władcy dzielnicowiPiastowie wielkopolscyBolesław Pobożny

Bolesław Pobożny (kaliski)

Ten Bolesław był największym triumfatorem nad Niemcami i człowiekiem mężnym, który nie lękał się żadnego króla, bez względu na jego potęgę.
Rocznik małopolski
rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Władysław Odonic PlwaczJadwiga
  • pochodzenie nieznane; XIII-wieczna Kronika Wielkopolska identyfikuje ją jako siostrę Świętopełka, wielkorządcy Pomorza Gdańskiego, tj. córkę Mściwoja I Spokojnego; istnieje również hipoteza, iż była córką Świętopełka Władysławowica, królewicza czeskiego
życie
1224/1227 - 6, 13 lub 14 IV 1279 (Kalisz)
małżeństwa
  1. 1256 - 1279: Jolenta Helena, córka Beli IV, króla Węgier; beatyfikowana w 1827 roku przez papieża Leona XII
potomstwo ⇒ drzewo genealogiczne
  1. Elżbieta (1261/63 - 28 IX 1304)
    Jadwiga (1270/75 - 10 XII 1339)
    Anna (1276 - lata 80. albo 90. XIII w.)
panowanie
1247-1249: Kalisz, Przemęt
1249-1250: Biechowo, Bnin, Czarnków, Giecz, Gniezno, Nakło, Ostrów, Śrem, Ujście
1253: Kalisz
1253-1268: Biechowo, Bnin, Czarnków, Giecz, Gniezno, Kalisz, Ruda
1257-1273: Poznań (regencja)
1268-1269: Biechowo, Bnin, Bydgoszcz, Czarnków, Giecz, Gniezno, Kalisz, Ruda
1269-1271, 1273-1278: Biechowo, Bnin, Bydgoszcz, Czarnków, Giecz, Gniezno, Kalisz, Kruszwica, Radziejów, Ruda
1271-1273: Biechowo, Bnin, Bydgoszcz, Czarnków, Giecz, Gniezno, Inowrocław, Kalisz, Kruszwica, Radziejów, Ruda
1278-1279: Biechowo, Bnin, Czarnków, Giecz, Gniezno, Kalisz, Kruszwica, Radziejów, Ruda

1241

📖
Wielkopolanie, którzy sprzyjali księciu Henrykowi [...] porzucając syna jego Bolesława Rogatkę z powodu jego pychy i wymawiając mu swe służby, demonstracyjnie przyłączyli się do synów niegdyś Władysława, syna Odona, to jest Przemysła i Bolesława [Pobożnego], którzy byli prawdziwymi dziedzicami Wielkopolski. Następnie zajęli twierdzę w Przemęcie. - Rocznik kapituły gnieźnieńskiej
-Przemysł i Bolesław przejmują Przemęt wraz z okręgiem (dotychczasowe władztwo Bolesława Rogatki).

ok. 1242/1243

-Zdobycie Krzywina, Kościana, Starogrodu, Międzyrzecza (przed 1246) i Zbąszynia (przed 22 III 1243), należących uprzednio do władztwa książąt śląskich.

1242-1243

📖
[...] brodaci krzyżacy połączywszy się z polskimi książętami zdobyli Wyszogród i Sartawicę, grody wspomnianego Świętopełka. Także gród Nakło pozostający pod władzą młodzieńców Przemysła i Bolesława, który tenże Świętopełk krótko przedtem podstępnie zajął, odebrali z rąk jego i zwrócili księciu Przemysłowi oraz bratu jego [...] - Kronika wielkopolska
---
Potem przyszli braciom na pomoc książę kujawski i książę kaliski, którzy wraz z braćmi oblegli gród Nakło, który został wydany im [wraz z] nietkniętym wyposażeniem i życiem tych, którzy go bronili. Następnie, rozproszywszy się po całym Pomorzu, wszystko okrutnie spustoszyli. Kiedy się to stało, za pośrednictwem wspomnianego pana legata zostały zawarte rozejmy między wspomnianym księciem [Świętopełkiem] a braćmi z Prus w ten sposób, że tenże książę dał braciom swojego syna Mściwoja jako zakładnika, po to, aby na przyszłość pozostała między nimi trwała zgoda. - Kronika oliwska
-Udzielenie militarnego wsparcia wojskom krzyżackim i kujawskim w walkach ze Świętopełkiem gdańskim.

