władcy zwierzchnikrólowie elekcyjniJan III Sobieski

Jan III Sobieski

(wł. Jan Sobieski h. Janina)
Gdyby tron można zdobyć postawą piękną, i takby nań zasłużył. Słusznego wzrostu, pełnej twarzy, rysów regularnych, nosa orlego, oczu ognia pełnych, z fizjonomią szlachetną i otwartą - był pięknym w istocie.
Histoire de Jean Sobieski, Roi de Pologne de Coyera
rodzice
Jakub Sobieski, kasztelan krakowskiZofia Teofila, córka Jana Daniłowa, wojewody ruskiego, wnuczka hetmana wielkiego koronnego Stanisława Żółkiewskiego
narodziny
 
śmierć
17 VIII 1629🕝ok. 14:30
Olesko
 
17 VI 1696🕙22:00
Wilanów
małżeństwa (konkubinaty)
 1. przed 1694: nieznana/nieznane z imienia
 2. 1665 - 1696: Maria Kazimiera, córka margrabiego Henryka de La Grange d'Arquein, wdowa po Janie Zamoyskim, wojewodzie sandomierskim
  • 2 II 1676 - katedra w Krakowie
potomstwo (naturalne) ⇒ drzewo genealogiczne
 1. dzieci (? - przed 1694)
  • o istnieniu dzieci z nieprawego łoża wspomniał w swym pamiętniku nadworny medyk króla, Bernard O’Connor
 2. Jakub Ludwik "Fanfanik" (2 XI 1667 - 19 XII 1737)
  2 córki - bliźnięta (9 V 1669)
  Teresa Teofila (X 1670)
  Adelajda Teofila Ludwika "Berbiluna" (15 X 1672 - 10 II 1677)
  "Menonka" (Maria Teresa Karolina?) (18 X 1673 - 7 XII 1675)
  córka (X 1674)
  Teresa Kunegunda Karolina Kazimiera "Pupusieńka" (4 III 1676 - 10 III 1730)
  Aleksander Benedykt Stanisław "Minionek" (6 IX 1677 - 19 XI 1714)
  córka (13 XI 1678)
  Konstanty Władysław "Marmurek" (1 V 1680 - 22 VII 1726)
  dziecko (1681/1682)
  Jan "Filonik" (4 VI 1683 - III/12 IV 1685)
poprzednikokres panowanianastępca
Michał Korybut Wiśniowiecki1674 - 1696 (♔ 1676)August II Mocny

1640

-Początek edukacji w Krakowie w Kolegium Nowodworskiego.

1643-1646

-Studia na Wydziale Filozoficznym Akademii Krakowskiej.

1646-1648

-(II 1646-IX 1648) Podróż po krajach Europy Zachodniej.

ok. 1648

-Objęcie starostwa jaworowskiego z nadania Władysława IV.

1648

-(6-24 XI) Obrona Zamościa przed Kozakami.

1649

-(15-16 VIII) Porażka wojsk Jana Kazimierza (idących z odsieczą dla oblężonego Zbaraża) pod Zborowem.

1651

-(28-30 VI) Wojska królewskie rozbijają siły kozacko-tatarskie pod Beresteczkiem.

1652

-(3 VI) Śmierć brata Marka Sobieskiego (zostaje zamordowany przez Kozaków po bitwie pod Batohem).

1653

-(jesień) Jan Kazimierz wyprawia się na Ukrainę.

1654

-(IV-V) Wyjazd do Turcji (z poselstwem Mikołaja Bieganowskiego).

1655

-(29 I-1 II) Zwycięstwo wojsk polsko-tatarskich nad siłami kozacko-rosyjskimi pod Ochmatowem.
-(19 VII) Rozpoczyna się najazd szwedzki na Rzeczpospolitą (II wojna północna, potop szwedzki).

1656

-Powrót do obozu Jana Kazimierza.
-(7 IV) Udział w bitwie pod Warką z oddziałami margrabiego badeńskiego, Fryderyka (idącymi na pomoc Szwedom).
-(26 V) Jan Sobieski zostaje mianowany chorążym koronnym.
-(28-30 VII) Bitwa pod Warszawą.

