dane tablicowetabelepotomstwo naturalne władców

potomstwo naturalne władców

potomstwo Piastówpotomstwo Przemyślidówpotomstwo Jagiellonówpotomstwo królów elekcyjnychpotomstwo książąt pomorskich
potomstwo Piastów
osobaojciecmatkażycie
Zbigniew: możliwe pochodzenie ze związku zawartego w obrządku słowiańskimWładysław I Herman?1060/75-
ok.1112 albo 8 VII 1113
Jarosław: brak jakichkolwiek informacji o jego życiu - wiadomo tylko, iż istniał (z Kroniki książąt polskich): Bolesław Rogatka z nałożnicy otrzymał bękarta imieniem Jarosław; możliwa śmierć w wieku dziecięcymBolesław II Rogatka?przed 26 XII 1278-
?
Niemierza: Kazimierz Wielki w testamencie zapisał mu Bogucice, Kutów, Pierzchnicę, Drugnię i inne wsie (który to zapis został unieważniony przez Ludwika Andegaweńskiego); wstąpił na służbę Władysława Jagiełły i zginął w Koprzywnicy podczas wybierania podwód (służebności transportowych)Kazimierz III Wielki?po 1340-
po 4 III 1386
Pełka: wiadomość o nim podaje tylko Jan Długosz w swej kronice; nie został uwzględniony w testamencie Kazimierza Wielkiego, co sugeruje, iż już nie żył w momencie jego sporządzaniapo 1340-
przed 3 XI 1370
Jan: Kazimierz Wielki w testamencie zapisał mu zamek Międzygórze, wójtostwo w Zawichoście, Sobotę i inne wsie (który to zapis został unieważniony przez Ludwika Andegaweńskiego)po 1340-
po 12 II 1383
Mikłusz (Mikołaj): 29 VI 1417 roku został legitymizowany przez króla węgierskiego Zygmunta LuksemburskiegoSiemowit IV Młodszynieznana z imienia szlachciankaprzed 1387-
po 29 VI 1417
córka: istnienie i pochodzenie niepewne; wspomina o niej tylko Andrzej Komoniecki w dziele Chronografia albo Dziejopis Żywiecki z roku 1704: miała zostać oddana w dzieciństwie na wychowanie na dwór księcia opolskiego, szwagra Przemysława i powrócić pod opiekę ojca w wieku lat trzynastu.Przemysław toszeckiCecylia, córka Teofila, poddanego z ziemi żywieckiej (?)?
syn: istnienie i pochodzenie niepewne; wspomina o nim tylko Andrzej Komoniecki w dziele Chronografia albo Dziejopis Żywiecki z roku 1704: miał zostać oddany w dzieciństwie na wychowanie na dwór księcia opolskiego, szwagra Przemysława i powrócić pod opiekę ojca w wieku lat trzynastu.?
Stanisław: brak jakichkolwiek informacji o jego życiuKonrad III RudyDorota z Warszawy1480/95-po 1520
syn (Wojciech?): brak jakichkolwiek informacji o jego życiu1480/95-? (po 1530?)