1243

-(22 III) Traktat handlowy z Zakonem Krzyżackim (zawarty w Gnieźnie).

1244-1245

📖
[...] wszyscy wielkopolscy możni jednomyślnie sprzysięgli się przeciw kościołowi poznańskiemu chcąc naruszyć jego niezależność, którą mu przyznał i przywilejem swoim poręczył [...] Władysław Odowic. Przed ich szaleństwem ustąpił do czasu ksiądz biskup Boguchwał ze swą kapitułą. [...]
[...] bracia Przemysł i Bolesław na usilne prośby wspomnianego księdza biskupa Boguchwała i jego kapituły zatwierdzili przezornie przywilej ich ojca, zawierający [...] wolności i zwolnienia od ciężarów, i kazali obwieścić go publicznie, aby pod karą przestrzegano tego. - Kronika wielkopolska
-Bunt możnych wielkopolskich przeciwko nadmiernemu uprzywilejowaniu biskupstwa poznańskiego.

1245

📖
[...] w dzień Św. Wojciecha, książę Przemysł przypasał miecz rycerski bratu swemu Bolesławowi, i to w katedrze gnieźnieńskiej, gdzie uroczystą mszę odprawił ksiądz arcybiskup Pełka. - Kronika wielkopolska
-(23 IV) Bolesław zostaje pasowany (w katedrze gnieźnieńskiej) na rycerza przez brata Przemysła.

1246

📖
[...] książę Śląska Bolesław przybywszy do Wielkopolski zbudował gród Kopanicę nad rzeką Obrą. Bracia Przemysł i Bolesław [Pobożny] zabiegłszy mu drogę ze swymi wojskami, przed starciem wojennym zawarli przyjazny układ i w zamian za dobrodziejstwo pokoju darmo oddali mu trzy grody: Santok, Międzyrzecz i Zbąszyń. - Kronika wielkopolska
-(II-VII) Wyprawa Bolesława Rogatki na Wielkopolskę.

1247

📖
[...] rodzeni bracia Przemysł i Bolesław, w ten sposób podzielili ziemię wielkopolską, iż księciu Bolesławowi przypadł gród kaliski z jego przyległościami i cały kraj, który rozciąga się od rzeki Prosny aż do Przemętu, oraz sam gród Przemęt z wszystkimi jego przyległościami; w kierunku zaś północnym [ciągnie się] aż do rzeki Warty i aż do Mosiny oraz do bagna, które nazywa się Sepno, i dalej zamknięty jest Łąką, wreszcie rzeką Obrą. Pozostała zaś część ziemi gnieźnieńskiej i poznańskiej wraz z ich przyległościami przypadła jako posiadłość księciu Przemysłowi. - Kronika wielkopolska
-(/3 VII) Podział dzielnicy wielkopolskiej.
📖
[...] książę kaliski Bolesław, brat Przemysła, odzyskał gród lędzki, który Kazimierz, książę Kujaw i Łęczycy [...] zatwierdził ongi w posiadaniu mnichów lędzkich, a potem zatrzymał w swym ręku. - Kronika wielkopolska
-(VI/VIII) Odbicie grodu w Lądzie z rąk Kazimierza Konradowica.

1248

📖
1248 [...] Tego roku książę Kazimierz [kujawski - przyp. wł.] odzyskał gród w Lądzie. - Rocznik kapituły poznańskiej
-(zima/wiosna) Kazimierz Konradowic odzyskuje gród w Lądzie.