1657

-(I) Książę Siedmiogrodu, Jerzy II Rakoczy najeżdża Rzeczpospolitą.

1660

-(7 X) Udział w bitwie z Kozakami Jerzego Chmielnickiego (idącymi z pomocą Rosjanom oblężonym w Cudnowie) pod Słobodyszczami.

1665

-(18 V) Jan Sobieski obejmuje urząd marszałka wielkiego koronnego (przejęty po Jerzym Lubomirskim, który został go pozbawiony wyrokiem sądu sejmowego z 1664 roku).
-(23 V) Jerzy Lubomirski zawiązuje antykrólewski rokosz.
-(5 VII) Małżeństwo z Marią Kazimierą, córką margrabiego Henryka de La Grange d'Arquein, wdową po Janie Zamoyskim, wojewodzie sandomierskim.

1666

-(30 IV) Objęcie przez Jana Sobieskiego urzędu hetmana polnego koronnego.
-(13 VII) Rozgromienie wojsk królewskich przez rokoszan w bitwie pod Mątwami.

1667

-(wiosna) Najazd tatarski na Rzeczpospolitą.

1668

-(5 II) Objęcie urzędu hetmana wielkiego koronnego.

1669

-(30 IX) Jan Sobieski składa (w Krakowie) przysięgę wierności nowemu królowi, Michałowi Korybutowi Wiśniowieckiemu.

1670

-(10 I) Objęcie starostwa barskiego z nadania Michała Korybuta Wiśniowieckiego.

1671

-(VII-X) Wojna z Kozakami Piotra Doroszeńki i Tatarami.

1672

-(18 V-30 VI) Obrady sejmu (pod laską Gabriela Druckiego-Sokolnickiego).-(VI) Armia turecka (wspomagana przez Tatarów) wkracza na Ukrainę.-(5-14 X) Wyprawa Jana Sobieskiego na czambuły.-(16 X) Antyopozycyjna i prokrólewska konfederacja w Gołębiu.
-(22 XI) Wojsko litewskie zawiązuje prokrólewską konfederację w Kobryniu.
-(23 XI) Jan Sobieski zawiązuje antykrólewską konfederację wojskową w Szczebrzeszynie.

1673

-(4 I-13 III) Generalny zjazd konfederacji gołąbskiej w Warszawie.-(13 III-12 IV) Sejm pacyfikacyjny w Warszawie (pod laską Stefana Czarnieckiego).-(X) Jan Sobieski wkracza do Mołdawii (wobec informacji o pochodzie wojsk tureckich w kierunku Rzeczypospolitej).-(10 XI) Śmierć Michała Korybuta Wiśniowieckiego.

1674

-(15 I-22 II) Sejm konwokacyjny (pod laską Franciszka Bielińskiego).-(20 IV-9 VI) Sejm elekcyjny (pod laską Benedykta Sapiehy).-Fiasko rozmów pokojowych z Turcją.
-Zajęcie Winnicy, Łażydanu i Humania przez armię turecką.
-(jesień-zima) Odbicie z rąk tureckich Baru (12 XI), Bracławia, Niemirowa, Kalnika, Winnicy, Mohylewa i Raszkowa.

1675

-Najazd Turków Ibrahima Szyszmana (wpieranych przez Tatarów).-(11 VI) Tajne porozumienie (w Jaworowie) z Francją skierowane przeciwko elektorowi brandenburskiemu.

1676

-(2 II) Koronacja Jana Sobieskiego w katedrze wawelskiej.
-(2 II-16 III) Sejm koronacyjny (pod laską Mikołaja Sieniawskiego).
-(VIII) Ofensywa turecko-tatarska na Rusi Czerwonej.-(30 XI) Jan zostaje odznaczony Orderem Św. Ducha przez króla Francji, Ludwika XIV.

1677

-(14 I-26 IV) Sejm w Warszawie (pod laską Władysława Michała Skoroszewskiego).-Jan Sobieski zgadza się na interwencję Hieronima Lubomirskiego na Węgrzech (w interesie powstańców Emeryka Thököly'ego, przeciwników cesarza Leopolda I).
-(17 V) Potwierdzenie traktatów welawsko-bydgoskich z 1657 roku.
-(4 VIII) Antybrandenburskie przymierze ze Szwecją.

