władcy zwierzchniPiastowieMieszko I Laskonogi

Mieszko I (IV) Laskonogi (Plątonogi, raciborski, opolski)

Wysoki, o miłym wyglądzie, samym wejrzeniem zyskiwał sobie sympatię [tych], którzy go widywali. Wytrwały w walce, wychowany i wykształcony od dzieciństwa, a raczej od niemowlęctwa w Niemczech, zaprawiony w turniejach, górował ans wszystkimi układnymi obyczajami. Wysłuchiwał bardzo chętnie i bronił ubogich, uciśnionych, wdowy i sieroty.
Kronika Jana Długosza
rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Władysław II WygnaniecAgnieszka, córka Leopolda III Babenberga, margrabiego Austrii
życie
1141/1146 (Kraków?) - 16 V 1211 (Kraków)
małżeństwa
 1. 1170/78 - po 1210: Ludmiła, księżniczka czeska (?), prawdopodobnie córka:
  • Włodzimierza, księcia ołomunieckiego, albo
  • Ottona III, księcia ołomunieckiego, albo
  • Sobiesława I, księcia Czech, albo
  • Konrada II, księcia znojemskiego
potomstwo ⇒ drzewo genealogiczne
 1. Kazimierz (1178/79 - 13 V 1229 albo 1230)
  Ludmiła (koniec XII w. - 14 I po 1200)
  Agnieszka (koniec XII w. - 9 V po 1200)
  Eufrozyna (koniec XII w. - 25 V po 1200)
  Ryksa (koniec XII w. - po 24 IX 1239)
  • pochodzenie niepewne; znana z dokumentu Mieszka II Otyłego, który nazywa ją swoją ciotką (amita) - co oznacza, ze mogła być też siostrą jego matki Wioli; niektórzy badacze utożsamiają ją z córką Odona Mieszkowica argumentując, iż termin amita może dotyczyć również dalszego pokrewieństwa
poprzednik (pokrewieństwo)okres panowania (Kraków)następca (pokrewieństwo)
Leszek I Biały (brat stryjeczny)1210 - 1211Leszek I Biały (brat stryjeczny)

1146

-Ucieczka do Niemiec po wygnaniu z Polski Władysława II.

1159 (1163)

-(30 V) Śmierć ojca Władysława II.

przed 1163

-Mieszko przebywa w benedyktyńskiej szkole klasztornej w Michaelsbergu pod Bambergiem (?).

1163

📖
Kiedy wreszcie po upływie długiego czasu wygnaniec zakończył życie, [...] Bolesław, którego cesarz nie mógł pokonać, uważa za słuszne usłuchać nakazu natury i odwołuje bratanków z wygnania z bezinteresowną serdecznością [...] i nadaje im czcigodną dzielnicę śląską zarówno w dowód łaskawości, jak i na pociechę sieroctwa. [...]
Ponieważ jednak z tego nadania wyłączył niektóre grody dla większego zabezpieczenia [swego panowania], stało się to powodem wielu nieszczęść i zarzewiem niepokojów. Ledwo bowiem Władysławowice weszli w progi [dzielnicy], orzekli, że wspomniana dzielnica nie przypadła im tytułem nadania ani dobrodziejstwa, lecz jako prawowitym dziedzicom, w prawowitym następstwie. - Mistrza Wincentego Kronika Polska
-(VIII/IX) Mieszko i Bolesław powracają do Polski.

1164/1165

📖
W tym czasie, gdy książę [Bolesław] zaprzątnięty był pilniejszymi sprawami, oni [Władysławowice] zajmują grody, umiejętnie je obwarowują, wzmacniają załogami. - Mistrza Wincentego Kronika Polska
-Wojna z Bolesławem Kędzierzawym o grody śląskie.

1170/1178

-Małżeństwo z Ludmiłą, księżniczką czeską, prawdopodobnie córką Włodzimierza, księcia ołomunieckiego, bądź Ottona III, księcia ołomunieckiego.

1172

-Mieszko (współdziałając z bratankiem Jarosławem) wypędza Bolesława Wysokiego.
📖
1172. Władysław [II] król wraz z cesarzem wkroczył do Polski. - Rocznik praski
---
1172. Legnica zostaje spalona. - Rocznik krakowski
-(/14 X) Wyprawa cesarza Fryderyka Barbarossy (przy wsparciu czeskim) na Polskę.