1249

📖
A bratu swemu, księciu Bolesławowi, dał Gniezno, Bnin, Giecz, Biechów, Ostrów, Nakło, Ujście, Czarnków i Śrem. Bolesław zaś odstąpił księciu Przemysłowi swoją dzielnicę [złożoną z] grodu i ziemi kaliskiej przylegającej do niego. - Kronika wielkopolska
---
Mimo sprzeciwu ze strony wielu mężów przeprowadza [Przemysł] nowy podział między siebie i swego brata Bolesława, nie do równej części, albo na podstawie decyzji doradców, ale według własnego uznania, unieważniając poprzedni podział. A ponieważ młodszy brat Bolesław nie miał odwagi sprzeciwić się, przywłaszczył do swego działu lepsze [ziemie], nieurodzajne i gorsze pozostawiając bratu Bolesławowi.- Kronika Jana Długosza
-(20 IV/24 VIII) Przemysł inicjuje nowy podział Wielkopolski.
📖
W tym samym roku Konrad, syn niegdyś Henryka, księcia śląskiego zabitego przez Tatarów, z obawy przed bratem Bolesławem przeniósł się do [Wielko]Polski, do Przemysła, księcia wielkopolskiego, swego szwagra, który go gościnnie przyjął i szlachetnie traktował. Wreszcie zebrawszy wojsko swoje, a także swego brata Bolesława, księcia gnieźnieńskiego, zbudował i umocnił twierdzę Bytom, i przekazał ją wspomnianemu szwagrowi swemu Konradowi. Gdy zaś twierdza ta została wzniesiona, książę Przemysł księcia Bolesława [Rogatkę] pojmał i uwięził, gdyż odmówił on bratu swemu Konradowi prawa do części ziemi, a nawet tegoż podstępnie zgładzić usiłował. - Rocznik kapituły poznańskiej
-(lato) Przemysł i Bolesław udzielają pomocy zbrojnej Konradowi w walce z Bolesławem Rogatką.

1250

📖
[...] książę Przemysł pojmał brata swego Bolesława i zajął wszystkie jego warowne grody, mianowicie: Gniezno, Nakło, Ujście, Czarnków, Śrem, Giecz, Biechowo itd., które poddały mu się dobrowolnie. - Kronika wielkopolska
-(19 V) Pojmanie i uwięzienie Bolesława przez Przemysła.

1253

📖
W tym samym roku [1253 - przyp. wł] książę Przemysł szlachetnego męża brata, księcia Bolesława, w święto Wielkiejnocy uwolnił z niewoli, w którą go był pojmał, dając mu czasowo twierdzę Kalisz, dopóki nie przydzieli mu innej części ziemi. - Rocznik kapituły poznańskiej
-(20 IV) Przemysł uwalnia Bolesława.-(23 IV) Lokacja Poznania na prawie magdeburskim.
📖
A gdy potem zeszli się w grodzie Gieczu, w obecności księdza Pełki, arcybiskupa gnieźnieńskiego i innych możnych panów Wielkopolski, przyznał [Przemysł] temu bratu swemu Bolesławowi jako jego udział stolicę Gniezno, Kalisz, Rudę, Pyzdry, Środę, Bnin, Biechów, Giecz, Pobiedziska i Kłecko. - Kronika wielkopolska
-(7-20 V) Wiec w Pogorzelicy (k. Giecza).

1254

📖
[...] książęta Wielkopolski Przemysł i Bolesław [Pobożny] oraz książę Głogowa Konrad wraz ze swoimi wojskami spustoszyli ziemie wokół Trzebnicy, Widawy, a za Odrą Oleśnicę, należące do księcia wrocławskiego Henryka. Wsi kościelnych wcale nie nękali. - Kronika wielkopolska
-(IX) Bolesław wyprawia się wraz z Przemysłem (przy wsparciu Konrada) na księstwo wrocławskie Henryka III.

1255

📖
[Mściwoj] zajął skutkiem zdrady pewnego kusznika gród Nakło należący do księcia Przemysła. [...] Przemysł zaś zebrawszy wojsko swoje i swego brata Bolesława [Pobożnego], wespół z Kazimierzem, księciem Kujaw, zewsząd obwałował wspomniany gród. Bolesław Wstydliwy, książę Krakowa, przysłał mu na pomoc tysiąc, a Siemowit Konradowic, książę Mazowsza, ośmiuset zbrojnych. Przemysł zaś i Kazimierz widząc, że gród jest silny i nie można łatwo go zdobyć, zbudowali innych gród naprzeciw dawnego grodu w kierunku zachodnim. - Kronika wielkopolska
-(29 IX) Mściwoj II, syn Świętopełka gdańskiego zdobywa Nakło (władztwo Przemysła).

