władcy dzielnicowipierwsi Piastowie śląscyWładysław salzburski

Władysław salzburski (Henrykowic)

rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Henryk II PobożnyAnna, córka Przemysła Ottokara I, króla czeskiego
życie
10 XI 1235/1237 - 27 IV 1270 (Salzburg)
panowanie
1248: Głogów, Jawor, Legnica, Lubusz (współrządy)
1248-1266: Brzeg, Nysa, Środa, Świdnica, Wrocław (współrządy)
1266-1270: Brzeg, Nysa, Środa, Świdnica, Wrocław (część księstwa, regencja)
godności kościelne
/1256-1265: prepozyt kolegiaty w Wyszehradzie
1256-1265: kanonik bamberski, kapelan papieski
1262-1265: scholastyk wrocławski
1257/1258: biskup bamberski (nie zatwierdzony przez papieża)
1265: biskup pasawski (nie objęte)
1265-1270:

arcybiskup salzburski
1268-1270: administrator biskupstwa wrocławskiego

1241

-Oddziały tatarskie (mongolskie) najeżdżają ziemię sandomierską (I-II), krakowską (III) i śląską (III-IV).
-Władysław wraz z braćmi Henrykiem i Konradem, siostrami, matką Anną i babką Jadwigą zostają ewakuowani do Krosna Odrzańskiego, w obawie przed najeźdźcami.
📖
Henryk, syn Henryka Brodatego, książę Śląska, Krakowa i Wielkopolski, potężnie zabiega im [Tatarom] drogę z wieloma tysiącami zbrojnych na polu zamkowym w Legnicy i odważnie walczy z nimi, pokładając nadzieję i ufność w pomocy Boga. Lecz zarządzeniem Boga, który niekiedy z powodu zbrodni zezwala na biczowanie swoich, wspomniany szlachetny książę Henryk, straciwszy wiele tysięcy ludzi, sam poległ zabity. Wraz z nim podobnie został zabity pewien książę Bolesław z przydomkiem Szepiołka. - Kronika wielkopolska
-(9 IV) Śmierć ojca Henryka Pobożnego podczas bitwy pod Legnicą.

1248

📖
[...] synowie zabitego przez Tatarów Henryka, [...] dzielą księstwo wrocławskie na dwa tylko działy, mianowicie wrocławski i legnicki, z tą nadzieją i [pod tym] warunkiem, iż młodsi, Konrad i Bolesław [raczej Władysław - przyp. wł.], poświęcą się stanowi duchownemu (już bowiem przeznaczono Konradowi, wyświęconemu na subdiakona, biskupstwo bamberskie, Władysławowi arcybiskupstwo salzburskie). Konrada włączono do działu i części, która przypadła Bolesławowi, Władysława zaś do działu Henryka, aby w razie ich [Bolesława i Henryka - przyp. wł.] śmierci lub zrzeczenia się, wspomniane działy [Konrad i Władysław - przyp. wł.] wieczyście posiedli. Gdy przeto rzucono losy, Bolesławowi przypadła część wrocławska, Henrykowi - legnicka. Po dokonaniu tego podziału i po zatwierdzeniu go w końcu dokumentem, księżna Anna, matka wymienionych książąt, z biskupem wrocławskim Tomaszem wprowadziła Bolesława do dzielnicy wrocławskiej, a Henryka do legnickiej. Ale Bolesław zwany Łysym natychmiast zaczął żałować przeprowadzonego w ten sposób podziału i uważając dział legnicki za lepszy, pewny już, że brat Konrad wspólnik jego części, jako subdiakon i wkrótce biskup bamberski, nigdy się o nią nie upomni, zamienia dział z bratem Henrykiem, a otrzymawszy dzielnicę legnicką, ustępuje wrocławską Henrykowi. Spisano o tym nowy dokument, unieważniając poprzedni. - Kronika Jana Długosza
-(8 VII/4 IX) Podział księstwa śląskiego między synami Henryka Pobożnego.

1250

-Zjazd w Nysie z braćmi Bolesławem, Henrykiem III i biskupem praskim Brunonem z Ołomuńca.

1251

-Władysław zostaje klerykiem.

1253

-(26 II) Zjazd we Wrocławiu.

przed 1256

-Władysław obejmuje stanowisko prepozyta kolegiaty w Wyszehradzie (oraz związany z tym urząd kanclerza Królestwa Czeskiego), dzięki popaciu króla Czech, Przemysła Ottokara II.

1256

-(zima/wiosna) Interwencja Henryka, Bolesława, Konrada i Władysława w kurii papieskiej przeciwko książętom wielkopolskim.-(/23 XII 1256) Objęcie stanowiska kanonika w Bambergu i kapelana papieskiego.

1257/1258

-(IX 1257/XII 1258) Elekcja Władysława na biskupa w Bambergu.

1260

-(22 VII) Zjazd synów Henryka Pobożnego w Głogowie.

1261

-(16 XII) Lokacja Nowego Miasta (we Wrocławiu) na prawie magdeburskim.
-(25 XII) Prawdopodobny udział w koronacji królewskiej Przemysła Ottokara II.

1262

-Władysław zostaje scholastykiem wrocławskim.

1265

-(25 IV) Kapituła pasawska wybiera Władysława na biskupa.-(10 XI) Papież Klemens IV mianuje Władysława arcybiskupem salzburskim (pomimo braku święceń kapłańskich i wymaganego przez prawo kanoniczne wieku 30 lat!).

1266

-(10 VI/29 XI) Podział księstwa wrocławskiego z bratem Henrykiem.
-(VIII-XI) Udział w wyprawie zbrojnej Przemysła Ottokara II na Bawarię.
📖
Rządził księstem wrocławskim, którego [drugą - przyp. wł.] połowę otrzymał po śmierci brata swego Henryka III. - Kronika wielkopolska
-(3 XII) Śmierć Henryka III.

1267

-(11 VI) Władysław otrzymuje święcenia kapłańskie.
📖
Gdy po odbytej [...] kanonizacji błogosławionej Jadwigi w Viterbo powrócili z radością posłowie do dworu rzymskiego wysłani, natychmiast ogłoszoną została uroczystość podniesienia tejże świętej i jej ciało wszelkiej czci godne zostało przeniesione w roku 1267 dnia 26 sierpnia. [...]
Na tę uroczystość zebrało się mnóstwo jakby nieprzeliczone ludzi z rozmaitych stron świata, również książęta i ziemscy panowie, prałaci i liczni zarządcy kościołów z duchowieństwem rozmaitych zakonów obecnością swoją uświetnili dzień, w którym święto tego przeniesienia obchodzono. Albowiem przybywający Najjaśniejszy król czeski Ottokar i Oświecony Władysław książę śląski i biskup salzburski i bracia jego książęta śląscy a tejże świętej wnuki i wielu z książąt polskich, każdy ze swym orszakiem wedle godności swego stanu i powołania, jakie na świecie odbierał, pięknością różnobarwnych i różnokształtnych namiotów ozdobili równiny, na których wokół klasztoru trzebnickiego mieli swoje stanowiska. - Legenda o Świętej Jadwidze
-(26 VIII) Udział w uroczystościach kanonizacyjnych Św. Jadwigi w Trzebnicy.

1268

-(30 V) Śmierć Tomasza I, biskupa wrocławskiego.

1270

-(27 IV) Śmierć Władysława Henrykowica w Salzburgu.
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo Avalon
do góry