władcy dzielnicowipierwsi Piastowie śląscyKonrad I głogowski

Konrad I głogowski

A był to książę spokojny i zarówno z powodu łagodności, jak i ubóstwa narażony na krzywdy.
Kronika Jana Długosza
rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Henryk II PobożnyAnna, córka Przemysła Ottokara I, króla czeskiego
życie
1228/1231 - 6 VIII 1273 albo 1274
małżeństwa
 1. 1249 - 1267/71: Salomea, córka Władysława Odonica Plwacza
 2. 1268/71 - 1273/74: Zofia z rodu Wettinów
potomstwo ⇒ drzewo genealogiczne
 1. Anna (1250/52 - 26 VI 1271)
  Eufemia (1251/54 - przed 1275)
  Henryk (1251/60 - 9 XII 1309)
  Konrad (1260/65 - 11 X 1304)
  Przemko (1265/71 - 26 II 1289)
  Jadwiga (przed 1267/71 - 9 VI 1318)
panowanie
1248: Brzeg, Nysa, Środa, Świdnica, Wrocław (współrządy)
1248-1249: Głogów, Jawor, Legnica, Lubusz (współrządy)
1249-1251: Bytom Odrzański
1251-1273/74: Bytom Odrzański, Głogów, Krosno Odrzańskie, Ścinawa, Żagań
godności kościelne
1247-1249: prepozyt kolegiaty głogowskiej
1249: biskup pasawski (nie objęte)

1241

-Oddziały tatarskie (mongolskie) najeżdżają ziemię sandomierską (I-II), krakowską (III) i śląską (III-IV).
-Konrad wraz z braćmi Henrykiem i Władysławem, siostrami, matką Anną i babką Jadwigą zostają ewakuowani do Krosna Odrzańskiego, w obawie przed najeźdźcami.
📖
Henryk, syn Henryka Brodatego, książę Śląska, Krakowa i Wielkopolski, potężnie zabiega im [Tatarom] drogę z wieloma tysiącami zbrojnych na polu zamkowym w Legnicy i odważnie walczy z nimi, pokładając nadzieję i ufność w pomocy Boga. Lecz zarządzeniem Boga, który niekiedy z powodu zbrodni zezwala na biczowanie swoich, wspomniany szlachetny książę Henryk, straciwszy wiele tysięcy ludzi, sam poległ zabity. Wraz z nim podobnie został zabity pewien książę Bolesław z przydomkiem Szepiołka. - Kronika wielkopolska
-(9 IV) Śmierć ojca Henryka Pobożnego podczas bitwy pod Legnicą.

1241-1248

-Pobyt Konrada na studiach w Paryżu.

1247

-(/18 X) Konrad zostaje prepozytem kolegiaty w Głogowie.

1248

📖
[...] synowie zabitego przez Tatarów Henryka, [...] dzielą księstwo wrocławskie na dwa tylko działy, mianowicie wrocławski i legnicki, z tą nadzieją i [pod tym] warunkiem, iż młodsi, Konrad i Bolesław [raczej Władysław - przyp. wł.], poświęcą się stanowi duchownemu (już bowiem przeznaczono Konradowi, wyświęconemu na subdiakona, biskupstwo bamberskie, Władysławowi arcybiskupstwo salzburskie). Konrada włączono do działu i części, która przypadła Bolesławowi, Władysława zaś do działu Henryka, aby w razie ich [Bolesława i Henryka - przyp. wł.] śmierci lub zrzeczenia się, wspomniane działy [Konrad i Władysław - przyp. wł.] wieczyście posiedli. Gdy przeto rzucono losy, Bolesławowi przypadła część wrocławska, Henrykowi - legnicka. Po dokonaniu tego podziału i po zatwierdzeniu go w końcu dokumentem, księżna Anna, matka wymienionych książąt, z biskupem wrocławskim Tomaszem wprowadziła Bolesława do dzielnicy wrocławskiej, a Henryka do legnickiej. Ale Bolesław zwany Łysym natychmiast zaczął żałować przeprowadzonego w ten sposób podziału i uważając dział legnicki za lepszy, pewny już, że brat Konrad wspólnik jego części, jako subdiakon i wkrótce biskup bamberski, nigdy się o nią nie upomni, zamienia dział z bratem Henrykiem, a otrzymawszy dzielnicę legnicką, ustępuje wrocławską Henrykowi. Spisano o tym nowy dokument, unieważniając poprzedni. - Kronika Jana Długosza
-(8 VII/4 IX) Podział księstwa śląskiego między synami Henryka Pobożnego.

