IX) Zjazd w Kamieniu Pomorskim z Mściwojem II.

1266

-(10 VIII/) Najazd na ziemię sławieńską i słupską (władztwo Warcisława II gdańskiego).-Lokacja Goleniowa na prawie magdeburskim.

1267/1268-1271/

-Konflikt z zakonem joannitów.

ok. 1267/1271

-Konflikt z synem Bogusławem.

1269

-(12 I) Zjazd w Gerswaldzie z biskupem kamieńskim Hermanem von Gleichen i margrabiami brandenburskimi (Janem II, Ottonem IV i Konradem I).
-(III/IV) Zjazd w Choszcznie z Mściwojem II, margrabiami brandenburskimi i biskupem kamieńskim.
-Lokacja Goleniowa na prawie magdeburskim.
-(12 VII) Porozumienie z biskupem kamieńskim w sprawie przebiegu granic terytorium biskupiego na terenie ziemi stargardzkiej i maszewskiej.
-(IX) Przekazanie Sławna (wraz z okręgiem) Wisławowi II, księciu rugijskiemu.

1272

📖
Rycerze jego [Przemysła], jako dzielni i odważni [ludzie], bez żadnych narzędzi podeszli pod ten zamek [Strzelce] z gwałtownym ogniem, wkrótce go zajęli i prawie wszystkich wycięli mieczem prócz kilku, których jako jeńców wspomnianego panicza z trudem zdołali rycerze zatrzymać. A gdy wracali do domu i już byli w zamku Wleniu, doniesiono im, że niewielu jest Niemców w zamku Drzeniu, który dzierżyli zająwszy go gwałtem. Już bowiem dojście do bramy tego zamku było zajęte przez pewnych Kaszubów, którzy służąc księciu Bolesławowi podpłynęli łodzią pod ten zamek i podpalili jedną bramę. Gdy ten panicz słyszał i rozważał takie pogłoski, [...] podstąpił pod zamek. A gdy ci rycerze i lud zaczęli przygotowywać sprzęt oblężniczy, Niemcy z tego powodu bojąc się, żeby ich nie spotkało to samo, co przydarzyło się innym w Strzelcach, poprosili o pokój i uzyskawszy go wydali ten zamek temu paniczowi [...], bez żadnej walki i przelewu krwi. - Kronika wielkopolska
-(27 V) Przemysł II (przy wsparciu Kaszubów, tj. oddziałów Barnima?) wyprawia się przeciwko Brandenburgii.

1273

📖
MCCLXXIII [1273] Margrabiowie ciężko splądrowali ziemię szczecińską i pyrzycką i kościół nasz mocno ucierpiał. - Rocznik kołbacki
-(wiosna) Niszczycielski najazd brandenburski na ziemię szczecińską i pyrzycką.
-(VI) Barnim dopuszcza do współrządów swojego syna Bogusława.
-(4 VI) Zawarcie porozumienia z biskupstwem kamieńskim w sprawie poboru dziesięcin w ziemi kamieńskiej i kołobrzeskiej.
📖
Roku Pańskiego 1273 szlachetny panicz Przemysł, syn zmarłego księcia Przemysła, wkroczył do Sławii, ziemi księcia Barnima, aby zobaczyć pannę, córkę pewnego księcia imieniem Henryka z Wyszomierza [Wismaru], zrodzoną z córki księcia Barnima (i dlatego książę trzymał ją u siebie ponieważ była mu bliska). A gdy ją ujrzał, spodobała mu się jej osoba. I tamże, w kraju wspomnianego księcia Barnima, w mieście Szczecinie, pojął ją za żonę. - Kronika wielkopolska
-(VII) Małżeństwo (zawarte w Szczecinie) Przemysła II z Ludgardą, wnuczką Barnima.

1274

-(5 I) Lokacja Kamienia Pomorskiego na prawie lubeckim.
-Potwierdzenie rezygnacji z tzw. prawa brzegowego (ius naufragii - prawo do przejęcia własności rzeczy, które morze wyrzuciło na brzeg).

1275-1276

-Wojna z Janem II, margrabią brandenburskim.

1276

-Barnim sprzedaje Kołobrzeg (wraz z okręgiem) biskupowi kamieńskiemu Hermanowi von Gleichen za cenę 3500 grzywien srebra.

1277

-(30 IV) Zjazd z biskupem kamieńskim Hermanem von Gleichen w Bezrzeczu.

1277-1278

-(15 I 1277) Śmierć Konrada II von Sternberg, arcybiskupa magdeburskiego.-(1 VI 1278) Zjazd z margrabią brandenburskim Konradem koło młyna Dwukoły (Zweiraden).

1278

📖
MCCLXXIX [1279] Zmarł Barnim, książę szczeciński, w Idy listopadowe. - Rocznik kołbacki
-(13/14 XI) Śmierć Barnima I Dobrego w Dąbiu (k. Szczecina).
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo Avalon
do góry