władcy dzielnicowiPiastowie mazowieccySiemowit I mazowiecki

Siemowit I mazowiecki

Ojciec Konrad darząc większą miłością Siemowita, [jeszcze] za życia kazał mu zająć stolicę w Płocku i księstwo mazowieckie.
Kronika Jana Długosza
rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Konrad I mazowieckiAgafia, córka Światosława Igorowicza, księcia nowogrodzko-siewierskiego i przemyskiego
życie
ok.1215 - 23 VI 1262 (Jazdów)
małżeństwa
  1. ok.1248 - 1262: Perejesława, córka Daniela Romanowicza, księcia halickiego
potomstwo ⇒ drzewo genealogiczne
  1. Konrad (ok.1250 - 24 VI 1294)
    Bolesław (ok. 1253/58 - 20 albo 24 IV 1313)
    Salomea (1248/62 - 1301)
panowanie
1247-1248: Czersk
1248-1262: Mazowsze

1239

-(9 VII) Siemowit bierze udział w zjeździe Konrada z Grzymisławą i Bolesławem w Przedborzu.

1241

📖
1241. [...] Książę Konrad zajmuje Kraków. - Rocznik kapituły krakowskiej
---
[Konrad] zebrawszy więc w miarę swoich możliwości jak najsilniejsze wojsko z rycerzy Mazowsza i Kujaw oraz z przysłanych mu przez księcia Pomorza Świętopełka rycerzy pomorskich i posiłków pruskich i litewskich, przybył i zajął obydwie dzielnice, a mianowicie: krakowską i sandomierską oraz wszystkie ich zamki i warownie, a wszyscy dobrowolnie poddawali się jego władzy i rządom, gdyż byli przekonani, że ich książę Bolesław Wstydliwy już nie wróci. - Kronika Jana Długosza
-(9 IV) Śmierć Henryka Pobożnego.
📖
Książę Mazowsza Konrad [...] dobrawszy sobie trzech synów: Bolesława, Kazimierza i Siemowita i biskupa płockiego Andrzeja oraz wszystkich innych doradców i znaczniejszych panów ze swoich księstw, odbywa z tego powodu osobiste spotkanie z księciem Pomorza Świętopełkiem, prosząc go o pomoc przeciw Bolesławowi Łysemu i rycerstwu wrocławskiemu i krakowskiemu. - Kronika Jana Długosza
-(18 IX) Udział w zjeździe Konrada ze Świętopełkiem gdańskim w miejscowości Pomuzow.

1247

-(24 VI) Wiec w Piątku.
📖
W też lata umarł książę wielki lacki Konrad, który był sławny i przedobry i boleli po nim Daniel i Wasylko. - Kronika halicko-wołyńska
---
[...] jednak po pogrzebie ojca [...] Kazimierz znienacka zajął Łęczycę, Spicymierz, Sieradz i Rozprzę, podczas gdy jego brat Siemowit wraz z [Agafią], matką ich obu, sprawowali ojcowskie pogrzebowe obrzędy. - Rocznik kapituły poznańskiej
-(30/31 VIII) Śmierć Konrada mazowieckiego.

1248

📖
Potem zaś syn jego [Konrada - przyp. wł.] umarł, Bolesław, mazowiecki książę i oddał Mazowsze bratu swojemu Siemowitowi, posłuchawszy księcia Daniela, była bowiem bratuczada jego za nim, córka Aleksandrowa, imieniem Anastazja. Ją zaś wydał za mąż potem [Daniel] za bojarzyna węgierskiego, imieniem Dymitr. W też lata siadł Siemowit na Mazowszu [...] - Kronika halicko-wołyńska
---
Za ojcem, księciem mazowieckim Konradem, idzie jego syn Bolesław i schodzi z tego świata. - Kronika Jana Długosza
-(5 XII) Śmierć brata Bolesława.

ok. 1248

-Ślub z Perejesławą, córką Daniela Romanowicza, księcia halickiego.

