władcy dzielnicowiPiastowie legnicko-brzescyWacław II legnicki

Wacław II legnicki

rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Wacław I legnickiAnna, córka Kazimierza I cieszyńskiego
życie
1348 - 30 XII 1419 (Otmuchów)
panowanie
1364-1409: Legnica (współrządy)
1409-1418: Legnica
1383-1417: Nysa, Otmuchów (lenno)
godności kościelne
1368-1375: kanonik katedralny wrocławski
?-1373: kanonik kolegiaty Św. Krzyża we Wrocławiu
1373-1375: kanonik katedralny ołomuniecki
1375-1382:

biskup lubuski
1381-1382: administrator biskupstwa wrocławskiego
1382–1417:

biskup wrocławski

ok. 1363

-Wacław podejmuje studia z zakresu sztuk wyzwolonych (prawdopodobnie na uniwersytecie w Pradze).

1364

📖
[...] Wacław książę legnicki długami i niedostatkiem ściśniony umarł i w kościele kolegiackim legnickim, który był sam założył i uposażył, pochowany został. Ludwik zaś książę brzeski, brat jego rodzony, wziąwszy synów Wacława w opiekę, do której zgodnie był obrany i uproszony, tak starannie, mądrze i sumiennie zarządzał ich księstwem, że w krótkim czasie znaczne bardzo przez brata Wacława zaciągnięte długi pospłacał, a księstwo legnickie przywiódł do tak kwitnącego stanu, że wielkie przynosiło dochody i korzyści. - Kronika Jana Długosza
-(2 VI) Śmierć ojca Wacława I legnickiego.

1366

-(VII-VIII) Udział w praskich uroczystościach związanych ze chrzem Anny, córki Karola IV Luksemburskiego.

1368

-(4 XI) Objęcie stanowiska kanonika wrocławskiej kapituły katedralnej.

przed 1371

-(/22 II 1371) Wacław udaje się na uniwersystet w Montpellier, gdzie podejmuje studia z zakresu prawa kanonicznego.

1372

-(2 XII) Wacław zawiera z braćmi układ o niepodzielności księstwa legnickiego i wspólnym panowaniu przez okres 10 lat.

1373

-Objęcie stanowiska kanonika ołomunieckiej kapituły katedralnej.
-Ludwik brzeski oddaje władzę w księstwie legnickim bratankom (Wacławowi, Rupertowi, Bolesławowi IV i Henrykowi VIII).

1375

-(3 XII) Papież Grzegorz IX ustanawia Wacława nowym biskupem lubuskim.

1378

-Udział w synodzie kościelnym w Kaliszu, którego celem było uwolnienie duchowieństwa polskiego od danin królewskich.

1380-1382

📖
Tymczasem zdarzyło się, że na święto Bożego Narodzenia, Rupert, książę legnicki, posłał kilka naczyń piwa do Wrocławia księciu Henrykowi, synowi Wacława, księcia legnickiego, dziekanowi wrocławskiemu, bratu swojemu. Posłaniec z piwem stanął przed rajcami i zażądał w imieniu księcia, aby mu dali do jego pana wolny dojazd z tym piwem. Rajcy jednak na to się zgodzić nie chcieli - przeciwnie, zatrzymali woźnicę i piwo sobie wzięli. Za to kapituła wrocławska ze swoim administratorem, księciem Wacławem legnickim, biskupem lubuskim, rzuciła interdykt na kościół i na miasto Wrocław, a sama niebawem przeniosła się do Nysy. Dla załatwienia tych właśnie nieporozumień przybył król Wacław do Wrocławia i zażądał, aby kapituła wrocławska na znak radości z jego przyjazdu, odprawiła nabożeństwo, przyrzekając jej najzupełniejsze zadośćuczynienie, o ile znajdzie, że mieszczanie są winni i obrazili swobody kościelne. Ale ponieważ duchowieństwo odpowiedziało, że nie może tego uczynić, zanim nie otrzyma zadośćuczynienia, zapalony gniewem król nie zawahał się dopuścić powyższych czynów napastniczych. - Kronika Janka z Czarnkowa
-(XII) Rupert wysyła (do Wrocławia) bratu Henrykowi VIII piwo świdnickie, czym rozpoczyna konflikt mieszczan i króla czeskiego z duchowieństwem wrocławskim (tzw. wojna piwna).

1381

-(14 I) Wacław zostaje mianowany administratorem biskupstwa wrocławskiego.