Hieronim (Jarosz): w latach 1512 - 1527 występuje jako kapłan i altarzysta (wikariusz) w kolegiacie Św. Jana Chrzciciela w Warszawie; wiadomo również, iż najpóźniej w roku 1521 został altarzystą w Mąkodach (Maków?, Mokobody?); od ok. 1526 roku pełnił funkcję prowizora (opiekuna) szpitala w Różanie i otrzymał od brata przyrodniego Janusza III zapis na dochodach z cła mostowego w RóżanieAnna Łoska, prawdopodobnie szlachciankaok.1487-po 1527
córka: pojawia się tylko raz w źródłach: w zapisce z ksiąg radzieckich Starej Warszawy z której wynika, iż Hieronim Łoski, altarzysta w Mąkodach, miał siostrę, która zapisała mu przed 28 czerwca 1521 roku w testamencie ogród położony między posesją należącą do rajców: Jerzego Baryczki i Jana Szeligi; brak pewności, czy była córką Konrada III Rudego, czy pochodziła ze związku Anny Łoskiej z innym mężczyznąok.1488-
przed 28 VI 1521
Jan (Janusz): po tragicznej śmierci ojca (17 IX 1513) prawdopodobnie wyjechał do Krakowa, gdzie często gościł na dworze Zygmunta I Starego (m.in. podczas jego ślubu z Boną, dnia 18 IV 1518); był nawet wierzycielem króla: w początkach roku 1515 pożyczył Zygmuntowi kwotę 1250 florenów.Jan (Janusz) V zatorski?ok. 1500-
3 VIII 1519/14 VIII 1521
Anna: istnienie niepewne, podobnie jak pochodzenie z nieprawego łoża (jeżeli istniała, mogła być również córką z legalnej żony księcia, Barbary); wspominają o niej dopiero XVIII-wieczne opracowania genealogiczne, m.in. autorstwa Kaspra Niesieckiego, który ustala, iż żoną rotmistrza królewskiego Jana Myszkowskiego z Przeciszowa była Dorota Pieczychojska herbu Gozdawa, urodzona z córki Jana książęcia Oświęcimskiego i Zatorskiego, zabitego od Wawrzeńca Myszkowskiego.?
Wacław Gotfryd: 12 IV 1640 roku legitymizowany przez cesarza Ferdynanda III; 8 V 1640 roku otrzymał tytuł barona von Hohenstein i majątek Marklowice; w roku 1672 otrzymał (z rozporządzenia cesarza Leopolda I) prawo użytkowania cieszyńskiego ogrodu zamkowego i rentę w wysokości 400 guldenów rocznie w zamian za MarklowiceAdam Wacław cieszyńskiMałgorzata Kostlachówna (Koschlinger)1602/18-
po 1672
(Maria) Magdalena: 12 IV 1640 roku legitymizowana przez cesarza Ferdynanda III; 8 V 1640 roku otrzymała tytuł baronowej von Hohenstein; W roku 1643 wydana za marszałka dworu cieszyńskiego, a po jego śmierci 11 VI 1659 wyszła za Mikołaja Rudzkiego z RudzFryderyk Wilhelm cieszyńskimieszczka cieszyńska1624/26-
po 1661
Anna Elżbieta Szunyogh de Belse et Jeszenyicze: rzekoma córka naturalna; o związku Fryderyka Wilhelma cieszyńskiego z hrabiną Szunyogh wspomina tylko XX-wieczny autor biografii księcia, Włodzimierz Bem de Cosban; oficjalnie występuje jako córka Jana Szunyogh de Belse et Jeszenyicze; została wydana za węgierskiego magnata (spokrewnionego z nią ze strony matki), który przejściowo dowodził gwardią księcia oleśnickiego Sylwiusza WirtemberskiegoFryderyk Wilhelm cieszyński (ojcostwo niepewne)Anna Thurzó, hrabina Szunyogh1625-
?
