władcy dzielnicowiPiastowie głogowsko-żagańscyJan ścinawski

Jan ścinawski

rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Henryk III głogowskiMatylda (Mechtylda), córka Albrechta, księcia brunszwickiego
życie
1296/1300 - 7 X 1361/1364
małżeństwa
  1. 1322 - 1333/34: Małgorzata, córka Bogusława IV pomorskiego, wdowa po Mikołaju Dziecięciu, księciu z Rostock
panowanie
1309-1312: Głogów, Góra, Lubin, Ścinawa, Wielkopolska, Żagań (współrządy)
1312-1314: Góra, Lubin, Poznań, Ścinawa, Żagań (współrządy)
1314-1316/17: Góra, Lubin, Ścinawa, Żagań (współrządy)
1316/17-1331: Góra, Lubin, Ścinawa
1331-1336/37: Góra, Lubin, Ścinawa, Wschowa
1336/37-1341: Góra, Ścinawa, Wschowa
1341-1345: Góra, Ścinawa
1345-1358: 1/2 Góry, Ścinawa
1358-1361/64: 1/2 Góry, 1/2 Ścinawy

1309

📖
Zatem w roku pańskim 1309 zmarł ów książę Henryk, pozostawiwszy pięciu synów, mianowicie Henryka, Konrada, Jana, Bolesława i Przemysła. Których, jako że byli młodzi i podatni na wpływy, Niemcy, zobowiązali sobie i przywiązali radami, tak że nie mogli oni uczynić niczego, co nie spodobałoby się Niemcom, i wiele od nich Niemcy ziemi i miasta wyłudzili za niewielkie sumy pieniędzy. - rocznik kapituły poznańskiej
-(9 XII) Śmierć Henryka głogowskiego.

1310

-(II-III) Jan (wraz z braćmi) wyjeżdża na dwór margrabiego brandenburskiego Waldemara (do Berlina).-(19 III) Potwierdzenie przywilejów biskupstwa wrocławskiego.
📖
Henryk książę wielkopolski i głogowski, widząc zniechęcone ku sobie i zapalone z największą nienawiścią umysły wielkopolskich panów, z powodu pogwałcenia niektórych praw ich i zwyczajów, i usiłując przytłumić wzmagające się zarzewie buntu, wysłał do ziemi wielkopolskiej Janusza hrabiego nazwiskiem Biberstein z silnym wojskiem, nie tylko z własnych krajowców ale i z Niemców złożonym. Który gdy naprzód zamek Klecko oblegać począł, Dobrogost z Szamotuł [...] zebrawszy z Polaków dość znaczne wojsko, wyszedł przeciwko Januszowi Biberstein, i stoczywszy bitwę, w której wiele ludu z obu stron poległo, rzeczonego Janusza Biberstein poraził na głowę, i wszystek obóz jego ze znaczną zdobyczą opanował. - Kronika Jana Długosza
-Wybuch buntu w Wielkopolsce (pod przywództwem rodu Nałęczów).

1312

-(2/29 II) Arcybiskup gnieźnieński Jakub Świnka i biskup poznański Andrzej Zaremba nakładają klątwę na Głogowczyków (zapewne wobec planowanego podziału Wielkopolski).
-(29 II) Podział ojcowizny pomiędzy synami Henryka głogowskiego.-Wybucha bunt Wielkopolan przeciwko rządom Głogowczyków.

1312-1317

-Walki z synami Henryka Brzuchatego.

1313/1314

-(28 X 1313/lato 1314) Utrata Poznania na rzecz buntowników.

1314

-(VIII-IX) Zajęcie części Wielkopolski przez Władysława Łokietka (w granicach układu krzywińskiego z 1296 roku, który Władysław zawarł z Henrykiem III).

1315-1317

-Walki z Władysławem Łokietkiem o panowanie nad Wielkopolską (przy wsparciu margrabiego brandenburskiego).

1316/1317

-Przejęcie samodzielnych rządów w Ścinawie, Górze i Lubinie przez Jana.

1322

-(/29 VII) Małżeństwo z Małgorzatą, córką Bogusława IV pomorskiego, wdową po Mikołaju Dziecięciu, księciu z Rostock.

1326

-(29 VI) Układ sukcesyjny pomiędzy Henrykiem, Janem i Przemkiem.

1329

📖
My, Jan, z łaski Bożej książę Śląska i pan Ścinawy, chcemy, by na mocy niniejszego pisma dotarło do wiadomości wszystkich, że my po dojrzałym namyśle i uprzednim zasięgnięciu rady, po wyrażeniu także przez wierne nam sługi i przyjaciół przychylnej opinii, biorąc pod uwagę nasz, ludzi, miast i ziem naszych niżej podpisanych, wielki przedtem i potem pożytek, same ziemie, miasta nasze wraz z grodami do nich należącymi i wszystkie dobra nasze jakie posiadamy obecnie i jakie możemy posiadać i mieć w przyszłości, dzięki zrządzeniu Pańskiemu, wraz ze wszystkimi prawami, swobodami i posiadłościami, które przeszły na nas od naszych poprzedników, z tego względu, że wiemy, iż znamienity książę, pan mój najmilszy, Jan, król Czeski i Polski i hrabia Luksemburski, poczynił szkody ludziom okręgu księstwa i tego obszaru, na ręce króla samego z własnej woli i dobrowolnie w imieniu spadkobierców i następców naszych zrzekając się tak, że żadna skarga przed sądem ani wyrok przeciwko nam w sprawie przestępstwa uprzedniego, przez króla albo przez kogo innego w jego imieniu nie będzie wniesiony, od króla wspomnianego w jego imieniu i w imieniu jego dziedziców i spadkobierców otrzymujemy jako dobro feudalne na zawsze, obiecując w imieniu naszym i wspomnianych naszych spadkobierców i dziedziców, dziedzicom i ich spadkobiercom, królom czeskim wspomnianym - a tak samo gdy chodzi o ziemie, miasta, grody i dobra nasze często wspominane - jako naszym prawdziwym panom, wierną uległość i posłuszeństwo i oddanie i okazywanie należnego im uszanowania. Dla poświadczenia tego obecne [...] Dane we Wrocławiu, roku Pańskiego tysiąc trzysta dwudziestego dziewiątego, dwudziestego dziewiątego kwietnia. - dokument Jana ścinawskiego z roku 1329
-(29 IV) Jan składa (we Wrocławiu) hołd Janowi Luksemburskiemu.
-Zawarcie antybrandenburskiego przymierza z braćmi Henrykiem i Konradem.