1256

-(zima/wiosna) Interwencja Henryka III, Bolesława Rogatki, Władysława i Konrada w kurii papieskiej przeciwko książętom wielkopolskim.
📖
[...] książę Przemysł z wojskami swoimi i brata swego Bolesława oraz książę Kujaw Kazimierz zeszli się koło grodu Nakła i po naradzie ruszyli na zdobycie grodu Raciąża. [...] Gdy wspomniani książęta przyszli pod ten gród, podłożyli ze wszystkich stron ogień i zaczęli oblegać go. Grodzianie nie mogli stawić im oporu wobec wysoko buchających płomieni, a chcieli uniknąć śmierci od ognia, [więc] ci, którzy zdołali wyjść, wkroczyli na placówki nieprzyjaciół i dobrowolnie oddali się z niewolę. Wielu jednak nie mogło wyjść i ci, zagarnieci ogniem, okrutnie spłonęli wraz z grodem i znajdującym się tam dobytkiem. - Kronika wielkopolska
-(I/III) Wsparcie militarne Przemysła w wyprawie przeciwko Pomorzanom.
📖
Zatem rok przed śmiercią pana Przemysła, księcia polskiego, szlachetny mąż brat jego, pan Bolesław, książę polski, w ziemi krakowskiej u księcia Bolesława, syna niegdyś Leszka, wziął sobie za żonę córkę króla węgierskiego, imieniem Helena. W roku pańskim 1258 przywiódł ją do swojej ziemi z ziemi krakowskiej. - Rocznik kapituły poznańskiej
-Małżeństwo z Jolentą Heleną, córką Beli IV, króla Węgier.

1257

-(4 VI) Śmierć Przemysła I.-(7 XI) Spotkanie z Bolesławem Wstydliwym na wiecu w Kurowie (k. Sandomierza).

1258

📖
Bolesław zebrawszy z Wielkopolski całe swoje wojsko potężnie naszedł na całą ziemię Kujaw. I poszedłszy pod Inowrocław, i rozstawiwszy wokół niego placówki, odważnie do niego szturmował. Na pomoc przybył mu Warcisław, książę Pomorza, z sześciuset zbrojnymi. Kazimierz nie mogąc sprostać ich potędze zwrócił środkową część kasztelanii lędzkiej, spaliwszy gród lędzki, który niegdyś zbudował. - Kronika wielkopolska
-(3 I/IV) Bolesław wyprawia się na Kujawy (przy wsparciu Warcisława III, księcia dymińskiego).

przed 1259

-Lokacja Międzyrzecza na prawie magdeburskim.