1249

📖
[...] siadł Siemowit na Mazowszu [i] posłał do niego Daniel i Wasylko, powiedziawszy obaj jemu, że: "Dobra doświadczyłeś od nas obu, pójdź z nami na Jaćwięgów". I od Bolesława [Wstydliwego] pomoc wzięli: Sąda wojewodę i Sięgniewa i spotkali się u Drohiczyna. I poszli i przeszli błota i naszli na kraj ich. Ponieważ nie wytrzymali Lachowie, spalili ich pierwszą wieś, tym oto zło uczynili i znak im dali. [...] I wojowali ich do wieczora i łup wielki przyjęli. [...]
Napadli nocą [Jaćwięgowie] na Lachów, a Ruś nie osiekła się. Lachowie krzepko walczyli i sulicami miotali i głowniami, [które] jak błyskawice szły. I kamienie jak deszcz z niebios padały. Lechowie zaś źle strzegli [obozu]. Posłał Siemowit [do Daniela i Wasylka] prosząc: "Przyślijcie mi obaj strzelców". Oni zaś dzierżyli gniew [na Lachów] za podpalenie pierwsze. Ledwo poasłali, ponieważ [Jaćwięgowie] ostróg przełamawszy chcieli wręcz bóść się. Kiedy zaś przyszli strzelcy wielu ranili i licznych zabili strzałami. I odrzucili ich od ostrogu. [...]
I gnała Ruś i Lachowie na nich i liczni książęta jaćwięscy zabici byli. I gnali ich do rzeki Ełk. I ustał bój. - Kronika halicko-wołyńska
-(zima) Wyprawa (wraz Danielem i Wasylkiem, książętami halickimi) przeciwko Jaćwięgom.
-(IV) Zjazd w Białotarsku z bratem Kazimierzem.
-(zima) Zjazd w Inowłodzu z Kazimierzem i Bolesławem Wstydliwym.

1253/1254

📖
Daniel tedy przyjął od Boga koronę w grodzie Drohiczynie, kiedy szedł na wojnę [razem] z synem Lwem i z Siemowitem księciem lackim. - Kronika halicko-wołyńska
-(25 XII 1253/I 1254) Siemowit bierze udział (w Drohiczynie) w ceremonii koronacji Daniela halickiego na króla Rusi.
📖
[Daniel] szedł na wojnę [razem] z synem Lwem i z Siemowitem księciem lackim. - Kronika halicko-wołyńska
-(zima) Udział w wyprawie Daniela halickiego i jego syna Lwa przeciwko Jaćwięgom.

1254

-(8 V) Uroczystości w Krakowie ku czci Św. Stanisława, połączone ze zjazdem książąt piastowskich.
-(24 XI) Układ Siemowita i Daniela halickiego z Krzyżakami w Raciążu w sprawie współpracy w podboju Jaćwięgów.
📖
[Kazimierz] pojmał rodzonego brata swego Siemowita, księcia Mazowsza, oraz żonę jego i zatrzymał ich w niewoli. - Kronika wielkopolska
---
Bo i książę kujawski, łęczycki i sieradzki Kazimierz więzi swego rodzonego brata księcia Mazowsza Siemowita i jego żonę Gertrudę, a pojmanych trzyma w Sieradzu. - Kronika Jana Długosza
-(XII) Siemowit z żoną zostają uwięzieni przez Kazimierza w Sieradzu.

1255

📖
[...] książę Kujaw Kazimierz wypuścił na wolność brata swego Siemowita, księcia Mazowsza, i pojednał się z nim po bratersku. - Kronika wielkopolska
-(IV) Uwolnienie Siemowita (dzięki zabiegom Bolesława i legata papieskiego Opizona).
📖
[Mściwoj] zajął skutkiem zdrady pewnego kusznika gród Nakło należący do księcia Przemysła. Przemysł zaś zebrawszy wojsko swoje i swego brata Bolesława [Pobożnego], wespół z Kazimierzem, księciem Kujaw, zewsząd obwałował wspomniany gród. Bolesław Wstydliwy, książę Krakowa, przysłał mu na pomoc tysiąc, a Siemowit Konradowic, książę Mazowsza, ośmiuset zbrojnych.- Kronika wielkopolska
-(29 IX) Mściwoj II zdobywa Nakło (władztwo Przemysła).