potomstwo Przemyślidów
osobaojciecmatkażycie
Jan Volek: w latach 1319 - 1334 piastował funkcję proboszcza wyszehradzkiego (oraz związany z tym urząd kanclerza Królestwa Czech); W latach 1322 - 1323 przebywał na wygnaniu (skazany na banicję), z powodu konfliktu z królem Janem Luksemburskim; w latach 1334-1351 sprawował funkcję biskupa ołomunieckiego; w roku 1340 założył klasztor benedyktynek w Pustiměř, w którym to został pochowanyWacław II czeskiAgnieszkaprzed 1305-
27 IX 1351
Elżbieta: do roku 1332 przebywała w klasztorze benedyktynek w Pohled (Frauenthal); od roku 1332 - po uzyskaniu stosownej zgody papieża Jana XXII - mniszka w klasztorze benedyktynek (Św. Jerzego) w Pradze; od roku 1340 opatka w klasztorze benedyktynek w PustiměřWacław II czeski albo
Wacław III czeski
?przed 5 X 1305-
przed VI 1347
potomstwo Jagiellonów
osobaojciecmatkażycie
Jan Ochstat de Thelnicz: ok. 1514 roku otrzymał od ojca tytuł "Z Książąt Litewskich"; 22 VII 1510 roku papież Juliusz II udzielił Janowi dyspensy od przeszkód kanonicznych (do obejmowania kanonikatów, prebend i beneficjów kościelnych), a także legitymizował go i nobilitował; w latach 1512-1516 studiował prawo rzymskie i kanoniczne na uniwersytecie w Bolonii; w latach 1519 - 1536 sprawował funkcję biskupa wileńskiego, a w latach 1536 - 1538 był biskupem poznańskimZygmunt I StaryKatarzyna Ochstat de Thelnicz (Telniczanka)8 I 1499-
18 II 1538
Regina: w roku 1518 została wydana za Hieronima Szafrańca herbu Starykoń z Pieskowej Skały, kasztelana sądeckiego i starostę sandomierskiego1500/01-
20 V 1526
Katarzyna: po roku 1522 została wydana za skoligaconego z Habsburgami Jerzego II, hrabiego Montfort i dała początek nowej linii habsburskiej Montfort-Tettnangok. 1503-
przed 9 IX 1548
Barbara: jesienią (przed 6 XII) 1593 roku została wydana za Jakuba Zawadzkiego, pisarza skarbu koronnegoZygmunt II August
(ojcostwo niepewne)
Barbara Giżanka8 IX 1571-
po 5 VI 1615
Barbara: jako o bękartce wspomina o niej Walerian Nekanda Trepka w Liber generationis plebeanorum (Liber chamorum - spis osób i rodzin o wątpliwym szlachectwie); przed rokiem 1585 została wydana za Mikołaja Bronowskiego, szlachcica z Mogielnicy, prokuratora; odwowiała w roku 1586 i ponownie wyszła za mąż między rokiem 1587 a 1592: za Jana Cieszkowskiego h. Zerwikaptur, podpisarza sądowego; dalsze jej losy pozostają nieznaneRegina (Szafarzówna) Rylskaok. 1560-
po 1587/1592
potomstwo królów elekcyjnych
osobaojciecmatkażycie
dzieci (do najmniej kilka): Henryk Walezy, w czasie swojego związku małżeńskiego z Ludwiką de Vaudémont (1575-89), posiadał nieślubne potomstwo zrodzone ze swoich nieustalonych licznych kochanek; brak szczegółowych danych na ich tematHenryk Walezy?1575/89-
?
