władcy dzielnicowiPiastowie oleśniccyKonrad IV Starszy

Konrad IV Starszy (oleśnicki)

Mąż czarniawy i złośnik, małej nauki, niskiego wzrostu, oddany obżarstwu, nieumiarkowany względem kobiet, w wydatkach rozrzutny, tłustego ciała, oczy miał ropiejące, a w mowie jąkał się i bełkotał. Zmyślny do układania prozy i nowych piosenek, i z przyrodzenia do tego mając zdolności wiele pieśni ułożył i chciał, aby je za jego czasów w kościele śpiewano. Łatwy do siebie dawał przystęp. Był wolny od ceremonialnego obejścia i pychy, a nawet pochopny od wszelkiej płochości. Wina mołdawskiego, włoskiego i wszelkiego słodkiego zagranicznego na równi z piwem używał. Wprowadził zaś zwyczaj, że nie inaczej nadawał komuś beneficjum mające jakąś wartość, jak dopiero wtedy, kiedy ów dostarczył mu jako wynagrodzenie baryłkę wina mołdawskiego, albo włoskiego.
Kronika Jana Długosza
rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Konrad III StaryGuta (nieznanego pochodzenia)
  • znana XIX-wiecznym badaczom była pieczęć księżnej z orłem Piastów śląskich - brak jednak pewności, czy był to jej znak rodowy, czy posługiwała się nim jako księżna oleśnicka
życie
1380/1386 - 9 VIII 1447 (Jelcz)
panowanie
1412-1416: Bierutów, 1/2 Bytomia, 1/2 Gliwic, Kąty, Koźle, Milicz, Oleśnica, Prudnik, Prusice, Syców, 1/2 Ścinawy, Trzebnica, Wąsosz, Żmigród (formalne współrządy)
1416-1420: Bierutów, Kąty, Prudnik, Syców
1420-1447: Bierutów, Kąty, Syców
godności kościelne
?-1412: kanonik ołomuniecki
/1410-1411: kanonik katedralny wrocławski
1411-1447: magister i notariusz papieski
1411-1417: prepozyt kapituły katedralnej wrocławskiej
1417-1447:

biskup wrocławski

ok. 1399

-Konrad zostaje klerykiem diecezji wrocławskiej.

1400

-Nieudane zabiegi o uzyskanie kanonii wrocławskiej i probostwa w Domasławiu.

1403

-(29 XII) Wydanie (wraz z ojcem Konradem III i bratem Konradem V) przywileju na rzecz mieszczan księstwa oleśnicko-kozielskiego, umożliwiający dziedziczenie przez nich posiadłości ziemskich.

1409

-(X) Konrad IV wraz z ojcem Konradem III, jako posłowie króla niemieckiego i czeskiego Wacława IV Luksemburskiego, pośredniczą w rozmowach pokojowych pomiędzy Polską i Zakonem Krzyżackim w Bydgoszczy.

przed 1410

-Objęcie kanonikatu we wrocławskiej kapitule katedralnej.

1411

-Objęcie prepozytury kapituły katedralnej wrocławskiej.
-Wyjazd do Italii.

przed 1412

-Konrad zostaje kanonikiem kapituły katedralnej w Ołomuńcu.

1412

-(21 lub 28 XII) Śmierć ojca Konrada III Starego.

1413

-(7 VIII) Konrad przystępuje do rycerskiego zakonu "Obroża Psa Gończego" (Rudenband) ustanowionego przez książąt legnickich.
-Konrad IV i Konrad V udzielają pożyczki kwoty 3000 grzywien Ludwikowi II legnicko-brzeskiemu za 300 grzywien procentu rocznie (w przypadku, gdy dług nie zostanie uregulowany w przeciągu 3 lat, książętom oleśnickim oddane zostaną w zastaw Byczyna, Kluczbork i Wołczyn).

1414

📖
Z Buku przybył król Władysław do Kościana, gdzie czekający już na jego przyjazd dwaj książęta śląscy, Konrad [IV] Starszy oleśnicki i Wacław książę żagański [raczej głogowski - przyp. wł.], dopraszali się uchylenia jakichś krzywd ze strony Królestwa Polskiego ich księstwom wyrządzonych. Król spomiędzy panów swoich wyznaczył sędziów, którzy by im wymierzyli sprawiedliwość i co było złego naprawili. - Kronika Jana Długosza
-Spotkanie w Kościanie z Władysławem Jagiełłą i księciem głogowskim, Wacławem.