1259

📖
[...] Warcisław, książę Kaszubów, wyruszył przeciw Świętopełkowi, księciu Pomorza, z wojskiem Wielkopolan, które książę Wielkopolski Bolesław przysłał na pomoc, i z biskupem kamieńskim. I przyszedłszy w okolicę Słupska [...] pozostawił biskupa i wojsko jego oraz część swoich rycerzy na licznych placówkach, aby występując w obronie, strzegli miasto jego i Wielkopolan, a także klienteli tam pozostawionej, sam [zaś] z wielkim wojskiem śmiało pustoszył ziemię Świętopełka. Lecz Świętopełk nie mogąc stawić [wprost] oporu jego potędze, rzucił się na [te] placówki i pokonawszy biskupa z jego wojskiem, zmusił [go] do ucieczki. Bardzo wielu rycerzy i giermków zabił, a niektórych zabrął w niewolę. I zagarnąwszy wiele łupów i jeńców uszedł cało. - Kronika wielkopolska
-Udzielenie militarnego wsparcia Warcisławowi III dymińskiemu walczącemu ze Świętopełkiem gdańskim.
📖
[...] Kazimierz, książę Kujaw, Łęczycy i Sieradza, zebrawszy wojsko w liczbie aż dwóch tysięcy wojów, [...] potajemnie wkroczył na ziemię kaliską. Wrogo na nią napadłszy pustoszył ją bez miłosierdzia. [...]
[Bolesław] dopadł wojska Kazimierza i odważnie rzucił się na niego między Kłonią i Opatowem, wsią arcybiskupa, w pewnym Borze, który nazywa się Solec. [...] choć było ich niewielu, zawrócił do ucieczki Kazimierza i liczne jego wojsko. Zabiwszy wielu, zraniwszy i wziąwszy do niewoli odzyskał zgarniętą przez tamtych zdobycz i zdobył trzysta ich wierzchowych koni. - Kronika wielkopolska
-(16 III) Kazimierz Konradowic wkracza do ziemi kaliskiej.
📖
[Kazimierz] na jednym wiecu, który sam podstępnie zwołał, pojmał Herkebolda, wojewodę gnieźnieńskiego, brata jego Szymona, tamtejszego kasztelana, Mikołaja, wojewodę kaliskiego oraz wielu innych rycerzy. - Kronika wielkopolska
-(wiosna/lato) Kazimierz Konradowic pojmuje możnowładców wielkopolskich zwabionych na wiec (zapewne pod pozorem rozmów pokojowych).
📖
[...] książę Kazimierz z pomocą zdradzieckiego księcia Świętopełka zbudował gród w Pakości, w dzielnicy księcia Wielkopolski Bolesława i na jego szkodę. - Kronika wielkopolska
-(lato) Najazd Kazimierza (wraz ze Świętopełkiem II gdańskim) na Wielkopolskę.
📖
[...] Bolesław [książę] Wielkopolski, Bolesław Wstydliwy [książę] krakowski i sandomierski i Siemowit [książę] Mazowsza, nadto Roman, syn Daniela króla Rusi, który przybył na pomoc wspomnianemu księciu Siemowitowi przeciw księciu Kazimierzowi, przyrodniemu [rodzonemu - przyp. wł.] bratu jego, zszedłszy się na ziemi łęczyckiej doszczętnie ją złupili i ogniem zniszczyli. - Kronika wielkopolska
-(29 IX-6 X) Odwetowa wyprawa Bolesława, Bolesława Wstydliwego, Siemowita oraz Romana halickiego na ziemię łęczycką.

1260

-(wiosna) Układ z Kazimierzem Konradowicem.
📖
[Bolesław] tytułem posagu zapewnił jej [Konstancji] kasztelanię santocką, lecz nie sam gród. - Kronika wielkopolska
-(1 VII) Wiec w Poznaniu.

1261

📖
[Bolesław] tuż przez uroczystością Św. Bartłomieja zebrał zebrał silne wojsko, aby wkroczyć na ziemie księcia Kujaw Kazimierza dla spustoszenia i zniszczenia ich przez pożogę i grabież za to, że wspomniany Kazimierz wbrew obietnicy nie starał się oddać Bolesławowi połowy kasztelanii lędzkiej. Kazimierz widząc, że nie dorówna potędze Bolesława, za pośrednictwem Wolimira, biskupa włocławskiego, zwrócił Bolesławowi pozostałą połowę kasztelani lędziej wraz z zamkiem, który w niej niegdyś zbudował. - Kronika wielkopolska
-(/24 VIII) Bolesław wyprawia się (albo przygotowuje wyprawę) na Kujawy.

1262

-(29 I) Wiec w Iwanowicach.-(26 IV) Bolesław zezwala arcybiskupowi gnieźnieńskiemu na lokowanie miast i wsi na prawie niemieckim.
-(7 VI) Wiec w Dankowie.
📖
[Bolesław Pobożny] zebrawszy wojsko na prośbę wdowy po Siemowicie, przedwcześnie zmarłym księciu Mazowsza, wszedł na ziemię mazowiecką i odbudował gród płocki, który poganie przedtem spalili. Odbudowany i dobrze obwarowany [gród] podarował wspomnianej wdowie i jej synom Bolesławowi i Konradowi. - Kronika wielkopolska
-(23 VI) Śmierć Siemowita I mazowieckiego.-(29 VI) Lokacja Kcyni na prawie magdeburskim.

1264

-(16 III) Statut kaliski na rzecz ludności żydowskiej.

1265

📖
[...] jacyś sascy rabusie potajemnie wkradłszy się do grodu Santoka zajęli go i odstąpili margrabiemu brandenburskiemu. [...]
[...] margrabiowie zeszli się z nim [Bolesławem] i zgodnie postanowili, czyli zawarli polubowny układ, że Bolesław spali Drzeń, oni zaś Santok. I uczynili tak. - Kronika wielkopolska
-Opanowanie Santoka przez Brandenburgię.

