władcy dzielnicowiPiastowie oleśniccyKonrad VII Biały

Konrad VII Biały (oleśnicki)

rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Konrad III StaryGuta (nieznanego pochodzenia)
  • znana XIX-wiecznym badaczom była pieczęć księżnej z orłem Piastów śląskich - brak jednak pewności, czy był to jej znak rodowy, czy posługiwała się nim jako księżna oleśnicka
życie
1388/1392 - 14 II 1452 (Wrocław)
małżeństwa
  1. 1418/37 - /1449: Katarzyna (nieznanego pochodzenia)
  2. /1450 - 1450/51: nieznana z imienia
panowanie
1412-1416: Bierutów, 1/2 Bytomia, 1/2 Gliwic, Kąty, Koźle, Milicz, Oleśnica, Prudnik, Prusice, Syców, 1/2 Ścinawy, Trzebnica, Wąsosz, Żmigród (formalne współrządy)
1416-1421: 1/2 Bytomia, 1/2 Gliwic, Koźle
1421-1439: 1/2 Bytomia, 1/2 Gliwic, Koźle, Milicz, Oleśnica, Prusice, Trzebnica, Wąsosz, Żmigród (współrządy)
1439-1444/47: Milicz, Oleśnica, Prusice, Trzebnica, Wąsosz, Żmigród
1444/47-1448: Milicz, Oleśnica, Prusice, Rudna, 1/2 Ścinawy, Trzebnica, Wąsosz, Żmigród
1448-1450: Milicz, Oleśnica, Prusice, Rudna, 1/2 Ścinawy, Trzebnica, Wąsosz, Wołów, Żmigród

1408

-Ojciec wysyła Konrada do Krakowa, gdzie ten uzyskuje funkcję pazia królowej Anny Cilly.

1409

-Konrad opuszcza dwór krakowski i udaje się do Krzyżaków.

1409-1410

📖
Pojmani byli i oni dwaj książęta, Kazimierz szczeciński przez Skarbka Górskiego (de Góry) i Konrad Biały oleśnicki przez Josta z Salcu Czecha, którzy własnym ludem i pod swoimi znakami Krzyżaków posiłkowali. [...]
Król zaś Władysław wyprawił w tym dniu wielką ucztę, na którą, równie swoich książąt i panów, jako to Aleksandra [Witolda - przyp. wł.] wielkiego księcia litewskiego, Janusza i obu Ziemowitów, starszego i młodszego, książąt mazowieckich, jako i brańców wojennych, Konrada Białego księcia oleśnickiego, Kazimierza księcia szczecińskiego, i innych znakomitych rycerzy, zaprosił i hojnie ugościł. Ci bowiem dwaj książęta, Konrad Biały oleśnicki i Kazimierz szczeciński, jako walczący po stronie Krzyżaków, wzięci byli w niewolę: wszelako król Władysław obchodził się z nimi z większą niż stan ich wymagał ludzkością, i wkrótce wypuścił ich na wolność, jakkolwiek obydwaj za swój postępek niegodziwy warci byli najsurowszej kary. [...]
Po włożeniu na nich takiego zobowiązania, król Władysław chcąc wspaniałym okazać się zwycięzcą, wszystkim niemal jeńcom, małą tylko liczbę przy sobie zatrzymawszy, na proste słowo rycerskie rozejść się pozwolił. Książąt zaś, Kazimierza szczecińskiego i Konrada oleśnickiego, tudzież Krzysztofa Gersdorfa, Wacława Dunina Czecha i wszystkich mnichów krzyżackich zatrzymał, i kazał ich rozesłać po zamkach królewskich, jako to: Łęczycy, Sieradzu, Chęcinach, Lublinie, Sandomierzu, Lwowie, Przemyślu i innych, gdzie pozostawać mieli pod strażą. - Kronika Jana Długosza
-Militarne wsparcie Zakonu Krzyżackiego w wojnie z Królestwem Polskim i Wielkim Księstwem Litewskim.

1411

-(8 VI) Konrad zostaje wykupiony z niewoli polskiej przez brata Konrada V.

1412

📖
Nazajutrz zaś po święcie Bożego Ciała, wydano rycerskie igrzyska u dworu, uświetnione znaczną liczbą książąt, jako to: Ernesta i Alberta, austriackich, Ludwika [II] brzeskiego, Konrada [VII] oleśnickiego, Janusza raciborskiego, Jana [raczej Henryka IX - przyp. wł.] lubińskiego, Sandala bośnieńskiego, tudzież stu rycerzy w turniejowych szrankach przez dwa dni potykających się od rana do wieczora; do których przybyli jeszcze rycerze rozlicznych narodów, Grecy, Włosi, Francuzi, Polacy, Czesi, Węgrzy, Austriacy, Miśniacy, Nadreńcy, Frankończykowie, Litwini, Rusini, Bośniacy, Bułgarzy, Wołosi, Albańczycy, Raścianie. - Kronika Jana Długosza
-(III) Wyjazd na Węgry w orszaku Władysława Jagiełły.-(21 lub 28 XII) Śmierć ojca Konrada III Starego.