Kniaziowski vel Knebowski: jako nieślubny syn króla wymieniony w Liber chamorum Waleriana Nekandy Trepki; miał posiadłość w Grodnie, gdzie z Moskwienką mieszkał; w roku 1613 brał udział w wyprawie moskiewskiej na czele własnego pocztu 12 husarzy, w chorągwi pod dowództwem rotmistrza Młockiego; dalsze losy nieznaneStefan I Batory
(ojcostwo niepewne)
nieznana z imienia córka leśniczego z Grodna1584-
po 1613
dwoje dzieci: prezes kamery śląskiej, Jerzy Braun, baron na Bralinie i Sycowie, w liście z 30 lipca 1585 roku do cesarza Karola II Habsburga, informuje, iż król Stefan aktualnie przebywa w Niepołomicach, bo rzekomo właściciel zamku (burgrabia) ma ładną córkę, z której król dwoje dzieci spłodził; dalsze losy owych dzieci, a także ich płeć pozostają nieznanenieznana z imienia córka burgrabiego zamku w Niepołomicachprzed 30 VII 1585-
po 30 VII 1585
Aleksander Kostka-Napierski vel Aleksander Leon ze Sztemberka vel Szymon Bzowski: rzekomy syn naturalny (brak jakichkolwiek dokumentów potwierdzających ojcostwo Władysława IV); w okresie wojny trzydziestoletniej służył w wojsku szwedzkim w stopniu kapitana i uczestniczył w walkach na terenie Rzeszy; po 1648 roku działał w porozumieniu z Bohdanem Chmielnickim i został przywódcą buntu chłopskiego na Podhalu: 15 VI 1651 roku buntownicy zajęli zamek w Czorsztynie, który został jednak odbity przez oddziały biskupa krakowskiego Piotra Gembickiego; Kostka-Napierski dostał się do niewoli, a w czasie przesłuchań (tortur) twierdził, iż jest nieślubnym synem Władysława IV i nazywa się Szymon Bzowski; skazany na karę śmierci, został nawleczony na pal 18 VII 1651 w Krakowie na Wzgórzu LasotyWładysław IV WazaTekla Bzowskaok. 1620-
18 VII 1651
Władysław Konstanty Waza: przybrał tytuł hrabiego de Wasenau; wyjechał na zachód Europy i przebywał w Anglii, Hiszpanii, następnie we Francji; po śmierci Jana Kazimierza (w 1672 roku) udał się do Rzymu, gdzie został mianowany kapitanem gwardii szwedzkiej królowej Krystyny; papież Aleksander VIII nadał mu godność szambelanaJadwiga Łuszkowskaok. 1635-
19 III 1698
dzieci: o istnieniu dzieci Sobieskiego pochodzących z nieprawego łoża wspomniał w swym pamiętniku nadworny medyk króla z roku 1694, Bernard O’Connor; brak informacji o ich liczbie (na pewno co najmniej dwoje), płci, matce albo matkach, czy datach narodzin/śmierciJan III Sobieskinieznana/nieznane z imieniaprzed 1694
Maria Katarzyna: w testamencie otrzymała od Jana Kazimierza 15000 liwrów, aby w późniejszych latach wstąpić do klasztoru wizytek; dalsze jej losy są nieznaneJan II Kazimierz Waza
(ojcostwo niepewne)
Klaudyna Franciszka Maria Mignot de l'Hôpitalpo 1669-
?
Maurycy Saski: w latach 1726 - 1727 sprawował rządy w Księstwie Kurlandii (lennie Rzeczypospolitej), a następie wyjechał do Francji; w 1740 roku został mianowany marszałkiem Francji; w roku 1746 król Francji, Ludwik XV podarował Maurycemu zamek Chambord; z racji wyznania protestanckiego nie mógł zostać pochowany w stolicy, więc jego ciało wysłano do Strasburga, gdzie ostatecznie spoczął w protestanckim kościele Św. TomaszaAugust II MocnyMaria Aurora von Königsmark28 X 1696-
30 XI 1750
syn: zmarł wkrótce po narodzinachAnna Alojza Maksymiliana Hiserle (Esterle)11 VIII 1698-
po 11 VIII 1698