1266

-(III) Wyjazd Bolesława i Jolenty Heleny na pokojowy zjazd w Budzie.

przed 1268

-Lokacja Kalisza na prawie średzkim.

1268

-Król czeski, Przemysł Ottokar II (wracający z wyprawy na pogańskich Prusów) pustoszy Wielkopolskę.
📖
W tym samym również roku [1268 - przyp. wł.] niejaki Teodoryk, ochrzczony Prus, wydał Bydgoszcz, gród Ziemomysła, Bolesławowi Pobożnemu, księciu Wielkopolski. Lecz gdy pojął, że dopuścił się takiej zdrady, poprosił swego własnego sługę, aby mu ściął głowę. Ten chwyciwszy miecz, natychmiast ściął mu głowę. - Kronika wielkopolska
-(14 XI/) Bolesław wkracza na Kujawy (władztwo Siemomysła) i zajmuje Bydgoszcz.

1269

📖
[...] dostojnicy ziemi kujawskiej widząc, że książę ich Ziemomysł zlekceważywszy ich posługiwał się niekiedy radami brodatych braci, we wszystkim pokazując im życzliwość, przylgnęli do Bolesława, księcia Wielkopolski. Ziemomysł zaś widząc, że tak haniebnie został opuszczony, przekazał w darze Bolesławowi, księciu Wielkopolski, sławny gród kruszwicki, aby dzięki jego roztropności odzyskać przychylność rycerstwa kujawskiego i przywołać je do uległości względem siebie. - Kronika wielkopolska
-(/1 IX) Bunt możnych na Kujawach inowrocławskich przeciwko rządom Siemomysła.
📖
[...] Bolesław Pobożny, książę Wielkopolski, zabezpieczył swoje miasto Międzyrzecz blankami. Lecz zanim zostało otoczone rowami, Otto, syn [...] margrabiego Ottona, znienacka przybywszy, zaczął je oblegać. A nie mogąc zdobyć grodu, spalił go. I wzbogaciwszy się wspaniale zdobyczą [zagarniętą] w mieście, uradowany wrócił do swego kraju. - Kronika wielkopolska
-(/29 XI) Oddziały Brandenburczyków najeżdżają, palą i plądrują gród w Międzyrzeczu.
-(12-13 XII) Bolesław najeżdża Ziemię Lubuską.
📖
[...] w wigilię Św. Łucji, Bolesław [...] potężnie wtargnąwszy do kasztelanii lubuskiej zupełnie ją spustoszył paląc i łupiąc. [...]
[...] wróciwszy pod gród Sulęcin mężnie go zdobył. Wojownicy jego śmiało wkroczyli do niego i podłożywszy ogień podpalili ten gród, w którym wzięli do niewoli kasztelana imieniem Sabel wraz z jego ludźmi. - Kronika wielkopolska

1270

📖
[Bolesław Pobożny] w tym czasie [przed 2 lutego] udał się w okolice Krakowa dla załatwienia pewnych spraw. - Kronika wielkopolska
-(6 I/2 II) Zjazd z Bolesławem Wstydliwym pod Krakowem.
-(/2 II) Brandenburczycy odbudowują gród w Santoku.
-(/12 III) Bolesław odbudowuje gród w Drezdenku.
📖
Zatem w tym samym roku [1270 - przyp. wł.], na osiem dni przed Bożym Narodzeniem, Niemcy zajęli twierdzę Drezdenko dość silnie uzbrojoną itd. - Rocznik kapituły poznańskiej
-(17 XII) Utrata grodu w Drezdenku na rzecz Brandenburgii.

1271

📖
[...] Bolesław Pobożny, książę Wielkopolski, zebrawszy niemałe wojsko i wkroczywszy do kasztelanii santockiej, [...] w przeciągu trzech dni strasznie ją spustoszył przez pożogę i grabież. Również dobrze obwarowane miasto Myślibórz oraz inne miasta i grody potężnie burząc z ziemią je zrównał i zupełnie zniszczył. - Kronika wielkopolska
-Bolesław wyprawia się przeciw Brandenburgii.
📖
Zatem we wspomnianym roku [1271 - przyp. wł.] twierdza Kruszwica spłonęła z rozkazu pana Bolesława, księcia polskiego itd. - Rocznik kapituły poznańskiej
-Siemomysł (przy wsparciu Sambora II) atakuje kasztelanię kruszwicką (wykorzystując zaangażowanie militarne Bolesława w Brandenburgii).
📖
1271. [...] Książę Sambor pojmany przez Bolesława, który [następnie] zdobył Gdańsk. - Rocznik Traski
-(VI) Odwetowy najazd Bolesławana Kujawy inowrocławskie.-(31 X) Układ pokojowy z krzyżackim mistrzem krajowym w Prusach, Dietrichem von Gatersleben (zawarty w Inowrocławiu).

