władcy dzielnicowiPiastowie mazowieccySiemowit Aleksander V rawski

Siemowit Aleksander V rawski

[...] znany z przymiotów dobroci i roztropności.
Kronika Jana Długosza
rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Siemowit IV MłodszyAleksandra, córka Olgierda, wielkiego księcia litewskiego, siostra Władysława Jagiełły
życie
1388/1391 - 15/17 II 1442 (Nowy Dwór k. Rawy)
małżeństwa
  1. 1434/37 - 1442: Małgorzata, córka Jana II Żelaznego, księcia raciborskiego, wdowa po Kazimierzu I oświęcimskim
potomstwo ⇒ drzewo genealogiczne
  1. Małgorzata (1436/40 - 5 V 1483/1 IX 1485)
panowanie
1426-1434: Bełz, Gostynin, Płock, Płońsk, Rawa, Sochaczew, Wizna, Zawkrze (współrządy)
1434-1442: Gostynin, Rawa, Sochaczew
1431-1442: Dolina, Żydaczów (dożywotnio)

1409-1411

📖
Miał zaś król, jak się wyżej powiedziało, w swym przybocznym zastępie proporczyk mały ze znakiem orła białego, który niósł Mikołaj Morawiec z Kunoszówki, herbu Powała. Sam zastęp obronny składał się z sześćdziesięciu kopijników. Celniejsi w nim rycerze byli: Ziemowit młodszy książę mazowiecki, syn starszego Ziemowita, siostrzeniec królewski; Fieduszko czyli Teodozy, książę litewski, wiodący z sobą spory poczet swoich ludzi, i Zygmunt Korybut, książę litewski, synowcowie króla, trzej główniejsi z rodziny jego książęta. - Kronika Jana Długosza
-Siemowit IV wspiera Władysława Jagiełłę w wojnie z Zakonem Krzyżackim.

1423

-(30 III) Udział (u boku Władysława Jagiełły) w zjeździe z Zygmuntem Luksemburskimw Kieżmarku.

1424

📖
Byli nadto obecnymi: Ziemowit, Władysław, Kazimierz, Trojden, bracia rodzeni, książęta mazowieccy; Bernard książę opolski, Bolesław cieszyński, Janusz raciborski, Kazimierz oświęcimski, Wacław opawski, Konrad Czarny [raczej Kantner, bo Czarny był wówczas jeszcze dzieckiem - przyp. wł.] i Konrad Biały kozielscy, Wacław żagański [raczej głogowski - przyp. wł.], wielu książąt litewskich i ruskich. - Kronika Jana Długosza
-(III) Udział w krakowskim zjeździe monarchów (z okazji koronacji Zofii holszańskiej).

1425

-(XI) Siemowit IV wysyła synów (Siemowita i Kazimierza) na spotkanie z Władysławem Jagiełłą do Brześcia Litewskiego.

1426

-(6? I) Śmierć ojca Siemowita IV.
📖
Z Wiślicy zaś pojechał [król] do Sandomierza, gdzie zatrzymał się przez święto Narodzenia N. Maryi. Przybył tam do Króla Jego Miłości Focjusz arcybiskup kijowski, greckiego rodu i wyznania, z licznym i okazałym dworem, w celu załatwionia niektórych spraw swego kościoła, którego król przez dni kilka wspaniale podejmował i hojnymi uczcił darami. Nadto książęta nazowieccy, Ziemowit, Kazimierz [raczej Trojden - przyp. wł.] i Bolesław [raczej Władysław - przyp. wł.], z wszystkimi ziemiami i lennikami swymi, składali Władysławowi królowi polskiemu, siedzącemu w koronie i ozdobach królewskich na majestacie, podle wieży zamku sandomierskiego ustawionym, hołd publiczny wierności i posłuszeństwa. - Kronika Jana Długosza
-(8 IX) Siemowit, Trojden i Władysław składają (w Sandomierzu) hołd lenny Władysławowi Jagielle.

1426-1432

-Spór synów Siemowita IV z biskupem płockim, Stanisławem Pawłowskim.

1427

-(25 VI) Bracia Siemowit, Kazimierz i Władysław zawierają (w Bełzie) układ określający zakres i podział władzy na terenie władztwa płockiego.
-(25 VII) Śmierć brata Trojdena (II).

1429

-(6 I-IV) Zjazd w Łucku.

1431

📖
Ponieważ zaś Władysław król polski, jako skołatany już trudami i laty, nie mógł dość czynnie zajmować się wyprawą, a z tego omieszkania wielkie dla wojska wynikały szkody, wyznaczył więc do tej sprawy księcia mazowieckiego Ziemowita, Mikołaja z Michałowa kasztelana krakowskiego, tudzież Spytka z Jarosławia sandomierskiego, Sędziwoja z Ostroroga poznańskiego, Marcina z Kalinowy sieradzkiego, Ścibora łęczyckiego, Jana z Lichena brzeskiego, wojewodów; Jana z Oleśnicy marszałka królestwa polskiego, Wojciecha Malskiego kasztelana łęczyckiogo, Jędrzeja Ciołka podkomorzogo sandomierskiego, i Piotra Niedźwieckiego, na których złożył wszystek ciężar i staranie w prowadzeniu wojny, zleciwszy im, aby czynili i obmyślali co było potrzebnym. - Kronika Jana Długosza
-(VI) Najmłodszy brat Władysława Jagiełły, Świdrygiełło zawiera przymierze z Zakonem Krzyżackim i hospodarem mołdawskim (zmierzając do uniezależnienia Litwy).-(9 IX) Objęcie w dożywotnie władanie powiatu żydaczowskiego (z miastem Doliną i Żydaczowem) na Rusi Czerwonej z nadania Władysława Jagiełły.