Fryderyk August Rutowski: kształcenie rozpoczął w Paryżu; 21 IV 1738 roku został mianowany generałem kawalerii; 9 VIII 1740 roku objął stanowisko gubernatora Drezna; od 10 I 1742 roku piastował funkcję dowódcy regimentu dragonów; w czasie I wojny śląskiej (1740 - 1742) dowodził wojskami saskimi w Czechach i wziął udział w zdobyciu Pragi 26 XI 1742; w czasie II wojny śląskiej (1744 - 1745) dowodził m.in. wojskami saskimi i austriackimi w przegranej bitwie z Prusakami pod Kotliskami (niem. Kesseldorf) dnia 15 XII 1745 roku; 11 I 1749 roku awansowany do stopnia feldmarszałka; na początku III wojny śląskiej (1756) nie zdołał zatrzymać armii pruskiej (dysponując bardzo szczupłymi siłami) pod PirnąFatima (późniejsza Maria Anna von Spiegel)19 VI 1702-
16 III 1764
Maria Aurora Katarzyna Rutowska: 1 X 1724 roku została wydana za Michała Bielińskiego, cześnika koronnego (i brata kolejnej kochanki króla, Marianny Bielińskiej), ale związek niebawem (w roku 1735) zakończył się rozwodem; ponownie wyszła za mąż za Claude'a Marie, hrabiego Bellegarde1706-
1746
córka: urodzona w Warszawie, w klasztorze sakramentek (opłatę zakonnicom w wysokości 500 czerwonych złotych złożył sam król August II); zmarła w niemowlęctwieUrszula Katarzyna Bokum(przed 23) VI 1701-
ok.1701
Jan Jerzy zwany "Kawalerem Saskim": 27 VII 1763 roku został mianowany feldmarszałkiem saskim21 VIII 1704-
25 II 1774
Anna Karolina, hrabina Orzelska: odnaleziona (przez brata przyrodniego, Fryderyka Augusta Rutowskiego) i przyprowadzona przed oblicze ojca, który ją rozpoznał i 19 IX 1724 nadał tytuł hrabiowski, nazwisko Orzelska oraz Pałac Błękitny w Warszawie; 10 VIII 1733 roku została wydana za Karola Ludwika, księcia holsztyńskiego na BeckHenrietta Rénard-Drian22 XI 1707-
27 IX 1769
Augusta Anna Konstancja: 3 VI 1725 roku została wydana za Henryka Fryderyka, hrabiego FryzjiAnna Konstancja von Brockdorff (późniejsza hrabina Cosel)24 II 1708-
3 II 1728
Fryderyka Aleksandra: 18 II 1730 roku została wydana za Jana Kantego Moszyńskiego, podskarbiego nadwornego (później wielkiego) koronnego; miała romans z Heinrichem von Brühl, pierwszym ministrem saskimAnna Konstancja von Brockdorff (późniejsza hrabina Cosel)27 X 1709-
16 XII 1784
Fryderyk August Cosel: generał piechoty wojsk saskich; w roku 1732 odznaczony Orderem Orła Białego; w roku 1744 nabył majątek w Zaborze k. Zielonej Góry27 VIII 1712-
15 X 1770
córka: urodzona w Dreźnie; zmarła w niemowlęctwieEmercjanna Agnieszka z Warszyckich Pociejowa1719-
ok.1719
Anna: formalnie uznana za córkę przez Piotra Fiodorowicza, księcia holsztyńskiego (późniejszego cara Piotra III)Stanisław II AugustZofia Augusta Fryderyka zu Anhalt-Zerbst (późniejsza caryca Katarzyna II)20 XII 1757-
19 II 1759
Konstancja Cichocka: w dzieciństwie wychowywana w domu kupców warszawskich Petersów; w roku 1783 została wydana za kapitana wojska koronnego, Karola Żwana (Szwana) i doczekała się licznego potomstwa, spośród którego tylko syn Kazimierz dożył wieku dorosłego; w roku 1799 małżeństwo Konstancji i Karola zostało uznane za nieważne; w późniejszych latach, wraz z bratem Michałem Mikołajem podjęła nieudaną batalię sądową o spadek po Sapiehach; ostatecznie osiadła na Wołyniu, gdzie zmarła (we wsi Dolsk k. Turzyska) i została pochowana (cmentarz parafialny w pobliżu parafii Turzysk)Magdalena Agnieszka Lubomirska1768-
15 VI 1844
