władcy dzielnicowiPiastowie mazowieccySiemowit IV Młodszy

Siemowit IV Młodszy (płocki)

rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Siemowit III StarszyEufemia, córka Mikołaja II, księcia opawskiego
życie
ok.1353/1356 - 6? I 1426 (Gostynin)
małżeństwa (konkubinaty)
 1. przed 1387: nieznana z imienia szlachcianka
 2. 1387 - 1426: Aleksandra, córka Olgierda, wielkiego księcia litewskiego, siostra Władysława Jagiełły
potomstwo (naturalne) ⇒ drzewo genealogiczne
 1. Mikłusz (Mikołaj) (przed 1387 - po 29 VI 1417)
 2. Siemowit Aleksander (1388/91 - 15/17 II 1442)
  Jadwiga (ok.1392 - po 19 II 1439)
  Cymbarka (1393/95 - 28 IX 1429)
  Aleksander (1394/95 - 2 VI 1444)
  Eufemia (ok.1396/97 - 25 VII/17 IX 1447)
  Amelia (ok.1397/98 - po 17 V 1424)
  Kazimierz (ok.1401/3 - 15/16 IX 1442)
  Trojden (ok.1403/6 - 25 VII 1427)
  Maria (1408/15 - 18 II 1454)
  Władysław (ok.1406/9 - 11/12 XII 1455)
  Aleksandra (ok.1407/10 - po 1426)
  Anna (24 IV 1411 - przed 1427)
  Katarzyna (ok.1413/16 - 2 VI 1479/5 VII 1480)
panowanie
1373/74-1381: Czersk, Liw, Rawa
1381-1382: Gostynin, Płock, Płońsk, Rawa, Sochaczew, Wizna, Zawkrze
1382-1383: Gostynin, Płock, Płońsk, Rawa, Sochaczew, Zawkrze
1383-1384: Gostynin, Kujawy, Płock, Płońsk, Rawa, Sochaczew, Zawkrze
1384-1385: Gostynin, Kujawy, Płock, Rawa, Sochaczew
1385-1387/88: Brześć Kujawski, Gostynin, Płock, Rawa, Sochaczew
1387/88-1398: Bełz, Brześć Kujawski, Gostynin, Płock, Rawa, Sochaczew
1398-1399: Bełz, Gostynin, Płock, Rawa, Sochaczew
1399-1402: Bełz, Gostynin, Płock, Płońsk, Rawa, Sochaczew, Zawkrze
1402-1407, 1411-1426: Bełz, Gostynin, Płock, Płońsk, Rawa, Sochaczew, Wizna, Zawkrze
1407-1411: Bełz, Gostynin, Płock, Płońsk, Rawa, Sochaczew, Wizna

1373/1374

-(12 V 1373/5 I 1374) Objęcie ziemi czerskiej, liwskiej i rawskiej z nadania ojca.

1378

-(III) Siemowit III (wraz z synami Januszem, Siemowitem i Henrykiem) potwierdza przywileje biskupstwa płockiego.

1379

-(23 IX) Siemowit III ustanawia nowe zasady podziału władztwa mazowieckiego pomiędzy synów Janusza i Siemowita, które mają wejść w życie po jego śmierci.

1381

📖
Tegoż roku [1381 - przyp. wł.], dnia 17 miesiąca czerwca, odszedł do Chrystusa, na zamku swoim w Płocku, Siemowit, książę całego Mazowsza, syn Trojdena, niegdyś księcia mazowieckiego. - Kronika Janka z Czarnkowa
-(16/17 VI) Śmierć ojca Siemowita III.

1382

📖
Ziemowit książę mazowiecki i płocki, skoro mu tylko doniesiono o śmierci Jana arcybiskupa gnieźnieńskiego, powoławszy rycerstwo i lud wiejski do broni, bynajmniej nie zaczepiony, w drugie święto Wielkiejnocy obiegł zamek arcybiskupi Łowicz, dzierżony wówczas przez Dzierżka kasztelana gnieźnieńskiego, i dobra kościoła gnieźnieńskiego szarpać i prześladować począł. - Kronika Jana Długosza
-(5 IV) Śmierć arcybiskupa gnieźnieńskiego Janusza Suchywilka.-(VIII) Wyprawa (wraz z Januszem) na Ruś.-(2 XII) Siemowit (z Januszem) zastawiają w Brodnicy ziemię wiską Zakonowi Krzyżackiemu (za kwotę 7000 grzywien).