1416

-Podział księstwa oleśnickiego pomiędzy braćmi.-(V-VI) Pobyt w Malborku.

1417

📖
Wreszcie podeszły wiekiem biskup Wacław ustąpił ze stanowiska w Kościele, a Marcin Piąty zatroszczył się o wyznaczenie na to stanowisko starszego Konrada, księcia oleśnickiego. [...]
Konrad starszy, książę oleśnicki, konsekrowany w Otmuchowie, z polecenia cesarza Zygmunta, objął Kościół po odejściu Wacława, któremu to cesarzowi podczas oblężenia Pragi pomagał przysyłając konnicę i pieszych z wielką szkodą dla Kościoła. - kontynuacja Kroniki książąt polskich Piotra z Byczyny
-(jesień/zima) Wacław II legnicki rezygnuje z godności biskupa wrocławskiego i osiada na zamku w Otmuchowie, wycofując się z czynnego uczestnictwa w życiu Kościoła.

1418-1419

-Niezrealizowany projekt małżeństwa księcia Świdrygiełły (skłóconego podówczas z bratem Władysławem Jagiełłą i wielkim księciem Witoldem) z siostrą Konrada, Eufemią.

1420

(I-III) Sejm Rzeszy we Wrocławiu.-(30 IV) Konrad przekazuje Prudnik książętom opolskim: Bolesławowi IV i Bernardowi.
📖
Roku Pańskiego 1415 [1420 - przyp. wł.] Zygmunt, cesarz i król Węgier i Czech, przyjął wielką masę ludzi, mianowicie Węgrów, Austriaków, Morawian, a także książąt Śląska w liczbie czternastu. Był wraz z nimi biskup wrocławski Konrad. Przybyli mu także z pomocą Miśnieńczycy i całe Łużyce. I tak zgromadził niezliczone tłumy i najechał Czechy. Oblegał i okrążał Pragę przez kilka dni, chcąc na polecenie najświętszego ojca Marcina [V] wykorzenić szkaradną herezję. - Roczniki głogowskie
-Udział w czeskiej krucjacie antyhusyckiej Zygmunta Luksemburskiego.

1421

-(X) Niszczycielski najazd wojsk koalicji antyhusyckiej (dowodzonych przez Konrada) na pogranicze śląsko-czeskie.

1421 albo 1427

-(18 IX) Z inicjatywy Konrada zostaje zawiązana (w Grodkowie) antyhusycka konfederacja książąt śląskich.

1422

-(16 IV) Zygmunt Luksemburski mianuje Konrada starostą (namiestnikiem) księstwa wrocławskiego.
-(25 XII) Udział w zjeździe z Zygmuntem Luksemburskim w Bratysławie.

1423

📖
[...] Konrad [IV], z Bożej łaski biskup wrocławski, książęta i panowie: Jan [II] na Raciborzu, Przemko [I] na Opawie, Bolko [I] na Cieszynie, Bolko [IV] i Bernard, bracia, na Opolu, Ludwik [II] na Brzegu i Legnicy, Jan na Ziębicach, Konrad [V] Kantner na Oleśnicy, Jan [I] na Żaganiu, Ruprecht [II] na Lubinie, Henryk [IX] Starszy na Wielkim Głogowie, Konrad [VI Dziekan] na Ścinawie, Kazimierz [I] na Oświęcimiu, Konrad [VII] Biały na Koźlu, Wacław i Ludwik [III], bracia, na Niemczy i Oławie oraz Wacław na Krośnie [...] wszyscy ci, którzy przystąpili do przymierza, od chwili, gdy uzna się to za stosowne, natychmiast wspólnie powinni wypowiedzieć [wojnę] królowi Polski, jego królestwu, pomocnikom i sprzymierzeńcom. I powinniśmy sobie jeden drugiemu pomagać ciałem i majątkiem [...] - fragment dokumentu zawartego z Przeszburgu w początkach 1423 roku
-(I/III) Przystąpienie do układu w Preszburgu.-(30 III) Utrata znaczenia układu preszburskiego, w związku z zawarciem porozumienia Władysława Jagiełły z Zygmuntem Luksemburskim w Kieżmarku.