Michał Mikołaj Cichocki: w dzieciństwie wychowywany w domu kupców warszawskich Petersów; ukończył Szkołę Rycerską; brał udział, jako porucznik artylerii, w bitwie pod Zieleńcami (18 VI 1792), po której został odznaczony krzyżem Orderu Virtuti Militari (25 VI 1792); w późniejszych latach, wraz z siostrą Konstancją podjął nieudaną batalię sądową o spadek po Sapiehach; w czasie wojen napoleońskich był pułkownikiem jazdy galicyjsko-francuskiej przy sztabie generalnym, by w roku 1810 objąć dowództwo 9 pułku piechoty Księstwa Warszawskiego; został ranny (28 XI 1812) w bitwie nad Berezyną, następnie brał udział w obronie Szpandawy (1813) przed Rosjanami; 18 VI 1813 mianowany dowódcą nowo utworzonego 4 pułku piechoty; 11 VII 1813 został Kawalerem Legii Honorowej; 12 X 1813 został Oficerem Legii Honorowej; ranny w bitwie pod Lipskiem (16 X 1813); otrzymał następnie nominację generalskąIX 1770-
5 V 1828
Maria Anna: formalnie występowała jako córka księcia Adama Kazimierza Czartoryskiego, chociaż powszechnie zwano ją Ciołkówną, a jej narodziny (w Warszawie) nastąpiły po roku nieobecności Czartoryskiego w kraju; w roku 1784 poślubiła w Siedlcach księcia Ludwika Wirtemberskiego, siostrzeńca króla pruskiego, Fryderyka II Wielkiego i brata wielkiej księżnej rosyjskiej, później carycy Marii Fiodorownej; w roku 1793 z inicjatywy Marii Anny doszło do rozwodu, z powodu zdrady jej męża podczas wojny z Rosją w roku 1792; w późniejszych latach zajmowała się twórczością literacką - została autorką m.in. powieści Malwina, czyli domyślność serca, uznawanej za pierwszą polską powieść psychologiczno-obyczajową; przebywała najczęściej w Warszawie (w latach 1808-16 prowadziła tam salon literacki) oraz w Puławach; po upadku powstania listopadowego (1831) przeniosła się do Galicji, by ostatecznie (1837) osiąść w Paryżu; w tym mieście zmarłaIzabela (Elżbieta) z Flemmingów Czartoryska15 III 1768-
21 X 1854
Stanisław Manuzzi: rzekomy syn naturalny; formalnie występował jako syn Mikołaja Manuzziego, Wenecjanina, starosty opeskiego, chociaż powszechnie zwano go synkiem królewskim; do roku 1778 przebywał z matką w Grodnie, a po jej śmierci (22 IX 1778) opiekę na małoletnim Stanisławem przejął Mikołaj (Jadwiga i Mikołaj pozostawali w separacji); w roku 1792 przystąpił do konfederacji targowickiej; 7 II 1800 roku ożenił się z Konstancją Broel-Plater; zmarł bezpotomnieJadwiga ze Strutyńskich CiechanowieckaIX 1773-
23 III 1823
Michał Grabowski: odebrał wykształcenie wojskowe w Wilnie, a następnie w Strasburgu; w kampanii 1792 roku uczestniczył w stopniu majora; w czasie Insurekcji Kościuszkowskiej (1794), już jako pułkownik został ranny; następnie przebywał na dworze Stanisława Augusta Poniatowskiego w Grodnie (1795-97) oraz Petersburgu (1797-98); 4 I 1807 roku Grabowski - na wezwanie księcia Józefa Poniatowskiego - powrócił do służby wojskowej i objął dowództwo 1. pułku piechoty, odznaczonego później Orderem Virtuti Militari; w roku 1808 został awansowany na generała brygady i mianowany komendantem placu w Gdańsku; w kampanii 1812 roku dowodził II brygadą 18. dywizji w V korpusie Wielkiej Armii Napoleona; zginął w bitwie pod Smoleńskiem przeszyty kilkoma kulamiElżbieta z Szydłowskich Grabowska1773-
17 VIII 1812
Kazimierz Michał Grabowski: pochodzenie niepewne; w latach 1798–1808 sprawował urząd marszałka wołkowyskiego; w roku 1812 został mianowany delegatem powiatów brzeskiego, kobryńskiego i prużańskiego; w latach 1819–1825 sprawował urząd marszałka guberni grodzieńskiej; zajmował się tłumaczeniem na język polski dzieł angielskich pisarzy (m.in. w roku 1817 dokonał pierwszego polskiego tłumaczenia fragmentów powieści Olivera Goldsmitha Czuły człowiek)1772/74-