1383

📖
Gdy nadeszła sobota Biała, dnia 28 miesiąca marca, panowie Królestwa zjechali się w Sieradzu, [...]. Na tym zjeździe wielu panów Królestwa spodziewało się, że Siemowit, książę mazowiecki, będzie wspólnie na króla polskiego - jak tego sobie życzyli - obrany. I w rzeczy samej, kiedy Bodzanta, arcybiskup gnieźnieński, w kościele sieradzkim w obecności całego tłumu szlachty, donośnym głosem zapytał, czy chcą mieć królem polskim Siemowita, księcia mazowieckiego, wielu obecnych krzyknęło: "Chcemy, chcemy i prosimy, aby przez was, panie arcybiskupie, był na króla polskiego koronowany!" Aliści niespodzianie, jeden ze szlachty, Jaśko z Teczyna, kasztelan wojnicki, syn Andrzeja, niegdyś wojewody krakowskiego, nakazawszy milczenie, przemówił tymi słowami: "Bracia szlachta! Nie godzi się wam tak spieszyć z wyborem władcy, winni bowiem jesteśmy dotrzymać obietnicy wierności, którą daliśmy Jadwidze, córce króla węgierskiego, Ludwika. A zatem, jeżeli na najbliższe święto Zesłania Ducha Świętego ma ona przyjechać, a będzie chciała pozostać z nami ze swym mężem i rządzić jako pani, poczekajmy do jej przybycia, i dopiero w przeciwnym razie zaczniemy myśleć o władcy dla siebie, jak to niegdyś było pomiędzy zmarłym Ludwikiem a nami ułożone i właściwymi umowami tudzież listami potwierdzone". Tę mowę jego prawie wszyscy jednogłośnie pochwalili [...] - Kronika Janka z Czarnkowa
-(16-28 III) Zjazd w Sieradzu.
📖
W tymże czasie, dnia 7 wzmiankowanego miesiąca i roku, w wigilię Św. Stanisława, przybył do Krakowa Bodzanta, arcypasterz gnieźnieński, mając w swoim orszaku Siemowita, księcia mazowieckiego, o czym wszakże jego Mazowszanie i wspomniany Bartosz rozgłosili. Ponieważ zaś arcybiskup, [...] przyprowadził ze sobą około pięciuset kopijników tego księcia, więc krakowianie, obsadziwszy bramy miejskie, nie pozwolili im wejść do miasta. Dwie noce gościli oni we dworze prepozyta od Św. Floriana, który to dwór wybudował z dość dużym nakładem tenże arcybiskup, gdy był tam prepozytem. Atoli niektórzy z ziemian i mieszczan wspomnianych, przekonawszy się, że książę Siemowit ukrywa się w mieszkaniu arcybiskupa, zażądali przez posłów od arcybiskupa i owych ludzi, aby niezwłocznie od miasta odstąpili, grożąc, że w przeciwnym razie wystąpią przeciw nim zbrojnie, cokolwiek by przedsiębrali. [...]
Przyczyna zaś przybycia księcia Siemowita do Krakowa i jego ukrywania się była ta, że widząc, iż niektórzy mieszkańcy królestwa, i to prawie co najmożniejsi, nie chcą odstąpić córki króla Ludwika, o ile umowy z nimi będą zachowywane, i pragną ją mieć za swoją królową, umyślił za radą kilku życzliwych mu ziemian, porwać gwałtem ową panienkę Jadwigę, córkę królewską, w chwili, kiedy ją będą wieźli do Krakowa na koronację, i natychmiast kazać koronować siebie na króla, a ją na królową Polski. - Kronika Janka z Czarnkowa
-(7 V) Siemowit przybywa pod Kraków w orszaku arcybiskupa Bodzęty (w nadziei zajęcia miasta, porwania Jadwigi, ożenku z nią i koronacji królewskiej).-(10 V) Zjazd szlachty w Sączu.