1382

📖
Papież Urban VI, bacząc na długie osierocenie kościoła wrocławskiego i pragnąc zasłonić go od klęsk, które przez lat siedem ponosił, na prośby wysłańców kapituły wrocławskiej przemawiających usilnie za Wacławem biskupem lubuskim, synem Bolesława [raczej Wacława - przyp. wł.] księcia legnickiego i żądających przeniesienia go na stolicę wrocławską, naznaczył rzeczonego Wacława biskupa lubuskiego, rządcę diecezji wrocławskiej, biskupem wrocławskim, a w jego miejsce osadził Adama Kietlicza kanonika lubuskiego na stolicy lubuskiej. Wacław król czeski obrażony, że to się stało bez jego wiedzy i zezwolenia usiłował w rozmaity sposób wybór ten unieważnić. A naprzód prałatom i kanonikom wrocławskim zakazał pod najsurowszymi karami, aby go nie wprowadzali w posiadanie zamków i miast do kościoła wrocławskiego należących. A lubo niektórzy z kanoników wrocławskich posłuchali chętnie zakazu Wacława króla czeskiego i oświadczyli się przeciw wyborowi Wacława biskupa, większa część atoli i starszyzna kapituły uznała go za prawego arcybiskupa, i mimo pogróżek królewskich oddano mu zamki i miasta do wrocławskiego kościoła należące. Wszczęte zaś od dawna i samą długością czasu podsycane niezgody uspokojono zgodnym acz niesprawiedliwym układem, mocą którego odpuszczono Wacławowi królowi wszystkie szkody, jakie kościołowi wrocławskiemu wyrządził, i pięć tysięcy grzywien wypożyczone przez kapitułę wrocławską ojcu jego Karolowi, do czego przyłożono jeszcze nowe datki pieniężne dla ugłaskania gniewu króla Wacława. Tę tylko jedną kościół pozyskał ulgę w swym żalu, tę pociechę jedyną, że w pomienionej ugodzie zastrzeżono, ażeby rajcy wrocławscy nowo wybierani, po dokonanej elekcji, z wietnicy nie wprost do domu ale wprzódy szli do kościoła katedralnego, i tam wobec kanoników uroczystą składali przysięgę, że bronić i przestrzegać będą praw i swobód kościoła. - Kronika Jana Długosza
-(19 IV) Papież Urban VI ustanawia Wacława nowym biskupem wrocławskim, powodując tym sprzeciw króla czeskiego Wacława Luksemburskiego oraz części kapituły.

1383

-(6 I) Król czeski Wacław Luksemburski zatwierdza Ruperta i Bolesława IV na tronie legnickim (przy zachowaniu praw pozostałych braci), w zamian za całkowitą rezygnację Piastów legnickich z praw do księstwa wrocławskiego, świdnickiego i jaworskiego).

1385

-Wacław nie przyjmuje propozycji papieża Urbana VI dotyczącej objęcia godności kardynalskiej.

1397

-(12 VI) Zjazd książąt śląskich z Władysławem Jagiełłą w Łubnicach.

1399

-(11 VII) Śmierć Henryka VII z Blizną.

1402

-Wacław ekskomunikuje Bolesława IV, księcia opolskiego.
-(17 VII) Zjazd książąt śląskich we Wrocławiu.-(VIII) Król czeski Wacław IV Luksemburski zostaje pochwycony i przewieziony do Wiednia z rozkazu brata Zygmunta Luksemburskiego, króla Węgier.

1406

-(26 XI) Wacław uczestniczy (w roli rozjemcy) w obradach sądu polubownego w Grodkowie, rozpatrującego spór księżnej-wdowy opolskiej Eufemii z bratankami.

1409

-(/12 I) Śmierć brata Ruperta I legnickiego.-(19 III) Wacław przekazuje pełnomocnictwo nad księstwem legnickim Ludwikowi II i Henrykowi IX (Ludwik docelowo ma objąć Legnicę i połowę Złotoryi, a Henryk - druga połowę Złotoryi, przy czym sama Złotoryja nie ma być fizycznie podzielona, lecz każdy z braci ma prawo do spłacenia drugiego).

1411

-Król czeski Wacław IV Luksemburski powołuje Wacława i Konrada III Starego na arbitrów w sporze z książętami opolskimi.

1411-1414

-Konflikt zbrojny pomiędzy Ludwikiem II i Henrykiem IX (spowodowany faworyzowaniem Ludwika przez Wacława).

1411-1412

-(6 XII 1411/17 IV 1412) Wacław zabiega (skutecznie) o uwolnienie biskupa kujawskiego Jana Kropidły przez mieszczan wrocławskich.

1413

-(7 VIII) Wacław i Ludwik II powołują w Legnicy związek rycerski Rudenband (Obroża Psa Gończego).

1414

-(X) Wacław bierze udział w zjeździe elektorów Rzeszy w Norymberdze.
-(6 XI) Prawdopodobny udział (w Akwizgranie) w uroczystościach koronacyjnych Zygmunta Luksemburskiego na króla rzymskiego.

1415/1416

-Krótkotrwały pobyt Wacława na Soborze w Konstancji, którego głównym celem jest zakończenie wielkiej schizmy zachodniej.

1417

📖
Wreszcie podeszły wiekiem biskup Wacław ustąpił ze stanowiska w Kościele, a Marcin Piąty zatroszczył się o wyznaczenie na to stanowisko starszego Konrada, księcia oleśnickiego. - kontynuacja Kroniki książąt polskich Piotra z Byczyny
-(jesień/zima) Rezygnacja z godności biskupa wrocławskiego.

1418

-Faktyczne przekazanie Legnicy (wraz z okręgiem) Ludwikowi II.

1419

📖
Umarł w końcu Wacław w Otmuchowie w roku tysiąc trzysta dziewiętnastym [1419 - przyp. wł.], umarł i pogrzebany został w owym kościele, który na nowo wzniósł, a później wraz z całym kolegium przeniesiony został do Nysy w roku tysiąc czterysta ósmym [1479 - przyp. wł.]. - kontynuacja Kroniki książąt polskich Piotra z Byczyny
-(30 XII) Śmierć Wacława II legnickiego w Otmuchowie.
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo Avalon
do góry