1432

-(2 VI) Spotkanie w Działdowie z Pawłem von Russdorff, wielkim mistrzem krzyżackim.
-(22 VI) Zawarcie układu sojuszniczego ze Świdrygiełłą.
-(VII) Zjazd ze Świdrygiełłą w Grodnie.

1433

-(VI-XII) Siemowit bierze udział w polsko-husyckiej wyprawie na Pomorze Gdańskie i Nową Marchię.

1434

-(1 VI) Śmierć Władysława Jagiełły.
-(13 VII) Zjazd opozycji małopolskiej w Opatowie.
📖
Przez kilka dni potem odbywały się tak publicznie jak i na osobności mnogie narady między starszyzną (już bowiem lud i pospolita szlachta ustąpiła była do swoich domów) w celu orzeczenia, jak i przez kogo w czasie małoletności króla Władysława miały być sprawowane rządy królestwa, iżby w nim utrzymać można porządek i zgodę. Liczne ku temu nastręczały się środki, a wielu uważało za rzecz najwłaściwszą, aby Ziemowit książę mazowiecki, na ów czas obecny w Krakowie, wziął na siebie rząd i opiekę, już to jako pokrewieństwem najbliższy, już jako znany z przymiotów dobroci i roztropności. Większa część jednak nie rada była temu wyborowi, już to obawiając się, aby opiekun nie przywłaszczył sobie berła, już za wstyd sobie poczytując, jednemu książęciu, hołdownikowi królestwa, podlegać. - Kronika Jana Długosza
-(25 VII) Koronacja Władysława III w katedrze krakowskiej.-(31 VIII) Podział księstwa płockiego z braćmi Kazimierzem II i Władysławem I.

1434/1437

-(15 X 1434/17 II 1437) Małżeństwo z Małgorzatą, córką Jana II Żelaznego, księcia raciborskiego, wdową po Kazimierzu I oświęcimskim.

1435

📖
Gdy nadszedł dzień Św. Mikołaja, złożono według umowy zjazd walny w Brześciu w celu ułożenia pokoju. Przybyła nań wielka liczba prałatów i panów królestwa, a nadto posłowie znakomici wielkiego księcia Zygmunta, książąt mazowieckich i księcia słupskiego, którzy na ów czas z Królestwem Polskim byli w przymierzu. [...]
Jakoż po załatwieniu wszelkich trudności, w przeddzień uroczystości Obrzezania Pańskiego ułożono i zatwierdzono pokój wieczysty, który w kościele parafialnym brzeskim, ze strony królestwa przez Zbigniewa biskupa krakowskiego, ze strony zaś Prus przez Franciszka biskupa warmińskiego ogłoszony został. - Kronika Jana Długosza
-(XII) Udział Siemowita w polsko-krzyżackich negocjacjach pokojowych w Brześciu Kujawskim.

1437

-Potwierdzenie praw miejskich Gąbina (1 VII) i Mszczonowa (28 VII).

1438

📖
Gdy więc zebrano się na zjazd w Nowym Mieście, trwały narady przez dni kilka, i rozmaite na obie strony dawały się słyszeć głosy. Wszyscy prałaci, tudzież książęta mazowieccy Ziemowit i Władysław, którzy osobiście na zjeździe byli obecni, odradzali, ażeby Królestwa Czeskiego, nie tylko domowymi skołatanego wojnami, ale i kacerstwem zarażonego, królewicz Kazimierz nie przyjmował, zwłaszcza że część jedna narodu innego obrała książęcia. Wszelako Zygmunt wielki książę litewski, tudzież inni książęta i wszyscy senatorowie młodsi, a osobliwie ci, którzy byli dozorcami i rządcami kraju, głosowali za przyjęciem Królestwa Czeskiego, i nalegali o nie usilnie, wiedząc, że skoro by wybuchła jaka wojna, nie mogliby być pociągani do zdawania rachunku z dochodów królewskich, którymi zarządzali. - Kronika Jana Długosza
-(20 IV) Zjazd w Nowym Mieście Korczynie.-(3 XI) Siemowit i Władysław I zawierają w Błoniu z Bolesławem IV układ o wzajemnej pomocy w obronie praw i wolności Mazowsza.

1441

-(14 X) Król Władysław III wzywa (bezskutecznie) Siemowita do osobistego przybycia na Węgry wraz z posiłkami zbrojnymi, w celu udzielenia wsparcia w wojnie przeciwko stronnikom wdowy po królu czeskim i węgierskim Albrechcie Habsburgu, Elżbiety Luksemburskiej i jej nowonarodzonego syna Władysława Pogrobowca.

1442

-(15/17 II) Śmierć Siemowita Aleksandra V rawskiego w Nowym Dworze k. Rawy.
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo Avalon
do góry