1177

-(26 IV) Wiec książąt piastowskich w Gnieźnie.

1177 albo 1179

📖
Atoli opuszczają go [Mieszka] i jego ulubieńcy, niepomni zgoła wielkich dobrodziejstw. Wśród nich książę Odo, pierworodny jego syn, jako najzaciętszy wróg usiłuje usunąć korzeń własnego pnia, na własną głowę sprowadza pożar, z zaciętością wielką nastając na zgubę ojca [...] aby odsunąć od panowania synów macochy, którym ojciec przyrzekł dziedzictwo po sobie. - Mistrza Wincentego Kronika Polska
---
1179. Mieszko Stary ucieka. - Rocznik kapituły poznańskiej
---
[Mieszko] opuszczony niemal przez wszystkich, ustąpił równocześnie z ojczyzny i królestwa, zadowalając się wraz z żoną i trzema synami miasteczkiem Raciborzem. - Kronika wielkopolska
-Mieszko III zostaje wygnany z Wielkopolski przez syna Odona.

1179/1180

📖
[...] dzielnica śląska zamierzała podnieść bunt. Władzę nad nią przywłaszczył sobie w swoim czasie syn Władysława Mieszko, wygnawszy brata, księcia Bolesława. - Mistrza Wincentego Kronika Polska
---
Między nimi, to znaczy Mieszkiem [Laskonogim] i Bolesławem [Wysokim], powstał spór z powodu podziału wspomnianej prowicji [śląskiej]. W następstwie tego Mieszko zmusił brata swego Bolesława do ucieczki z miasta Wrocławia. - Kronika wielkopolska
-Wojna z bratem Bolesławem Wysokim (stronnikiem Kazimierza).
📖
1180. Książę Polski dla uzyskania przeciwko bratankowi swemu pomocy cesarskiej, przesłał [albo obiecał - przyp. wł.] dziesięć tysięcy marek [odpowiednik polskiej grzywny - przyp. wł.] cesarzowi. - Rocznik koloński większy
-(1180) Kazimierz przesyła (obiecuje?) 10000 grzywien na dwór niemiecki w zamian za pomoc w walce przeciwko Mieszkowi.
📖
Odzyskawszy ją [dzielnicę śląską] z niemałym trudem, Kazimierz oddał ją Bolesławowi. Lecz i wojowniczość jego brata, mianowicie tegoż Mieszka, poskromił przez nadanie mu kilku grodów; a również brata ich Konrada mianował księciem marchii głogowskiej. - Mistrza Wincentego Kronika Polska
---
Mieszkowi zaś [...] - kiedy ochrzcił swojego syna, któremu nadał swe imię Kazimierz - dołączył z radością księstwo bytomskie i oświęcimskie wraz z okolicą i wszystkimi ich przyległościami. - Kronika wielkopolska
-Porozumienie pokojowe (zawarte dzięki mediacji niemieckiej?).