1255/1256

📖
Potem Daniel poszedł na Jaćwięgów z bratem i synem Lwem i ze Szwarnem, który młodym był. [...] przyszedł Siemowit z Mazowszanami i pomoc od Bolesława z sandomierzanami i krakowianami. I była armia wielka, że aż napełniły się błota jaćwięskie pułkami. - Kronika halicko-wołyńska
-(zima) Udział w wyprawie Daniela halickiego i jego synów (Lwa, Romana i Szwarna) przeciwko Jaćwięgom.

1256

-(wiosna) Wyprawa przeciwko Pomorzanom.

1257

-(2 III) Zjazd w Korczynie z Bolesławem Wstydliwym i Kazimierzem Konradowicem.
-(4 VIII) Układ Kazimierza i Siemowita z Krzyżakami we Włocławku.

1258

-Zjazd z Bolesławem Wstydliwym w Zawichoście.
-Litewski najazd na Mazowsze.

1259

📖
[...] Bolesław [książę] Wielkopolski, Bolesław Wstydliwy [książę] krakowski i sandomierski i Siemowit [książę] Mazowsza, nadto Roman, syn Daniela króla Rusi, który przybył na pomoc wspomnianemu księciu Siemowitowi przeciw księciu Kazimierzowi, przyrodniemu [rodzonemu - przyp. wł.] bratu jego, zszedłszy się na ziemi łęczyckiej doszczętnie ją złupili i ogniem zniszczyli. - Kronika wielkopolska
-(29 IX-6 X) Wyprawa Bolesława Pobożnego, Bolesława Wstydliwego, Siemowita oraz Romana halickiego na ziemię łęczycką.

1260

-(15 VI) Układ sojuszniczy z Zakonem Krzyżackim w Troszynie.-(VII) Militarne wsparcie Zakonu Krzyżackiego w wyprawie na Żmudź (?).-(12 XII) Zjazd w Przedborzu.

1261

📖
[...] wielka liczba chrześcijańskich Niemców, Polaków i innych wiernych ludów zebrawszy się razem wkroczyła na ziemie Litwinów i innych pogan pragnąc zawojować je i zniszczyć. - Kronika wielkopolska
-Porażki wojsk zakonnych (i wspierających je oddziałów mazowieckich?) w starciach z Litwinami w Sambii (21 I) i pod Pokarvis (22 I).

1262

📖
Potem zaś szła Litwa na Lachów wojować [posłana] przez Mendoga i Eustachy Konstantynowicz z nimi potępiony i przeklęty, był bowiem uciekł z Riazania. Litwa tedy zdobyła Jazdów w wigilię narodzin świętego Jana. Tu też i Siemowita księcia zabili, a syna jego Konrada schwytali i łupów wiele zdobyli i tak wrócili do siebie. - Kronika halicko-wołyńska
---
[Mendog] zebrawszy ze swoich Prusów, Litwinów i innych pogańskich ludów wielką gromadę wojowników w liczbie około trzydziestu tysięcy wkroczył na ziemię mazowiecką. Tam najpierw miasto Płock, a potem inne miasta i wsie całej ziemi płockiej w okrutny sposób mieczem i ogniem zupełnie spustoszył łupiąc i rabując. [...]
[...] Mazowszanie w pewnej posiadłości Długosiodło walczyli w starciu z Prusami. A Prusowie odniósłszy zwycięstwo radośnie wrócili do swego kraju. - Kronika wielkopolska
---
1262. Książę Siemowit Mazowiecki zabity i spalony przez Litwinów w Jazdowie, a syn jego Konrad wzięty do niewoli. - Rocznik Traski
-(wiosna-lato) Litewska wyprawa na Mazowsze.
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo Avalon
do góry