📖
Tegoż Roku Pańskiego 1385 [1383] w dzień Św. Jana Chrzciciela książę śląski Konrad spalił Poniec i po nieprzyjacielsku go zniszczył. - Spominki gnieźnieńskie
---
[...] książę Siemowit kazał [...] zwołać całą szlachtę Królestwa Polskiego na dzień św. Wita 16 miesiąca czerwca, na zjazd do Sieradza, obiecując zlać wiele dobrodziejstw na tych, którzy się stawią i zgodzą na oddanie mu rządów Królestwa Polskiego, tym zaś, którzy nie przybędą i nie przystaną na jego wybór, groził straszliwie pożogą i spustoszeniem. Jednakże większa i poważniejsza część mieszkańców królestwa bynajmniej na to uwagi nie zwracała i pogardliwie usunęła się od uczestnictwa w tym zjeździe, za nic nie chcąc mieć tego księcia swym królem. Pomimo to, arcybiskup i część młodszej szlachty, zgromadziwszy się w kościele braci kaznodziejów, podnieśli go do góry i okrzyknęli królem, i gdyby niektórzy z nich nie odradzili, byłby on wtedy przez arcybiskupa Bodzantę i biskupów Ścibora płockiego i Mikołaja kijowskiego z zakonu kaznodziejskiego, koronowany na króla polskiego. - Kronika Janka z Czarnkowa
-Ofensywa Siemowita na Kujawach i w Wielkopolsce (przy wsparciu Konrada II oleśnickiego).
📖
Nareszcie panowie ziem krakowskiej i sandomierskiej, widząc, że wojska książąt Siemowita mazowieckiego i Konrada śląskiego, znajdujące się w okolicy Kalisza, tudzież inni ich ludzie z rozmaitych zamków pustoszą nieustanną grabieżą Królestwo Polskie, a nikt im żadnej przeszkody nie stawia, wysłali pisma do księcia Siemowita mazowieckiego i do arcybiskupa gnieźnieńskiego Bodzanty, prosząc ich, aby po otrzymaniu listów bezpieczeństwa i zakładników, przybyli do Krakowa na drugi dzień po św. Jakubie, dla wspólnego porozumienia się co do urządzenia królestwa i przywrócenia pokoju. [...] Zjechawszy się, zawarli między sobą zawieszenie broni do następnego dnia św. Michała i potwierdzili je poręką i listami. - Kronika Janka z Czarnkowa
-(26 VII) Zawarcie (w Krakowie) układu rozejmowego (do 29 IX).
📖
[...] nadciągnęło ku granicom krakowskim, z margrabią Zygmuntem brandenburskim na czele, prawie dwanaście tysięcy Węgrów, w broń i łuki opatrzonych i rozłożyło się wielkim obozem w Starym Sączu, z wielką szkodą miejscowych ludzi, a to już 10 dnia miesiąca sierpnia. [...]
Splądrowawszy i nielitościwie spaliwszy ziemie mazowieckie koło Radomia [raczej na pewno nie Radom; być może Rawa - przyp. wł.], Sochaczewa, Łowicza, Gąbina i Gostynina, wspomniane wojsko Węgrów, Krakowian i Sandomierzan, w piątek 25 września, obległo miasto Brześć Kujawski. Stojąc zaś pod tym miastem przez jedenaście dni, okrutnie pustoszyło ziemię kujawską. Nareszcie za pośrednictwem księcia opolskiego i kujawskiego Władysława, zawarto na pewnych warunkach z księciem Siemowitem mazowieckim i jego stronnikami rozejm do następnej Wielkanocy. - Kronika Janka z Czarnkowa
-(10 VIII) Przybycie do Polski (do Starego Sącza) wojsk węgierskich pod wodzą margrabiego brandenburskiego Zygmunta Luksemburskiego.-(7 IX) Lokacja Szreńska na prawie chełmińskim.