1424

-(V) Układ z Władysławem Jagiełłą (zawarty w Kaliszu) w sprawie ochrony pogranicza przed przestępcami i rozbójnikami.

1425

-Wojska koalicji antyhusyckiej dowodzone przez Konrada najeżdżają wschodnie Czechy.

1426

-Potwierdzenie układu z Władysławem Jagiełłą dotyczącego zwalczania rozbojów na pograniczu.

1427

-(14 II) Wielki zjazd książąt i stanów śląskich w Strzelinie.-(3 IX) Śmierć brata Konrada VI Dziekana.

1428

📖
Roku Pańskiego 1428 husyci przybywszy z granic Węgier weszli w dzień Św. Grzegorza na Śląsk, pustosząc liczne miasta, zamki, wsie oraz klasztory [...] - kronika Zygmunta Rosicza
-(12 III) Husyci czescy wkraczają zbrojnie na Śląsk.-Konrad oddaje Ujazd (z zamkiem i całym okręgiem) w zastaw Bernardowi niemodlińskiemu.

1429

-(23 I) Zawarcie antyhusyckiego sojuszu ze Związkiem Sześciu Miast (Budziszynem, Zgorzelcem, Kamienicą, Lubaniem, Lubińcem i Żytawą) oraz książętami sasko-turyngskimi.

1430

-(19 XI) Husyci zdobywają zamek w Otmuchowie (wskutek zdrady dowódcy załogi, Mikołaja Zedlitz z Olszanicy) i czynią go jedną ze swych siedzib.

1431-1433

📖
Tego roku [1432] w dzień świętych Piotra i Pawła [29 VI], husyci spalili klasztor Lubiąż, następnie miasta Wińsko, Prusice i Milicz. Podobnie w dzień Nawiedzenia Dziewicy Marii [2 VII] spalili klasztor Trzebnicę, łamiąc tamże obrazy sporządzone przez Św. Jadwigę, zabierając dzwony oraz ołów z dachu i liczne łupy. - Kronika Zygmunta Rosicza
-Niszczycielskie najazdy husytów na ziemie Konrada i jego braci (m.in. na Koźle, Gliwice, Bytom, Niemczę, Milicz, Prusice, Wińsko, Trzebnicę, Lubiąż, Oleśnicę).

1432

-(IX) Negocjacje (bezskuteczne) stanów śląskich z przedstawicielami husytów w kwestii wykupu z ich rąk m.in. zamku otmuchowskiego.

1434

-(XII) Konrad bierze udział w rozmowach z husytami dotyczącymi ich ustąpienia z ziem śląskich.

1435

-(IX) Konrad wraz z braćmi składa (we Wrocławiu) hołd lenny cesarzowi Zygmuntowi Luksemburskiemu.

1437

-(9 XII) Śmierć cesarza Zygmunta Luksemburskiego.

1438

-(20 IX-XI) (Nieudana) wyprawa intronizacyjna Władysława III i Kazimierza Jagiellończyka do Czech.-(XI) Albrecht II Habsburg wkracza zbrojnie na Śląsk.

1439

-(10 II) Konrad (wraz z braćmi) zostaje gwarantem traktatu przyjaźni pomiędzy Kazimierzem Jagiellończykiem i królem czeskim i węgierskim Albrechtem II Habsburgiem (zawartego w Namysłowie).
-(10 IX) Śmierć brata Konrada V Kąckiego.
-(27 X) Śmierć króla czeskiego i węgierskiego Albrechta II Habsburga.

1440

-(8 I) Zjazd książąt śląskich we Wrocławiu w sprawie następstwa na tronie czeskim.

1440-1444

-Walki na Śląsku pomiędzy przeciwnikami (m.in. Konrad IV, miasto Wrocław i starosta Leonard Assenheimer) i zwolennikami (m.in. brat Konrad VII) Jagiellonów.

1443

-Konrad ekskomunikuje Bolesława V Wołoszka i nakłada interdykt na jego księstwo.

1444-1446

-Spór z kapitułą katedralną (spowodowany m.in. złą sytuacją gospodarczą diecezji).

1446

-Konrad zwołuje synod diecezjalny, w celu reformy życia duchowieństwa wrocławskiego.

1447

-(9 VIII) Śmierć Konrada IV Starszego w Jelczu.
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo Avalon
do góry