1331

-(11 I) Śmierć brata Przemka głogowskiego.
📖
Ale Jan książę ścinawski połowę miasta Głogowa na niego przypadającą, [...] Janowi królowi czeskiemu sprzedał, przez co Henrykowi bratu swemu wielkie zrządził straty. Jan bowiem król czeski, przekupiwszy datkiem starostę drugiej połowy Głogowa do Henryka należącej, przybył z wojskiem pod Głogów, i pogroziwszy mieszczanom głogowskim, którzy go do zajęcia całego miasta dopuścić nie chcieli, wszedł do miasta wydanego sobie przez starostę księcia Henryka, i niegodziwym sposobem całe miasto opanowawszy pod swoję zagarnął władzę. - Kronika Jana Długosza
-(1/2 X) Jan Luksemburski odkupuje od Jana prawo do przypadającej mu połowy Głogowa (za cenę 2000 grzywien), zbrojnie zajmuje Głogów i włącza go do Korony Czeskiej.
📖
[...] przybył pod Poznań król Czech Jan i obległ go z machinami i kopaczami, lecz rycerze i mieszkańcy dzielnie się bronili, pięciuset ludzi i wielu kopaczy stracił, machiny pozostawiwszy, z wielkim smutkiem [...] powrócił do Wrocławia. - Rocznik Traski
-(1 X/) Jan bierze udział w czeskiej wyprawie wojennej przeciwko Władysławowi Łokietkowi.

1333/1334

-(1333/25 VII 1334) Śmierć Małgorzaty.

1334

-(25 VII) Jan zobowiązuje się wobec Henryka i Konrada do zaprzestania wyprzedaży swych ziem.

1336/1337

-Jan zastawia Lubin (wraz z okręgiem) Bolesławowi Rozrzutnemu.

1337

-(27 VIII) Układ z Henrykiem i Konradem.

1338

-(III) Jan Luksemburski zatwierdza wykupienie księstwa ścinawskiego przez Henryka i Konrada, w zamian za ich rezygnację z praw do Lubina.

1341

-(30 IV) Henryk z synem Henrykiem przejmują dzielnicę wschowską od Jana ścinawskiego.

1343

📖
[...] król Kazimierz obiegłszy miasto Wschowę, dobywał go przez dni kilkanaście; a gdy przysłano na jego obronę rycerstwo księcia żagańskiego nie mogło mu się oprzeć skutecznie, poburzył i wyłamał mury, i miasto opanował [...] Nie mały gmin ludzi zabrał do niewoli, a miasto całe z obwodem wschowskim wrócił pod swoje panowanie. Pomknął się potem z wojskiem do księstwa żagańskiego, i zamek wraz z miastem [...] Ścinawa, acz położeniem swoim i wysokimi murami warowne, zdobył i z ziemią zrównał. Nareszcie po wsiach, miasteczkach mniej znacznych i włościach, kazał rozszerzyć spustoszenia, i wszystkie te miasteczka, osady i sioła ogniem i grabieżą zniszczyć. [...] Przybyli więc posłowie książęcy z prośbą pokorną, błagając: "aby król zatrzymał swój gniew, a oszczędzić raczył reszty tej uciśnionej i nieszczęśliwej krainy, oświadczając, że Henryk książę żagański i jego bracia [raczej stryjowie - przyp. wł.], Konrad książę oleśnicki, Jan ścinawski i Przemysław głogowski, odstępują wszelakiego prawa do ziemi i miasta Wschowy, i zrzekają się dalszego poszukiwania jakichkolwiek krzywd i uraz, a nadto gotowi są do przyjęcia warunków, jakie im król Kazimierz naznaczy". - Kronika Jana Długosza
-(lato) Wyprawa Kazimierza Wielkiego przeciwko Henrykowi Żelaznemu, Konradowi i Janowi.

1345

-(12 VIII) Jan sprzedaje połowę Góry (i okręgu) Janowi Luksemburskiemu (za cenę 1500 grzywien).

1347

-(2 IX) Udział w koronacji Karola IV na króla czeskiego w Pradze.

1351

-(28 X) Zjazd książąt śląskich i biskupa wrocławskiego z Karolem IV Luksemburskim we Wrocławiu.

1353

-(12 I) Sprzedaż zamku Ryczeń Henrykowi Żelaznemu.

1358

-(15 I) Jan sprzedaje połowę Ścinawy, Chobieni oraz całość terytorium pomiędzy Odrą i Baryczą (tzw. Międzyrzecza) Henrykowi Żelaznemu.

1361

-Sprzedaż Polkowic i Bagna na rzecz Henryka Żelaznego.

1361/1364

-(7 X) Śmierć Jana ścinawskiego.
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo Avalon
do góry