1383/1384

-(25 III 1383/23 XI 1384) Siemowit zastawia Krzyżakom pograniczny okręg Grzebska (za 400 kop groszy praskich).

1384

-(15 X) Koronacja królewska Jadwigi Andegaweńskiej w Krakowie.-(23 XI) Siemowit otrzymuje od Krzyżaków pożyczkę w kwocie 4600 kop groszy praskich pod zastaw Zawkrza.
-(XI-XII) Najazd na ziemię łęczycką, Kujawy i ziemię dobrzyńską.

1385

-(7 XI/12 XII) Odparcie wyprawy wojsk koronnych na ziemię łęczycką i Kujawy.
-(/12 XII) Spotkanie z Jogaiłą (w Wilnie?).-(12 XII) Układ pokojowy z Jadwigą (zawarty w Krakowie).

1386

-(II-III) Siemowit bierze udział w krakowskich uroczystościach intronizacyjnych Jogaiły (chrzest, ślub z Jadwigą, koronacja królewska).

1386-1387

-(jesień 1386-wiosna 1387) Udział w wyprawie chrystianizacyjnej Władysława Jagiełły na Litwie.

1387

-(zima) Małżeństwo z Aleksandrą, córką Olgierda, wielkiego księcia litewskiego, siostrą Władysława Jagiełły.

1387/1388

-Objęcie ziemi bełskiej (Bełz, Lubaczów, Busk i Horodło) w lenno z nadania Władysława Jagiełły.

1388

-(12-22 IV) Udział w negocjacjach polsko-krzyżackich w Toruniu (w orszaku Władysława Jagiełły).

1389

-(26 XII 1388/28 I 1389) Jan Kropidło, bratanek Władysława Opolczyka zostaje nominowany arcybiskupem gnieźnieńskim przez papieża Urbana VI.-(14-16 V) Zjazd w Niepołomicach z Władysławem Jagiełłą, Jadwigą i Władysławem Opolczykiem.

1390

-(18 III) Papież nominuje biskupem płockim (dzięki staraniom Siemowita i Janusza) Henryka, przyrodniego brata książąt mazowieckich.
-(IV) Lenno w ziemi bełskiej zostaje uszczuplone przez Władysława Jagiełłę o Horodło i powiat krzeszowski.
-(17 V) Ugoda z biskupem kujawskim, Henrykiem.

1391

📖
Tymczasem król polski Władysław z zebranym przez siebie wojskiem, które jak wszyscy mniemali ruszyć miało na opanowanie ziemi dobrzyńskiej, zboczywszy niespodzianie pod zamek Olsztyn, dzierżony także przez nieprzyjaciela, Władysława księcia opolskiego, wysłał z innymi oddziałami Spytka z Melsztyna wojewodę krakowskiego, aby obległ inne zamki, jako to Wieluń, Ostrzeszów i Bolesławiec. Dokąd gdy Ziemowit i Janusz książęta mazowieccy z licznym nadciągnęli wojskiem, powiększyli znacznie siły Władysława króla, który już sam przez się dość liczne wiódł zastępy. Chociaż bowiem Władysław książę opolski miał za sobą Ofkę, siostrę rodzoną Ziemowita i Janusza książąt mazowieckich, ci jednakże jako lennicy Królestwa Polskiego przymuszeni byli podnieść oręż przeciw swemu powinowatemu w obronie króla i królestwa. - Kronika Jana Długosza
-(IX-X) Prawdopodobny udział u boku Władysława Jagiełły w wojnie przeciwko Władysławowi Opolczykowi.

1392

-(XII) Władysław Jagiełło wyłącza z lenna w ziemi bełskiej powiat hrubieszowski i podhorajski.

1394

-(1-12 III) Pobyt w Krakowie na dworze Władysława Jagiełły.

1398

-(28 V) Siemowit potwierdza odbiór 10000 kop groszy praskich (zgodnie z układem krakowskim z 1385 roku) i wycofuje się z Brześcia Kujawskiego.