1195

📖
[Mieszko III] podżega księcia Bolesława i brata jego Mieszka i na swoją stronę ich przeciąga. [...] Przeto Władysławowice powiększają i wzmacniają jego stronnictwo, nie tyle z miłości do niego, ile z żądzy [zagarnięcia] władzy i z nienawiści do sierot [Leszka i Konrada]. - Mistrza Wincentego Kronika Polska
-Zawarcie przez Mieszka i Bolesława Wysokiego układu sojuszniczego z Mieszkiem III.
📖
[...] wszyscy, bez żadnego wyboru, wzajem się zabijają w zamęcie rzezi. Tu Mieszkowic Bolesław dzidą przeszyty ducha oddaje. Tu ściele się sława znakomitych rycerzy. Tu woj jakiś prosty rani Mieszka, a gdy go chce dobić, ten zdejmuje szyszak i woła, że jest księciem! Ów rozpoznawszy go o pobłażanie dla [swojej] nierozwagi prosi i broniąc przeciw natarciu innych, wyprowadza z pola walki. Atoli i książę Roman, któremu wycięto wielu ludzi, pozbawiony znacznej części posiłków, wielokrotnie raniony, i to nielekko, musiał uchodzić tak z powodu dokuczliwych ran, jak i zwątpienia o zwycięstwie. Zaraz bowiem w pierwszym starciu ogromna część jego Rusinów rzuciła się do ucieczki, co zwolennikom pacholąt odebrało [możność] zwycięskiego tryumfu. [...]
Znów przychodzi Staremu na pomoc Władysławowic Mieszko z bratankiem, synem Bolesława [Wysokiego] Jarosławem [i] nie znalazłszy prawie nikogo w miejscu bitwy, ponieważ oba wojska już się rozpierzchły, winszują sobie i znaki zwycięstwa tam podnoszą, jak gdyby zwycięsko odzierżyli pole walki. Spotyka się z nimi z małą co prawda garstką komes Goworek, stacza walkę i niby piorun druzgocący na próżno z całych sił na nich uderza. Znękany bowiem [walką] z przeważającą liczbą nieprzyjaciela, ulega wreszcie, nie bez pewnej chwały. Chwytają go, schwytanego uprowadzają. - Mistrza Wincentego Kronika Polska
-(lato) Mieszko wraz z bratankiem Jarosławem wyprawia się na Kraków, w celu wsparcia Mieszka III i jego syna Bolesława.

1200

📖
1200. Książę Mieszko przebudowuje Bytom. - Rocznik Sędziwoja
-Mieszko umacnia (bądź buduje od nowa) gród w Bytomiu.

1201

-(22 III) Śmierć Jarosława opolskiego.
📖
[Bolesław Wysoki] umierając przekazał bratu swemu Mieszkowi ziemię opolską, którą Henryk Brodaty, syn jego [Bolesława – przyp. wł.] sobie zagarnął. - Kronika polsko-śląska
-(7/8 XII) Śmierć Bolesława Wysokiego.

1201/1202

-Opanowanie dzielnicy opolskiej przez Mieszka.

1202

📖
Rozumne jest to, co usłyszeliśmy, a co z twojej strony postanowiono, że między tobą a szlachetnym mężem Mieszkiem, stryjem twoim, taki układ stanął, iż po wypłaceniu mu 1000 grzywien srebra, był on zaspokojony grodami i ziemiami, które w czasie zakończenia konfliktu trzymał, i nigdy do jakiejkolwiek części ziemi i grodów, trzymanych przez ciebie, tytułem ojcowskiego dziedzictwa, aby nie pretendował, i ciebie ani syna twojego w przyszłości nie napastował. Również ty nie będziesz napastował jego, ani jego syna, z powodu tych wszystkich grodów, które trzyma, co też mocno przyrzekłeś. - fragment bulli Innocentego III z 25 listopada 1202 roku
-(/25 XI) Układ pokojowy z Henrykiem Brodatym.

1210

📖
Powiadomił nas kochany syn książę Śląska, że gdy Bolesław [Krzywousty], niegdyś książę Polski, dał każdemu z synów określoną dzielnicę w Polsce, zarządził zastrzegłszy główny gród Kraków dla najstarszego wiekiem by zawsze ten, który z jego rodu będzie starszy urodzeniem, dzierżył tenże gród, tak że jeśliby najstarszy umarł lub zrzekł się prawa tego, ma wejść w posiadanie tego grodu ten, kto po nim będzie najstarszy z całego rodu. [...]
Dlatego wam bracia, polecamy tym pismem apostolskim, byście przeprowadzili przy pomocy klątwy apostolskiej bez możności apelacji ścisłe przestrzeganie zarządzenia dotyczącego senioratu [...] - fragment bulli Innocentego III z 9 czerwca 1210 roku
-Starania księcia Śląska (prawdopodobnie Mieszka) w Rzymie o odnowienie senioratu.-(29 VII) Synod i zjazd książąt piastowskich w Borzykowej (w którym Mieszko nie bierze udziału).

po 1210

-(20 X) Śmierć Ludmiły.

1211

📖
1211. Mieszko książę Raciborza umiera. Syn jego Kazimierz następuje po nim. - Rocznik kapituły krakowskiej
-(16 V) Śmierć Mieszka I Laskonogiego w Krakowie.
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo Avalon
do góry