1249

-(/28 I) Konrad uzyskuje biskupstwo w Pasawie (lecz go nie obejmuje).
📖
W tym samym roku Konrad, syn niegdyś Henryka, księcia śląskiego zabitego przez Tatarów, z obawy przed bratem Bolesławem przeniósł się do [Wielko]Polski, do Przemysła, księcia wielkopolskiego, swego szwagra, który go gościnnie przyjął i szlachetnie traktował. Wreszcie zebrawszy wojsko swoje, a także swego brata Bolesława, księcia gnieźnieńskiego, zbudował i umocnił twierdzę Bytom, i przekazał ją wspomnianemu szwagrowi swemu Konradowi. Gdy zaś twierdza ta została wzniesiona, książę Przemysł księcia Bolesława [Rogatkę] pojmał i uwięził, gdyż odmówił on bratu swemu Konradowi prawa do części ziemi, a nawet tegoż podstępnie zgładzić usiłował. - Rocznik kapituły poznańskiej
-Konflikt z bratem Bolesławem (spowodowany porzuceniem przez Konrada kariery duchownej i upominaniem się o udział we władzy).-(zima) Małżeństwo z Salomeą, córką Władysława Odonica.

1250

📖
[Konrad] pojmał rodzonego brata swego Henryka, księcia wrocławskiego [...] Dawszy za siebie zakładników bratu swemu Konradowi, został uwolniony przyrzekłszy Konradowi, że zażąda od Bolesława [Rogatki] części ziemi albo wyznaczy mu pewną część ze swojej. - Kronika wielkopolska
-Pojmanie brata Henryka, w celu wymuszenia jego poparcia w walce z Bolesławem.

1251

📖
[...] książę Bolesław [Rogatka] pojmał Hynka, syna Mirona, kasztelana krośnieńskiego, [...] i oddał [go] Niemcom pod straż, chąc wydobyć od niego pieniądze, za które mógłby pozyskać pomoc Niemców. Polacy zobaczywszy to i całkiem zwątpiwszy o nim, przystali do księcia Konrada, brata jego, ofiarowując mu miasto Krosno i inne grody warowne. - Kronika wielkopolska
-Bunt rycerstwa głogowskiego i krośnieńskiego przeciw Bolesławowi.-Nabycie (zakup?) Sądowla od brata Henryka.

1251/1253

-(1 XI 1251/II 1253) Powrót Sądowla do władztwa Henryka.

1252

-(V) Najazd na księstwo wrocławskie (przy wsparciu Przemysła I).
📖
W roku Pańskim 1252, w dzień Św. Szczepana, pełnego chwały pierwszego męczennika, gdy biskup poznański Boguchwał odprawiał w swym kościele poznańskim uroczystą mszę, znakomity książę Wielkopolski Przemysł odznaczył zięcia [szwagra - przyp. wł.] swego, sławnego Konrada, księcia Głogowa, pasem i mieczem rycerskim. - Kronika wielkopolska
-(2 VIII) Przemysł I pasuje Konrada na rycerza w katedrze poznańskiej.

1253

-(26 II) Zjazd we Wrocławiu.-(VII) Zjazd braci Bolesława, Henryka i Konrada w Środzie.
-Lokacja Głogowa na prawie magdeburskim.
-Przywilej immunitetowy dla biskupstwa wrocławskiego.
-(XII) Zjazd z Henrykiem III w Głogowie.

1254

-(4 VI) Zjazd synów Henryka Pobożnego (poza Władysławem) we Wrocławiu.
📖
[...] książęta Wielkopolski Przemysł i Bolesław [Pobożny] oraz książę Głogowa Konrad wraz ze swoimi wojskami spustoszyli ziemie wokół Trzebnicy, Widawy, a za Odrą Oleśnicę, należące do księcia wrocławskiego Henryka. Wsi kościelnych wcale nie nękali. - Kronika wielkopolska
-(IX) Wyprawa (wraz z Przemysłem i Bolesławem Pobożnym) na księstwo wrocławskie Henryka III.-(XI) Zjazd z braćmi Bolesławem i Henrykiem we Wrocławiu.
-(25 XII) Spotkanie z władcą Czech, Przemysłem Ottokarem II we Wrocławiu.

1255

-Ugoda z bratem Bolesławem.

1256

-(zima/wiosna) Interwencja Henryka, Bolesława, Konrada i Władysława w kurii papieskiej przeciwko książętom wielkopolskim.

1257

-(4 VI) Śmierć Przemysła I.