1272

-Konflikt z Przemysłem II.
📖
[Bolesław] zebrał małe wojsko, nie takie liczne, jakie zwykł był wyprowadzać przeciw innym ziemiom, ponieważ wiedział, że z wojskiem przez siebie zebranym bezpiecznie mógł wkroczyć na ziemię pomorską; wkroczył na nią pospiesznie [...], nie zabrawszy żadnych przyrządów oprócz tarcz i faszyn oraz jakichś małych i niepokaźnych narzędzi, zdatnych do obrony przeciw Niemcom, którzy byli w Gdańsku. [...]
Podłożywszy silny ogień zajął ich wbrew mniemaniu wszystkich ludzi, zdobył gród i zabił prawie wszystkich Niemców, ilu tylko ich tam było, z wyjątkiem kilku, którzy zbiegli do jakiejś wieży i uratowali swe życie, dostali się jednak do niewoli, gdzie przetrzymywał ich książę Mściwoj. - Kronika wielkopolska
-(15 I) Bolesław i Mściwoj II wkraczają na Pomorze Gdańskie.
📖
Rycerze jego [Przemysła], jako dzielni i odważni [ludzie], bez żadnych narzędzi podeszli pod ten zamek [Strzelce] z gwałtownym ogniem, wkrótce go zajęli i prawie wszystkich wycięli mieczem prócz kilku, których jako jeńców wspomnianego panicza z trudem zdołali rycerze zatrzymać. A gdy wracali do domu i już byli w zamku Wleniu, doniesiono im, że niewielu jest Niemców w zamku Drzeniu, który dzierżyli zająwszy go gwałtem. Już bowiem dojście do bramy tego zamku było zajęte przez pewnych Kaszubów, którzy służąc księciu Bolesławowi podpłynęli łodzią pod ten zamek i podpalili jedną bramę. Gdy ten panicz słyszał i rozważał takie pogłoski, [...] podstąpił pod zamek. A gdy ci rycerze i lud zaczęli przygotowywać sprzęt oblężniczy, Niemcy z tego powodu bojąc się, żeby ich nie spotkało to samo, co przydarzyło się innym w Strzelcach, poprosili o pokój i uzyskawszy go wydali ten zamek temu paniczowi [...], bez żadnej walki i przelewu krwi. - Kronika wielkopolska
-(27 V) Przemysł II (przy wsparciu Kaszubów, tj. oddziałów Barnima I szczecińskiego?) wyprawia się przeciwko Brandenburgii.

1273

-(VII) Początek sojuszu z Meklemburgią i Pomorzem Zachodnim przeciwko Brandenburgii.
-(/7 VIII) Konflikt z bratankiem Przemysłem.-(7 VIII) Bolesław podejmuje się (udanej) mediacji pomiędzy Władysławem Łokietkiem i jego matką Eufrozyną, a Zakonem Krzyżackim.
-(7 VIII/XII) Przekazanie księstwa inowrocławskiego Leszkowi Czarnemu (bez Bydgoszczy, Kruszwicy i Radziejowa).
📖
Bolesław książę Krakowa i Sandomierza, Bolesław książę Polski, Konrad książę Mazowsza, Leszek książę Sieradza, wkroczywszy na ziemie Władysława księcia Opola zniszczyli ją i zupełnie łupiąc i podkładając ogień aż do Opola i do Koźla, i aż po Odrę, i wielu ludzi wytracili tamże. - Rocznik Traski
---
[Bolesław Wstydliwy] ściąga siły ze wszystkich swoich dzielnic i przy osobistej pomocy książąt: kaliskiego i wielkopolskiego Bolesława Pobożnego oraz sieradzkiego Leszka Czarnego, w dzień św. Szymona i Judy najeżdża zbrojnie ziemię opolską i paląc wsie oraz miasta sieje możliwie najdalej spustoszenie. Podchodzi też pod samo miasto Opole i wszystkie jego przedmieścia niszczy i pali, powstrzymuje się jednak od szturmowania i oblegania, poprzestając jedynie na paleniu domów i pustoszeniu pól. [...] Od Opola posuwano się nieprzerwanym marszem w kierunku Koźla i Raciborza i nie wcześniej zaprzestano pustoszenia, dopóki nie splądrowano wszystkich ziem podległych księciu Władysławowi Opolczykowi. - Kronika Jana Długosza
-(28 X-XI) Udział w wyprawie Bolesława Wstydliwego przeciwko Władysławowi opolskiemu.