1399

-(15 I) Wykupienie Płońska i Zawkrza z rąk krzyżackich.
-Siemowit bierze udział w wyprawie na Morawy, przeciwko margrabiemu Jodokowi, sojusznikowi Zygmunta Luksemburskiego.

1400

-(27 XII) Lokacja Nowego Miasta nad Pilicą na prawie chełmińskim.

1401

-(30 XII) Siemowit zastawia (w Błoniu) ziemię wiską wraz z powiatem goniądzkim Januszowi (za sumę 4595 kop groszy praskich) na okres 9 lat.

1402

-(29 I) Zjazd z wielkim mistrzem krzyżackim w Toruniu.-Wyrok sądu polubownego w Wyszogrodzie.

1404

-Udział w rokowaniach polsko-krzyżackich w Raciążu (ew. Raciążku).

1406

-Lokacja Bieżunia na prawie chełmińskim.

1407

-Uzyskanie od Krzyżaków pożyczki pod zastaw Zawkrza.

1409-1411

📖
Podobnie w tym samym roku [1409 - przyp. wł.] komturzy z Ostródy i Brandenburga najechali Mazowsze i zniszczyli tę część tej ziemi, jaka należała do księcia Janusza, który zawsze był wrogiem panów pruskich. Natomiast ziemię księcia Siemowita, ponieważ był przyjacielem i obrońcą zamkonu, pozostawili zupełnie nie złupioną i nietkniętą. - Kronika ziemi pruskiej Piotra z Dusburga
-(VIII 1409) Najazd krzyżacki na Mazowsze (omijający jednak władztwo Siemowita).
-Siemowit wspiera Władysława Jagiełłę w wojnie z Zakonem Krzyżackim.

1411

-Siemowit najeżdża dobra łowickie arcybiskupstwa gnieźnieńskiego.
-Przywilej lokacyjny dla miasta Buska (w ziemi bełskiej).

1412

-(15 III) Udział w pokojowym zjeździe polsko-węgierskim w Lubowli na Spiszu.

1414

📖
Nakoniec po przejściu Wisły, czterema pochodami przybył król do ziemi nieprzyjacielskiej, gdzie poczęto dopiero urządzać hufce. Było zaś tak liczne i potężne wojsko, że ani w przeszłych ani w późniejszych wyprawach nie miał król tak wielkich sił zebranych: nie było bowiem nigdzie dość obszernego pola, które by całkowity obóz pomieścić mogło. Jakoż, oprócz wojsk królewskich, z całego królestwa zasobno i licznie zgromadzonych, prócz litewskich pułków Aleksandra Witolda wielkiego księcia litewskiego, z kilku tysiącami Tatarów, tudzież wojsk książąt mazowieckich, Ziemowita, Janusza i Bolesława, przybyli nadto z posiłkami swymi książęta śląscy, Bernard opolski, Janusz raciborski, Bolesław cieszyński, Konrad Kanthner oleśnicki, Wacław żagański [raczej głogowski - przyp. wł.], Jan [raczej Henryk IX - przyp. wł.] lubiński, Konrad Biały kozielski i Wacław opawski, wybrani licznie i w świetnej postawie [...] - Kronika Jana Długosza
-(29 VI) Wybucha wojna Polski z Zakonem Krzyżackim (tzw. wojna głodowa).

1419

-(VII) Antykrzyżacki sojusz z królem państw skandynawskich Erykiem i książętami pomorskimi.

1423

-(30 III) Udział (u boku Władysława Jagiełły) w zjeździe z Zygmuntem Luksemburskim w Kieżmarku.

1424

-Przywilej lokacyjny dla miasta Sokala (w ziemi bełskiej).
-(27 XI) Zatwierdzenie przywilejów biskupstwa płockiego.

1425

-(VII) Zjazd w Łęczycy z Władysławem Jagiełłą i Januszem.-(XI) Siemowit wysyła synów (Siemowita V i Kazimierza II) na spotkanie z Władysławem Jagiełłą do Brześcia Litewskiego.

1426

-(6? I) Śmierć Siemowita IV Młodszego w Gostyninie.
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo Avalon
do góry