władcy dzielnicowiPiastowie kozielsko-bytomscyWładysław bytomski

Władysław bytomski

rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Kazimierz bytomskiHelena, córka Lwa Daniłowicza, księcia halicko-włodzimierskiego
życie
1277/1283 - 16 IX 1351/8 IX 1352
małżeństwa
 1. 1308/11 - 1312/16: Beatrycze, córka Ottona V Długiego, margrabiego brandenburskiego, wdowa po Bolku I Surowym
 2. ok.1327 - 1351/52: Ludgarda, księżniczka meklemburska, córka Przybysława II, bądź Henryka II Lwa
potomstwo ⇒ drzewo genealogiczne
 1. Kazimierz (ok.1312 - ok.1342/2 III 1347)
  Eufemia (ok.1312 - 1376/78)
 2. Agnieszka (1326/28 - 7 IV 1362)
  Katarzyna (? - 1382/83)
  Bolesław (1329/33 - po 5 VI 1355)
  Beatrycza (1335/44 - 20 II 1364)
  Elencza (? - po 9 VII 1339)
  • możliwe pochodzenie z pierwszego małżeństwa
panowanie
1303-1316: Koźle
ok.1315-1328: Siewierz (regencja)
1316-1328: Bytom, Koźle
1321-1328: Toszek (regencja)
1328-1334, 1336: Bytom, Koźle, Siewierz, Toszek
1334-1337: Bytom, Siewierz, Toszek
1337-1352: Bytom, Toszek

1289

-(10 I) Uczestnictwo (w roli świadka) w hołdzie lennym ojca Kazimierza, złożonym Wacławowi II w Pradze.

1303

-Objęcie rządów w księstwie kozielskim, z nadania ojca Kazimierza.

1308/1311

-(20 IX 1308/16 VII 1311) Małżeństwo z Beatrycze, córką Ottona V Długiego, margrabiego brandenburskiego, wdową po Bolku I Surowym.

1312

📖
Tegoż Roku Pańskiego 1312, sześć dni przed Idami Marcowymi zmarł książę Kazimierz Bytomski. - Spominki gnieźnieńskie
-(10 III) Śmierć Kazimierza bytomskiego.

1312/1316

-(10 IV 1312/26 IV 1316) Śmierć Beatrycze.

ok. 1315

-Przejęcie opieki nad ziemią siewierską, po wyjeździe brata Mieszka na Węgry.

1316

-(27 V/28 X) Siemowit traci władzę (zrzeka się jej?) w księstwie bytomskim na rzecz Władysława.
-(18 XII) Zjazd w Krakowie z Władysławem Łokietkiem.

1321

-Przejęcie opieki nad ziemią toszecką, po wyjeździe brata Bolesława na Węgry.

1327

📖
My Władysław, książę kozielski, ogłaszamy i donosimy wszystkim treścią niniejszego pisma, że jesteśmy księciem i wasalem Wielmożnego Pana Naszego Jana, Najjaśniejszego Króla Czech i Polski oraz Hrabiego Luksemburga. Od niego będziemy chcieć przyjąć w lenno księstwo nasze kozielskie ze [znajdującymi się] w nim miastami: Koźlem, Bytomiem, Pyskowicami oraz grodami: Toszkiem i Sławięcicami [...], w imieniu naszym i następców naszych książąt kozielskich [...]
Gdyby kiedyś zdarzyło się, że nasze księstwo kozielskie pozostałoby bez następcy, [wówczas] winno być przyjęte przez tegoż króla, Pana Czech, bądź przez jego dziedziców lub następców [...]
To nasze świadectwo na piśmie wydaje się w Opawie Roku Pańskiego 1327, [w dniu] 11 kalend marcowych. - dokument hołdu lennego Władysława bytomskiego z roku 1327
-(19 II) Władysław wraz z braćmi Jerzym i Siemowitem składają (w Opawie) hołd lenny Janowi Luksemburskiemu.

ok. 1327

-(/16 IV 1328) Małżeństwo z Ludgardą, księżniczką meklemburską, córką Przybysława II, bądź Henryka II Lwa.