1842
Izabela Grabowska: w roku 1795 poślubiła Walentyna Faustyna Sobolewskiego, starostę warszawskiego; po ślubie wraz z mężem zamieszkała w Paryżu; ok. 1800 roku urodziła trzy córki: Aleksandrę, Kwirynę Paulinę oraz Teresę Laurę26 III 1776-
21 V 1858
Stanisław Grabowski: edukację odebrał w Rzymie, skąd powrócił w roku 1796; w 1800 roku był jednym z twórców-założycieli Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie; w roku 1809 został mianowany sekretarzem Rady Stanu Księstwa Warszawskiego; w roku 1816 uzyskał tytuł hrabiowski; od roku 1818 poseł na sejm w Warszawie, a od roku 1825 piastował urząd wojewody; w 1819 roku został kasztelanem; w latach 1821-1832 sprawował funkcję ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Królestwie Polskim; w roku 1833 mianowany radcą stanu; w roku 1836 został kontrolerem generalnym Królestwa Polskiego; dwukrotnie żonaty: z Cecylią z Dembowskich, a następnie z Julią Zabiełłówną; zmarł w Warszawie29 X 1780-
3 X 1845
Antoni Klewański: ojcostwo Stanisława Poniatowskiego niepewne; konstytucja sejmu warszawskiego z roku 1775 nadaje szlachectwo "braciom rodzonym" Adamowi i Antoniemu Klewańskim, przy czym wiadomo, iż Adam Klewański był nieślubnym synem Adama Kazimierza Czartoryskiego; część badaczy wskazuje, iż Antoni wychowywany był wraz z Adamem jako bracia, jednak był nieślubnym potomkiem Poniatowskiego i siostry Adama Czartoryskiego, Izabeli (Elżbiety), na co wskazuje jego imię (Antoni, to drugie chrzestne imię króla, a zwyczaj praktykowany w XVIII w. nakazywał nadawać dzieciom imiona ojców); Antoni (wraz Adamem) wychowywał się w Warszawie w pensjonacie Józefa Chilleta, nauczyciela języka francuskiego ze Szkoły Rycerskiej, a opiekowała się nim księżna Lubomirska; brak danych o jego późniejszym życiu wskazuje, iż zmarł młodoIzabela (Elżbieta) z Czartoryskich Lubomirskaprzed 1775-
po 1775
Kaprenicz vel Kaprinski: z analizy korespondencji pomiędzy Stanisławem Poniatowskim i Anną Marią wiadomo, że w 1796 roku przebywał w Grodnie; w kwietniu 1796 Jan Hornowski, dawny dworzanin Stanisława Augusta, zawiózł Kaprinskiego do Zozowa, do swego wuja, Tadeusza Kozłowskiego, byłego królewskiego generała-adiutanta; jego dalsze losy są nieznane; część opracowań wskazuje, iż był on ułomny (upośledzony?), stąd rzekoma niechęć Poniatowskiego do jego oficjalnego uznaniaAnna Maria z Hadików Lubomirskaok.1778?-
po IV 1796
potomstwo książąt pomorskich
osobaojciecmatkażycie
Jan: pochodzenie z nieprawnego łoża niepewne - mógł być też synem Eufrozyny albo Ermengardy, jednej z żon Świętopełka; wzmiankuje o nim wyłącznie jedno źródło, Liber mortuorum monasterii beatae Mariae de Oliva, które pod datą dzienną 28 sierpnia informuje: zabity zostaje Jan, syn księcia Świętopełka - prawdopodobnie zginął ok. 1248 roku podczas walk Świętopełka z Krzyżakami i bratem Samborem IIŚwiętopełk gdańskinieznana z imienia (albo żona księcia, Eufrozyna lub Ermengarda)?-
28 VIII ok.1248
Eryk: pochodzenie niepewne; jedyna wzmianka o jego istnieniu pochodzi z XVI-wiecznej Historia rerum Prussicarum Kaspra Schütza; prawdopodobnie zmarł w dzieciństwie, bądź nawet w niemowlęctwieEryk I PomorskiCecylia (?), dwórka?