1414

📖
Nakoniec po przejściu Wisły, czterema pochodami przybył król do ziemi nieprzyjacielskiej, gdzie poczęto dopiero urządzać hufce. Było zaś tak liczne i potężne wojsko, że ani w przeszłych ani w późniejszych wyprawach nie miał król tak wielkich sił zebranych: nie było bowiem nigdzie dość obszernego pola, które by całkowity obóz pomieścić mogło. Jakoż, oprócz wojsk królewskich, z całego królestwa zasobno i licznie zgromadzonych, prócz litewskich pułków Aleksandra Witolda wielkiego księcia litewskiego, z kilku tysiącami Tatarów, tudzież wojsk książąt mazowieckich, Ziemowita, Janusza i Bolesława, przybyli nadto z posiłkami swymi książęta śląscy, Bernard opolski, Janusz raciborski, Bolesław cieszyński, Konrad Kanthner oleśnicki, Wacław żagański [raczej głogowski - przyp. wł.], Jan [raczej Henryk IX - przyp. wł.] lubiński, Konrad Biały kozielski i Wacław opawski, wybrani licznie i w świetnej postawie [...] - Kronika Jana Długosza
-(29 VI) Wybucha wojna Polski z Zakonem Krzyżackim (tzw. wojna głodowa).

1416

-Podział księstwa oleśnickiego pomiędzy braćmi.-(V-VI) Pobyt w Malborku.

1417

-Podejęcie starań (nieudanych) w sprawie zawarcia małżeństwa z córką (prawdopodobnie Elżbietą) Elżbiety Granowskiej, królowej polskiej, pochodzącą z jej pierwszego małżeństwa.
-(28/29 IX) Wielki pożar Koźla.
-(X-XII) Pobyt (wraz z bratem Konradem V) na dworze Witolda Kiejstutowicza w Kownie.

1418/1437

-(1418/2 II 1437) Małżeństwo z Katarzyną (nieznanego pochodzenia).

1420

-(28 VII) Udział w koronacji Zygmunta Luksemburskiego na króla Czech w Pradze.
-(4 XI) Nowy przywilej lokacyjny dla miasta Koźla (druga lokacja miejska).

1421

-(18 IX) Porozumienie z bratem Konradem V (zawarte w Oleśnicy).

1421 albo 1427

-(18 IX) Konrad przystępuje do antyhusyckiej konfederacji książąt śląskich (zawiązanej w Grodkowie z inicjatywy brata Konrada IV).

1423

📖
[...] Konrad [IV], z Bożej łaski biskup wrocławski, książęta i panowie: Jan [II] na Raciborzu, Przemko [I] na Opawie, Bolko [I] na Cieszynie, Bolko [IV] i Bernard, bracia, na Opolu, Ludwik [II] na Brzegu i Legnicy, Jan na Ziębicach, Konrad [V] Kantner na Oleśnicy, Jan [I] na Żaganiu, Ruprecht [II] na Lubinie, Henryk [IX] Starszy na Wielkim Głogowie, Konrad [VI Dziekan] na Ścinawie, Kazimierz [I] na Oświęcimiu, Konrad [VII] Biały na Koźlu, Wacław i Ludwik [III], bracia, na Niemczy i Oławie oraz Wacław na Krośnie [...] wszyscy ci, którzy przystąpili do przymierza, od chwili, gdy uzna się to za stosowne, natychmiast wspólnie powinni wypowiedzieć [wojnę] królowi Polski, jego królestwu, pomocnikom i sprzymierzeńcom. I powinniśmy sobie jeden drugiemu pomagać ciałem i majątkiem [...] - fragment dokumentu zawartego z Przeszburgu w początkach 1423 roku
-(I/III) Przystąpienie do układu w Preszburgu.-(30 III) Utrata znaczenia układu preszburskiego, w związku z zawarciem porozumienia Władysława Jagiełły z Zygmuntem Luksemburskim w Kieżmarku.