1328

-Nominacja brata Mieszka na biskupa Nitry.-(XII) Śmierć brata Bolesława.

1334

-(21 II) Władysław zastawia (za 4000 grzywien srebra) księstwo kozielskie Leszkowi, księciu raciborskiemu, z zastrzeżeniem jego powrotu do księstwa bytomskiego, po bezpotomnej śmierci Leszka.

1336

-Śmierć (bezpotomna) Leszka raciborskiego.

1337

-(14 I) Jan Luksemburski rozpatruje ponownie (we Wrocławiu) sprawę sukcesji w księstwie raciborskim i podtrzymuje swą decyzję w sprawie przekazania lenna Przemyślidom opawskim.
📖
[...] My Kazimierz, z Bożej łaski książę cieszyński [...] przyrzekamy niniejszym pismem wypłacić za odkupienie i uzyskanie [...] od Władysława [...] księcia bytomskiego i kozielskiego oraz jego pierworodnego i innych synów zamku Siewierza wraz z całym księstwem, które [to księstwo] kupujemy za 720 grzywien i 135 kop, zaś za zwłokę, jeśli ją uczynimy, oprócz 133 kop jeszcze 20 groszy, natomiast za wykupienie zamku Siewierz [...] damy 150 grzywien w efach dobrych groszy praskich jako zapłatę [w terminie] od teraz do najbliższego Objawienia Pańskiego. Gdyby zaś wspomniane pieniądze nie zostały przez nas wypłacone w wymienionym terminie, wtedy w terminie późniejszym zamek i księstwo zostaną kupione za większą kwotę: a mianowicie: [księstwo] za 800 grzywien groszy oraz 133 kapety i 20 groszy [te ostatnie] za zwłokę oraz zamek za 150 grzywien [...]
Działo się i dane w Koźlu w dniu świętego Stanisława Męczennika Roku Pańskiego 1337. - dokument sprzedaży ziemi siewierskiej z roku 1337
-(8 V) Zjazd w Koźlu z książętami opolskimi i Kazimierzem I cieszyńskim.-(zima) Sprzedaż (za kwotę 100 grzywien) grodu w Kamieniu k. Toszka Bolesławowi II opolskiemu.

ok. 1340

-Wydzielenie bratu Siemowitowi ziemi gliwickiej.

1342/1355

-(1 VII 1342/1355) Śmierć Siemowita gliwickiego.

ok. 1342/1347

-(ok.1342/2 III 1347) Śmierć syna Kazimierza.

1346

📖
[...] My Władysław, z łaski Bożej książę bytomski, zawarliśmy takie porozumienie ze sławnym Panem Kazimierzem, królem Polski [...] co do ustanowienia pokoju, a to w ten sposób, że obiecaliśmy temu królowi Panu Polski, iż nie będziemy wpuszczać do naszych grodów żadnych jego przeciwników, a zwłaszcza króla Pana Czech, margrabiego Moraw, księcia Jana - sławnych jego synów, Mikołaja księcia Opawy albo ich starostów czy starostę [...] tak długo, dopóki nie zostanie zawarta ugoda między tymże królem Panem Polski z jednej strony a królem Panem Czech ze strony drugiej. [...]
Wydane w Bytomiu, nazajutrz po świętym Walentym w roku od Wcielenia 1346. - dokument przymierza z roku 1346
-(15 II) W związku z sukcesami polskimi w wojnie z Czechami, Władysław oświadcza, iż jest sojusznikiem Kazimierza Wielkiego i zobowiązuje się do niewpuszczania w granice swojego księstwa wojsk Jana Luksemburskiego.

1351

-(16 XI) Sprzedaż Sławięcic Bolesławowi II opolskiemu.

1351/1352

-(16 IX 1351/8 IX 1352) Śmierć Władysława bytomskiego.
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo Avalon
do góry