1257/1258

📖
[Bolesław Rogatka] chcąc podstępnie pojmać brata swego Konrada, księcia Głogowa, poprosił go aby przybył do grodu Legnicy na ucztę. Lecz książę Konrad rozpoznając prawdziwie [planowany] sposób zdrady [...], zbarał ze sobą wystarczający orszak mężów zbrojnych, którzy potajemnie znieśli broń i ruszył w drogę. A gdy zbliżył się do grodu Legnicy, niektórych spośród swoich zostawił w kryjówkach nakazując, aby bacznie czekali tam na jego rozkazy. Sam zaś z innymi, choć nielicznymi wszedł do grodu legnickiego. Bolesław przyjął go życzliwie, jak się wydawało, lecz w sercu czaiła się zdrada i podstęp. Książę Konrad biorąc pod uwagę, że Niemcy weszli na mury wieży zamku, a inni tają się schowani w kryjówkach, natychmiast rzuciwszy się na brata Bolesława schwytał go i zanim Niemcy, wyszedłszy z kryjówek zdołaliby napaść na niego, co tchu wyskoczył z nim z grodu, pospieszył do swoich i odprowadziwszy Bolesława do Głogowa, oddał go pod ścisłą straż. - Kronika wielkopolska
-(14 X 1257/5 II 1258) Konrad uprowadza Bolesława z zamku w Legnicy i więzi go w Głogowie, a po pewnym czasie uwalnia.

ok. 1260

-Przywilej lokacyjny dla Szprotawy.

1260

-Konrad związuje się z dworem Przemysła Ottokara II.
-(/1 VI) Włączenie Bolesławca do księstwa głogowskiego (to tej pory w księstwie legnickim Bolesława).
-(22 VII) Zjazd synów Henryka Pobożnego w Głogowie.

1261

-Przywilej immunitetowy dla biskupstwa wrocławskiego.
-(25 XII) Prawdopodobny udział w koronacji królewskiej Przemysła Ottokara II.

1266

-(VIII-XI) Militarne wsparcie Przemysła Ottokara II podczas jego wyprawy na Bawarię.

1267

📖
Gdy po odbytej [...] kanonizacji błogosławionej Jadwigi w Viterbo powrócili z radością posłowie do dworu rzymskiego wysłani, natychmiast ogłoszoną została uroczystość podniesienia tejże świętej i jej ciało wszelkiej czci godne zostało przeniesione w roku 1267 dnia 26 sierpnia. [...]
Na tę uroczystość zebrało się mnóstwo jakby nieprzeliczone ludzi z rozmaitych stron świata, również książęta i ziemscy panowie, prałaci i liczni zarządcy kościołów z duchowieństwem rozmaitych zakonów obecnością swoją uświetnili dzień, w którym święto tego przeniesienia obchodzono. Albowiem przybywający Najjaśniejszy król czeski Ottokar i Oświecony Władysław książę śląski i biskup salzburski i bracia jego książęta śląscy a tejże świętej wnuki i wielu z książąt polskich, każdy ze swym orszakiem wedle godności swego stanu i powołania, jakie na świecie odbierał, pięknością różnobarwnych i różnokształtnych namiotów ozdobili równiny, na których wokół klasztoru trzebnickiego mieli swoje stanowiska. - Legenda o Świętej Jadwidze
-(26 VIII) Udział w uroczystościach kanonizacyjnych Św. Jadwigi w Trzebnicy.

1267/1271

-(IV) Śmierć Salomei.

1268/1271

-(29 X 1268/1271) Małżeństwo z Zofią z rodu Wettinów.

1270

-Początek sporu z Tomaszem II, nowym biskupem wrocławskim (spowodowany nierespektowaniem przez Konrada nadanych wcześniej przywilejów).

1271

-Wsparcie zbrojne Przemysła II Ottokara w jego wyprawie na Węgry.
-Konradowi udaje się uniknąć porwania przez Bolesława.
-Utrata Bolesławca nad Kwisą na rzecz Bolesława.

1273

-Zakończenie sporu z biskupem Tomaszem II (wobec groźby ekskomuniki).

1273/1274

📖
Roku Pańskiego 1270 [1273/1274 - przyp. wł.] zmarł książę Konrad, pan głogowski, ścinawski, górowski, szprotawski, żagańskim, kożuchowski, zielonogórski, krośnieński, świebodziński, sulechowski i innych miast na tych terytoriach. Ten Konrad uczynił wiele dobra dla Kościoła. Pochowany został na Ostrowie Tumskim [w Głogowie - przyp. wł.]. - Roczniki głogowskie
---
Niedługo potem zdarzyło się, że i Konrad, książę Głogowa, zginął od trucizny [...] - Kronika książąt polskich Piotra z Byczyny
-(6 VIII 1273 albo 1274) Śmierć Konrada I głogowskiego.
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo Avalon
do góry