1678

-Wykrycie spisku detronizacyjnego opozycji antykrólewskiej.
-(6 IV) Traktat pokojowy z Turcją.-(17 VIII) Przedłużenie rozejmu z Rosją (na okres 13 lat).

1678-1679

-(15 XII-4 IV) Obrady sejmu w Grodnie (pod laską Franciszka Sapiehy).

1681

-(10 I-21 V) Obrady sejmu (pod laską Hieronima Lubomirskiego).
-Rozruchy antyżydowskie w Krakowie.
-Sprowadzenie kapucynów do Rzeczypospolitej.

1682

-(wiosna) Nieudane próby odzyskania Ukrainy na drodze dyplomatycznej.

1683

-(27 I-10 III) Obrady sejmu (pod laską Rafała Leszczyńskiego).
-(1 IV; antydatowany na 31 III) Antyturecki sojusz zaczepno-odporny z Austrią.-(VI) Marszałek nadworny koronny Hieronim Lubomirski, na czele korpusu wojsk polskich, wyprawia się do Austrii, by wspomóc armię cesarską.-(14 VII) Rozpoczęcie oblężenia Wiednia przez Turków.
-(15 VIII) Początek wyprawy Jana Sobieskiego do Austrii (bez udziału wojsk hetmana wielkiego litewskiego Kazimierz Sapieha, niechętnego królowi).-(XII) Zdobycie Niemirowa i znacznej części Podola (bez Kamieńca Podolskiego) przez wojska kasztelana krakowskiego Andrzeja Potockiego.

1684

-(5 III) Przystąpienie Rzeczypospolitej do antytureckiej Ligi Świętej.
-(25 VII) Jan zostaje obdarowany przez papieża Innocentego XI Mieczem Poświęcanym i Czapką.
-Zdobycie Jazłowca i Czortkowa przez wojska polskie.
-(VIII-XI) Wyprawa Jana Sobieskiego do Mołdawii.-Zerwanie rokowań z Rosją.

ok. 1684

-Utworzenie Orderu Domowego Sobieskich (zwanego potocznie Orderem Janiny).

1684-1686

-Polskie misje dyplomatyczne do szacha perskiego Sulejmana (próby nakłonienia Persji do ataku na Turcję).

1685

-(16 II-31 V) Obrady sejmu (pod laską Andrzeja Giełguda).
-Wyprawa hetmana wielkiego koronnego Stanisława Jabłonowskiego na Bukowinę.-Odparcie najazdów tatarskich.

1686

-(6 V) Zawarcie traktatu pokojowego z Rosją (tzw. pokój Grzymułtowskiego).-(VII-IX) Wyprawa do Mołdawii.-(21 XII) Ratyfikacja pokoju Grzymułtowskiego przez Jana Sobieskiego.

1688

-(27 I-5 III) Sejm w Grodnie (pod laską Andrzeja Giełguda).-(IX-X) Nieudana próba blokady Kamieńca Podolskiego przez Stanisława Jabłonowskiego.

1688-1689

-(17 XI-2 IV) Sejm w Warszawie (pod laską Stanisława Szczuki).

1689

-Konferencja dyplomatyczna w Komarnie.-(VIII-IX) Nieudana próba zdobycia Kamieńca Podolskiego przez Stanisława Jabłonowskiego.

1690

-(16 I-6 V) Obrady sejmu (pod laską Tomasza Działyńskiego).

1691

-(23 VIII) Jan Sobieski wyprawia się do Mołdawii.

1692

-(15 VII) Podpisanie przez Marię Kazimierę (działającą w imieniu króla) tajnego antyhabsburskiego porozumienia z królem Francji, Ludwikiem XIV.
-Nieudana próba zdobycia Kamieńca Podolskiego.

1693

-(9 I-11 II) Sejm w Grodnie (pod laską Michała Kryszpina de Kirszenstein).

1695

-(15 I-24 III) Obrady sejmu (pod laską Michała Kryszpina de Kirszenstein).
-(II) Stanisław Jabłonowski odpiera najazd tatarski na Ruś.

1696

-(17 VI) Śmierć Jana III Sobieskiego w Wilanowie k. Warszawy.
literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo Avalon
do góry