1424

📖
Byli nadto obecnymi: Ziemowit, Władysław, Kazimierz, Trojden, bracia rodzeni, książęta mazowieccy; Bernard książę opolski, Bolesław cieszyński, Janusz raciborski, Kazimierz oświęcimski, Wacław opawski, Konrad Czarny [raczej Kącki, bo Czarny był wówczas jeszcze dzieckiem - przyp. wł.] i Konrad Biały kozielscy, Wacław żagański [raczej głogowski - przyp. wł.], wielu książąt litewskich i ruskich. - Kronika Jana Długosza
-(III) Udział (wraz z bratem Konradem V) w krakowskim zjeździe monarchów (z okazji koronacji Zofii holszańskiej).
-(V) Układ z Władysławem Jagiełłą (zawarty w Kaliszu) w sprawie ochrony pogranicza przed przestępcami i rozbójnikami.

1426

-Potwierdzenie układu z Władysławem Jagiełłą dotyczącego zwalczania rozbojów na pograniczu.

1427

-(14 II) Prawdopodobny udział w antyhusyckim zjeździe książąt i stanów śląskich w Strzelinie.
-(3 IX) Śmierć brata Konrada VI Dziekana.

1429

-(23 I) Zawarcie antyhusyckiego sojuszu ze Związkiem Sześciu Miast (Budziszynem, Zgorzelcem, Kamienicą, Lubaniem, Lubińcem i Żytawą) oraz książętami sasko-turyńskimi.
-(25 IV) Konrad zostaje dworzaninem króla węgierskiego Zygmunta Luksemburskiego (i przyjmuje z tego tytułu pensję w wysokości 2000 guldenów węgierskich).

1430

📖
We czwartek wielkiego tygodnia, miasteczko Bytom zdobyte i opanowane przez Czechów odszczepieńców, niewiasty okupem uratowały od pożogi. - Kronika Jana Długosza
-(13 IV) Utrata Bytomia na rzecz husytów.
📖
W następujący zaś poniedziałek, Zygmunt Korybut książę litewski, i Dobiesław Puchała z Węgrów, herbu Wieniawa, opanowali miasteczko Gliwice, i uzbroiwszy je załogą, obrali je za środkowe ognisko wojny. - Kronika Jana Długosza
-(17 IV) Zygmunt Korybutowicz (bratanek Władysława Jagiełły) współdziałając z husytami, zdobywa Gliwice i zakłada w nich swoją bazę.

1431

📖
Pod ten czas bowiem, kiedy książę Zygmunt i czescy kacerze rokowali w Krakowie z królem Władysławem, Konrad Biały książę oleśnicki i kozielski, miasto Gliwice, kędy książę Zygmunt i Czesi odszczepieńcy siedlisko i jakby gniazdo sobie byli obrali, nocną porą, w cichości, za zdradą pewnego Ślązaka, Bernarda Rota, który między Czechami i wojskiem księcia Zygmunta przez ciągłą zażyłość mir sobie zjednał, w środę po świętach Wielkanocy przed świtem zbrojno opanował, i znaczną część mieszkańców wymordował lub powięził; przy czym złupiwszy okolicę przyległą wielkie zabrał zdobycze, a jako książę katolicki, zgromadzoną w tym mieście starszyznę kacerzów rozpędził i pogromił. [...]
Z rycerstwa zaś księcia litewskiego Zygmunta Korybuta stu znakomitszych mężów pojmano w niewolę i do Koźla odprowadzono; a miasto Gliwice z dymem puszczono, aby go nieprzyjaciele powtórnie nie opanowali i nowych z niego na Ślązaków nie wymierzali napaści. - Kronika Jana Długosza
-(4 IV) Konrad odbija Gliwice z rąk husytów (prawdopodobnie przy współudziale wojsk Kazimierza I oświęcimskiego).

1431-1433

📖
Tego roku [1432] w dzień świętych Piotra i Pawła [29 VI], husyci spalili klasztor Lubiąż, następnie miasta Wińsko, Prusice i Milicz. Podobnie w dzień Nawiedzenia Dziewicy Marii [2 VII] spalili klasztor Trzebnicę, łamiąc tamże obrazy sporządzone przez Św. Jadwigę, zabierając dzwony oraz ołów z dachu i liczne łupy. - Kronika Zygmunta Rosicza
-Niszczycielskie najazdy husytów na ziemie Konrada i jego braci (m.in. na Koźle, Gliwice, Bytom, Niemczę, Milicz, Prusice, Wińsko, Trzebnicę, Lubiąż, Oleśnicę).

