władcy dzielnicowiPiastowie mazowieccyWacław płocki

Wacław (Wańko) płocki

Nie sromał sie rzeczony Wańko czyli Wacław książę mazowiecki, jaszczurcze plemię, podnieść oręż nieprzyjacielski wraz ze swoim ludem mazowieckim na własny ród i ojczyznę, i sromotnym, zgrozy pełnym przeniewierstwem, którego żaden wiek nie zmaże, zohydzić przed potomnością tak siebie jak i Mazowszan.
Kronika Jana Długosza
rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Bolesław II płockiKunegunda, córka Przemysła Ottokara II, króla czeskiego, siostra Wacława II czeskiego
życie
1293/1297 - 17 V 1337 (Wyszogród)
małżeństwa
  1. 1316 - 1336/38: Elżbieta, córka Giedymina, wielkiego księcia litewskiego
potomstwo ⇒ drzewo genealogiczne
  1. Bolesław (ok.1325/28 - 20 VIII 1351)
    Anna (1318/25 - 16 II 1363)
panowanie
1313-1337: Gostynin, Płock, Szreńsk, Wyszogród

1313

-(20 albo 24 IV) Śmierć ojca Bolesława II.

1316

📖
1316. książęta Mazowsza bracia pomiędzy sobą walczyli. - Rocznik miechowski
-Konflikt zbrojny (zapewne krótkotrwały) pomiędzy braćmi-książętami mazowieckimi.
-Małżeństwo z Elżbietą, córką Giedymina, wielkiego księcia litewskiego.

1320-1321

-(14 IV 1320-18 II 1321) Pierwszy proces polsko-krzyżacki w Inowrocławiu i Brześciu Kujawskim o Pomorze Gdańskie.

1321

-(24 IV) Układ (zawarty w Golubiu) z Fryderykiem von Wildenburg, mistrzem krajowym pruskim (krzyżackim).

1322

-(8 V) Przywilej lokacyjny dla miasta Sierpca.

1324

📖
Z jego [Giedymina - przyp. wł.] bowiem polecenia Dawid, podległy mu zarządca Grodna, w 11 Kalendy grudnia wtargnął z silnym wojskiem do ziemi mazowieckiej, obrabował i zniszczył ogniem miasto biskupa płockiego, które nazywa się Pułtusk, oraz sto trzydzieści wsi należących do wspomnianego biskupa i do księcia mazowieckiego, jak również wiele majątków zakonnych i szlacheckich, trzydzieści kościołów parafialnych, kaplice poświęcone wraz z wieloma miejscami modlitwy na chwałę Boga. - Kronika ziemi pruskiej Piotra z Dusburga
-(XI) Najazd litewski na Mazowsze płockie.

1325

📖
Rycerstwo krakowskie i sandomierskie z rozkazu Władysława Łokietka wkroczyło zbrojno do Mazowsza, splądrowało je po nieprzyjacielsku, a zdobywszy i złupiwszy miasto Płock, pożarem je zniszczyło. Wacław albowiem, inaczej Waniek, książę mazowiecki niepomny swego stanu i obowiązku, a trapiony pomyślnością Królestwa Polskiego, związał się był przymierzem z Krzyżakami, i oręż ich nieprzyjacielski wszelkiemi sposobami i siłami przeciw Polsce wspomagał. Dla pomszczenia się, przeto takowej krzywdy przedsięwziętą była rzeczona wyprawa, z obrazą rodu własnego i krwi bratniej. - Kronika Jana Długosza
-Niszczycielski najazd Władysława Łokietka na księstwo płockie.

1326

-(2 I) Wacław, Trojden i Siemowit II zawierają (w Brodnicy) traktat obronny z Zakonem Krzyżackim.
-(7 II) Udział w zjeździe pokojowym pomiędzy Władysławem Łokietkiem i Krzyżakami pod Łęczycą.

1327

-(VII) Książęta mazowieccy odmawiają złożenia hołdu Władysławowi Łokietkowi.
📖
Dnia ostatniego miesiąca lipca, wojsko Krzyżaków pod dowództwem Ottona prowincjała krzyżackiego, i Wańko książę mazowiecki, który tymże Krzyżakom osobiście przybył w posiłku, wtargnąwszy zbrojno do Kujaw, spustoszyli je mieczem i pożogą; zamek Kowale oblegli, i zdobyty ogniem zniszczyli. - Kronika Jana Długosza
---
Rozpoczął się zatem konflikt między królem Polski a panami Krzyżakami, zaś Wańko, książę mazowiecki, przyłączył się do panów pruskich, wspierając ich przeciw królowi polskiemu, z którego to powodu król kazał zniszczyć i spustoszyć jego ziemię. W zemście za niego panowie Krzyżacy przekroczyli Wisłę wraz z tymże księciem i wojskiem i spustoszyli częśc ziemi kujawskiej. Doszło wtedy do walki z Polakami i zabity został komtur toruński. - Kronika oliwska
---
Tegoż czasu książę mazowiecki Nanczke [Wacław - przyp. wł.] z potęgą swoją do braci się przyłączył dlatego, że Polacy z wojskiem kraj jego splądrowali. Mszcząc się za nie bracia przebyli Wisłę tam gdzie wiedzieli o pobycie księcia [mazowieckiego - przyp. wł.] i kraj niemiecki [Kujawy - przyp. wł.] ogniem zniszczyli. - Kronika nowa pruska Wiganda z Marburga
-(31 VII) Wojska Wacława (wspierane przez oddziały krzyżackie) najeżdżają Kujawy.

1329

📖
Poprowadzili potem Jan król czeski i Werner mistrz pruski swoje wojska do Mazowsza, oblegli miasto Płock, a szturmując do niego przez dni kilkanaście, szerzyli dokoła łupiestwa i pożogi. Dopiero gdy książę mazowiecki zobowiązał się Janowi królowi czeskiemu, że mu będzie tak jak polskiemu królowi podlegał, zaniechano oblężenia. - Kronika Jana Długosza
-(12/29 III) Oblężenie Płocka przez wojska króla czeskiego Jana Luksemburskiego i Krzyżaków.

1332

📖
Zaś król Polski, zgromadziwszy wojsko, dążąc przez ziemię mazowiecką usiłował przejść Drwęcę i zająć ziemię chełmińską. Widząc to wspomniany wyżej mistrz z całą ilością wojska, jaką mógł [zabrać], pospieszył wyjść mu naprzeciw i przeszedłszy rzekę [Drwęcę], zamknął wojsko króla między dwoma jeziorami, że nie mogli mieć żadnego schronienia, ale musieli albo umrzeć albo walczyć. - Kronika oliwska
-(ok. 15 VIII) Wacław przepuszcza (dobrowolnie?) przez swoje ziemie wyprawę zbrojną Władysława Łokietka przeciwko Krzyżakom.

1337

📖
Dnia szesnastego maja, Wacław, inaczej Wańko, książę mazowiecki, młodszy syn Bolesława księcia mazowieckiego, z Czeszki urodzony, srogi i surowy na rycerzy swoich i poddanych, umarł w Wyszogrodzie. - Kronika Jana Długosza
-(17 V) Śmierć Wacława płockiego w Wyszogrodzie.
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo Avalon
do góry