Krzysztof: (Christoferus de Pomerania) - jego pochodzenie potwierdził sam Bogusław X w jednym z dokumentów; ojciec zapewnił mu dostęp do gruntownego wykształcenia (studia na uniwersytetach w Gryfii, Rostoku i Bolonii), jak również do szeregu stanowisk kościelnych - Krzysztof był prepozytem kościoła kolegiackiego NMP w Szczecinie, prepozytem kościoła Św. Mikołaja w Gryfii, kanonikiem katedralnym kamieńskim, archidiakonem uznamskim, wikarym kościoła Św. Ducha w Gryfii, prepozytem kolegiaty w Güstrow, archidiakonem dymińskim, archidiakonem trzebusickim, proboszczem w Strzałowie, kanonikiem kościoła Św. Ottona w Szczecinie, proboszczem w Czasnevitz i proboszczem w GarzBogusław X Wielki?przed 1488-
ok.1521
Joachim: pochodzenie niepewne; Joachimus de Pomerania na wniosek księcia Jerzego I pomorskiego otrzymał prepozyturę kołobrzeską 16 października 1529 roku?przed 1488-
ok.1549
Georg Herz: pochodzenie niepewne - informacja o ojcostwie księcia Jerzego pojawia się dopiero w wyniku badań XVIII-wiecznego pastora i badacza historii Pomorza, Joachima Bernharda Steinbrücka; Georg Herz był pierwszym pastorem w Ryszewku k. Pyrzyc, skąd jednak - z powodu złego prowadzenia się - został w roku 1590 przeniesiony do parafii w Kozielicach k. Pyrzyc; w nowej parafii również był karany przez władze kościelne grzywną z powodu pijaństwa; zmarł w KozielicachJerzy I pomorski?? (1525/30?)-
1623
Ludwik von Putbus: pochodzenie niepewne - informacja o tym, iż był pobocznym synem księcia pomorskiego pojawia się na gruncie opisu jego sporu z Łukaszem von Hamel, pastorem z Baniewic; formalnie występował jako syn Jerzego I, pana na Podbórzu (Putbus) na Rugii; w 1574 roku ożenił się z Anną Marią, hrabianką Hohenstein; był faworytem Filipa I Pobożnego, a następnie jego syna (swojego brata przyrodniego?) Ernesta Ludwika Pięknego, od którego uzyskał - prawem dziedzicznym - w roku 1576 joannicką komturię swobnicką; zmarł w Swobnicy i pochowany został w kościele Św. Marii Magdaleny w Vilmnitz k. Podbórza (Putbus) na Rugii, gdzie zachowało się jego epitafiumFilip I PobożnyAnna Katarzyna von Honstein-Vierraden1549-
10 VIII 1594
córka: informacja o nieślubnej córce księcia Jana Fryderyka pojawia się wyłącznie w Kronice domowej Joachima von Wedel, gdzie pod rokiem 1600 zanotowano, iż Jan Fryderyk wydał ją za mąż za swojego kamerdynera, Jana Rambow; dalsze jej losy pozostają nieznaneJan Fryderyk Mocny?przed 1585-
?
źródła:literatura:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowa
do góry