1433

📖
Także przyszła do mnie prawdziwa wieść z Polski, że książęta śląscy, jako książę Kantner [Konrad V Kącki oleśnicki], książę Henryk [IX Starszy głogowski], książę Jan z Żagania i Biały książę [Konrad VII Biały oleśnicki], byli w niedzielę po Wielkiej Nocy u króla polskiego w Kaliszu i całkiem się zjednoczyli oraz przyłączyli do króla z odpowiedzią albo przyrzeczeniem na Zielone Świątki wysłać także pewną czeladź. Jeśli Polacy tak bardzo się do wojny szykują i tu o ludzi starają, to może przynieść Waszej Łaskawości pewne szkody. - fragment listu szpiega krzyżackiego Piotra Czane do wielkiego mistrza
-(19 IV) Zjazd w Kaliszu z Władysławem Jagiełłą.-(VI-XII) Udzielenie militarnego wsparcia (być może również osobiste uczestnictwo) w polsko-husyckiej wyprawie na Pomorze Gdańskie i Nową Marchię.

1435

-(IX) Konrad wraz z braćmi składa (we Wrocławiu) hołd lenny cesarzowi Zygmuntowi Luksemburskiemu.

1436

-(jesień) Konflikt z książętami opawsko-raciborskimi Wacławem II i Mikołajem IV.

1437

-(9 XII) Śmierć cesarza Zygmunta Luksemburskiego.

1438

-Konrad zobowiązuje się wspierać roszczenia Jagiellonów do tronu czeskiego (?).
-(20 IX-XI) (Nieudana) wyprawa intronizacyjna Władysława III i Kazimierza Jagiellończyka do Czech.-(XI) Albrecht II Habsburg wkracza zbrojnie na Śląsk i przyjmuje hołd od większości książąt śląskich (z wyłączeniem Konrada, który jednak poddaje się jego władzy).

1439

-(10 II) Konrad (wraz z braćmi) zostaje gwarantem traktatu przyjaźni pomiędzy Kazimierzem Jagiellończykiem i królem czeskim i węgierskim Albrechtem II Habsburgiem (zawartego w Namysłowie).
-(10 IX) Śmierć brata Konrada V Kąckiego.-(27 X) Śmierć króla czeskiego i węgierskiego Albrechta II Habsburga.

1440

-(8 I) Zjazd książąt śląskich we Wrocławiu (prawdopodobnie zorganizowany przez Konrada) w sprawie następstwa na tronie czeskim.
-Elżbieta (wdowa po Albrechcie II) proponuje Konradowi objęcie stanowiska starosty księstwa wrocławskiego.

1440-1444

-Walki na Śląsku pomiędzy przeciwnikami (m.in. brat Konrad IV, miasto Wrocław i starosta Leonard Assenheimer) i zwolennikami Jagiellonów.

1444/1447

-(5 IX 1444/8 X 1447) Śmierć brata Konrada VIII Młodego.

1447-1448

📖
Uwolniony z więzów udał się książę Michał na Mazowsze, a stamtąd do Śląska, gdzie go książęta śląscy Konrad Biały, Konrad Kantner [raczej jego synowie, bo ten już nie żył od kilku lat - przyp. wł.] i inni oleśniccy książęta gościnnie przyjęli i w zamkach swoich przechowywali. Ale i tam stroił na niego zasadzki Piotr Szafraniec podkomorzy krakowski, zachęcony do tego hojnymi datkami. - Kronika Jana Długosza
-(24 X 1447/5 I 1448-/21 VII 1448) Konrad gości na swym dworze w Oleśnicy Michała Bolesława Zygmuntowicza (zw. Michajłuszką), pretendenta do tronu wielkoksiążęcego litewskiego.

1448

-(17 X/27 XI) Konrad zbrojnie zajmuje Wołów (władztwo księżnej Małgorzaty, wdowy po bracie Konradzie V).

1449

-(31 III) Władze miejskie i mieszkańcy Wołowa składają hołd Konradowi.

przed 1449

-(/20 VI 1449) Śmierć Katarzyny.

przed 1450

-(/7 III 1450) Małżeństwo z nieznaną z imienia kobietą.

1450

-(7 III) Konrad (wraz z żoną) zostaje pojmany i uwięziony przez bratanków w zamku w Oleśnicy (następnie w Prusicach).

1450-1451

-Król niemiecki Fryderyk III Habsburg interweniuje w sprawie konfliktu Konrada z bratankami.

1450/1451

-(VII 1450/V 1451) Śmierć (drugiej) żony Konrada.

1451

-(IV/V) Konrad ceduje swoje prawa do księstwa oleśnickiego na rzecz króla Fryderyka III Habsburga, wobec faktu, iż bratankowie nie wykonali wyroku sądu królewskiego i nie przywrócili mu zagrabionych dóbr i ziem.

1452

-(14 II) Śmierć Konrada VII Białego we Wrocławiu.
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo Avalon
do góry