1274

📖
Roku pańskiego 1274 Niemcy spalili Poznań. - Spominki poznańskie
-Najazd brandenburski na Wielkopolskę.

1277

📖
[Bolesław Rogatka] upatrzywszy tedy chwilę sposobną do wykonania zamiarów, wysławszy służalców i łotrzyków, we czwartek przed niedzielą "Reminiscere" Wielkiego Postu, dnia osiemnastego lutego, nocą wyciąga z łóżka śpiącego i więzi księcia wrocławskiego Henryka Probusa, nie obawiającego się zupełnie stryjowskiej zasadzki i odpoczywającego spokojnie we dworze i swojej wsi Jelcz. Przewozi więźnia do swego zamku Wleń, wtrąca do ciężkiego więzienia w przekonaniu, że trudami uciążliwego więzienia potrafi skłonić bratanka Henryka do ustąpienia z pewnych zamków, miast i okręgów. - Kronika Jana Długosza
-(18 II) Henryk IV zostaje porwany przez Bolesława Rogatkę i uwięziony na zamku we Wleniu.

1278

-(13 I) Zjazd w Pobiedziskach z Przemysłem II.
📖
Kiedy wreszcie zgromadziły się wszystkie wojska z Wielkopolski i Pomorza, książę kaliski Bolesław zostawiwszy na wszelki wypadek w [obydwu] księstwach księcia poznańskiego Przemysła, z samym tylko księciem Pomorza Mszczujem najechał ziemie, które margrabiowie brandenburscy posiadają z tej strony Odry i zaczął je pustoszyć ogniem i grabieżami. Kiedy zaś dotarł aż do Soldina [Myśliborza], zabiegł mu drogę Otto Długi, syn Ottona III z Sasami i innymi wojskami posiłkowymi. W stoczonej tam bitwie [Otto], ponieważ był o wiele słabszy, łatwo pokonany przez Bolesława i jego wojsko, schronił się do zamków i warowni i nie usiłował więcej próbować powodzenia w wojnie. Książę zaś Bolesław osiągnąwszy zwycięstwo oraz bogate łupy i jeńców, po spustoszeniu całej ziemi z tej strony Odry i wzięciu wystarczającego odwetu za swoje krzywdy, wrócił do swych ziem podzieliwszy łupy do równej części z księciem Mszczujem i Pomorzanami. - Kronika Jana Długosza
-(lato) Łupieżcza wyprawa Bolesława i Mściwoja II przeciw Brandenburgii.

1279

📖
Książę kaliski Bolesław Pobożny, władca wielkiego serca i gorący patriota, dostał gorączki i zasłabł. Kiedy poczuł, że choroba wzmaga się z dnia na dzień, wezwał swego rodzonego bratanka, księcia poznańskiego Przemysła i powierzył mu księstwo kaliskie, żonę Helenę i trzy zrodzone z niej córki: Jadwigę, Elżbietę i Annę. Przyjąwszy na koniec pobożnie wszystkie sakramenty, umiera na zamku kaliskim w piątek siódmego kwietnia. Przewieziono go do Poznania i przy zgodnym z ceremoniałem udziale bratanka, księcia Przemysła pochowano w katedrze, w grobowcu jego ojców. - Kronika Jana Długosza
-(6, 13 lub 14 IV) Śmierć Bolesława Pobożnego w Kaliszu.
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo Avalon
do góry