władcy zwierzchniJagiellonowieWładysław III Warneńczyk

Władysław III Warneńczyk (Jagiellończyk)

Był król Władysław urody średniej, czarnych włosów i oczu, wdzięczny na wejrzeniu, śniadej płci i oblicza.
Kronika wszystkiego świata Marcina Bielskiego
rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Władysław II JagiełłoZofia (Sonka), córka Andrzeja, księcia holszańskiego
narodziny
chrzest
śmierć
31 X 1424
Kraków
18 II 1425
Kraków
10 XI 1444
Warna
terytoriumpoprzednik (pokrewieństwo)okres panowanianastępca (pokrewieństwo)
PolskaWładysław II Jagiełło (ojciec)1434 - 1444 (♔ 1434)Kazimierz IV Jagiellończyk (brat)
WęgryAlbrecht II Habsburg1440 - 1444 (♔ 1440)Władysław Pogrobowiec

1425

-(25 IV) Zjazd w Brześciu Kujawskim.

1426

-(VI) Zjazd w Łęczycy.

1427

-(17 VI) Zjazd ruskiej szlachty w Haliczu.

1432

-(IV) Zjazd w Sieradzu.

1434

-(1 VI) Śmierć Władysława Jagiełły.
-(13 VII) Zjazd opozycji małopolskiej w Opatowie.
📖
Przez kilka dni potem odbywały się tak publicznie jak i na osobności mnogie narady między starszyzną (już bowiem lud i pospolita szlachta ustąpiła była do swoich domów) w celu orzeczenia, jak i przez kogo w czasie małoletności króla Władysława miały być sprawowane rządy królestwa, iżby w nim utrzymać można porządek i zgodę. Liczne ku temu nastręczały się środki, a wielu uważało za rzecz najwłaściwszą, aby Ziemowit książę mazowiecki, na ów czas obecny w Krakowie, wziął na siebie rząd i opiekę, już to jako pokrewieństwem najbliższy, już jako znany z przymiotów dobroci i roztropności. Większa część jednak nie rada była temu wyborowi, już to obawiając się, aby opiekun nie przywłaszczył sobie berła, już za wstyd sobie poczytując, jednemu książęciu, hołdownikowi królestwa, podlegać. - Kronika Jana Długosza
-(25 VII) Koronacja Władysława III w katedrze krakowskiej.

1435

-(8 V) Zjazd w Sieradzu.-(1 IX) Zwycięstwo wojsk polsko-litewskich nad siłami Świdrygiełły, Krzyżaków, Zakonu Inflanckiego i Tatarów pod Wiłkomierzem nad Świętą.
📖
Gdy nadszedł dzień Św. Mikołaja, złożono według umowy zjazd walny w Brześciu w celu ułożenia pokoju. Przybyła nań wielka liczba prałatów i panów królestwa, a nadto posłowie znakomici wielkiego księcia Zygmunta, książąt mazowieckich i księcia słupskiego, którzy na ów czas z Królestwem Polskim byli w przymierzu. [...]
Jakoż po załatwieniu wszelkich trudności, w przeddzień uroczystości Obrzezania Pańskiego ułożono i zatwierdzono pokój wieczysty, który w kościele parafialnym brzeskim, ze strony królestwa przez Zbigniewa biskupa krakowskiego, ze strony zaś Prus przez Franciszka biskupa warmińskiego ogłoszony został. - Kronika Jana Długosza
-(31 XII) Pokój w Brześciu Kujawskim (kończący dwuletnią wojnę w Krzyżakami).

1436

-(19 IX) Eliasz I, hospodar mołdawski składa (we Lwowie) hołd Władysławowi.

1437

-Układ polsko-litewski w Grodnie.-Szlachta zawiązuje konfederację w Sieradzu (przeciwko rządom biskupa Zbigniewa Oleśnickiego i możnowładztwa).
-(16 X) Spotkanie (w Krakowie) z książętami oświęcimskimi: Wacławem, Przemysławem i Janem.

1438

📖
[Dziersław z Rytwian] we wtorek zapustny przybył pod miasteczko Zator, a przystawiwszy drabiny w nocy, kiedy mieszczanie bynajmniej się nie spodziewali zdrady, miasto opanował, i wszystkich mieszkańców z domów powyrzucał, ich zaś majątki zagrabił. [...]
Ale gdy około środopościa wojsko zaborcy wysłane pod Toszek powracało ze zdobyczą i stanęło noclegiem w powiecie siewierskim przy wsi Wojkowicach, gdzie lud rozwolniony po trudach podróży oddal się był opilstwu, i niepomny, iż się znajdował w nieprzyjacielskiej ziemi, słabą albo raczej żadną nie ubezpieczał się strażą, napadli je w nocy Ślązacy i pobili. Część zginęła pod mieczem, a część dostała się w niewolę. - Kronika Jana Długosza
-(II) Najazd Dziersława z Rytwian na księstwo oświęcimskie i ziemię siewierską. -(2 III) Zjazd panów czeskich w Kutnej Horze. -(III) Do Krakowa przybywa poselstwo czeskie ofiarujące koronę Królestwa Kazimierzowi.
📖
Gdy więc zebrano się na zjazd w Nowym Mieście, trwały narady przez dni kilka, i rozmaite na obie strony dawały się słyszeć głosy. Wszyscy prałaci, tudzież książęta mazowieccy Ziemowit i Władysław, którzy osobiście na zjeździe byli obecni, odradzali, ażeby Królestwa Czeskiego, nie tylko domowymi skołatanego wojnami, ale i kacerstwem zarażonego, królewicz Kazimierz nie przyjmował, zwłaszcza że część jedna narodu innego obrała książęcia. Wszelako Zygmunt wielki książę litewski, tudzież inni książęta i wszyscy senatorowie młodsi, a osobliwie ci, którzy byli dozorcami i rządcami kraju, głosowali za przyjęciem Królestwa Czeskiego, i nalegali o nie usilnie, wiedząc, że skoro by wybuchła jaka wojna, nie mogliby być pociągani do zdawania rachunku z dochodów królewskich, którymi zarządzali. - Kronika Jana Długosza
-(20 IV) Zjazd w Nowym Mieście Korczynie.-(VI) Najazd tatarski na Podole.
📖
W tym czasie Polacy chcieli plądrować Śląsk. Zebrali wielkie wojsko i przybyli przez Odrę w okolice Brzegu. I uciekli, a Wszemysł ze Śmigla wraz z innymi utonęli w Odrze. [...]
Roku Pańskiego 1438, w piątek Suchych Dni przed Św. Michałem, przybyli Polacy pod Ostrów Tumski w Głogowie, z zamiarem zniszczenia i splądrowania chwalebnej kolegiaty Błogosławionej Dziewicy Maryi, wykorzystując do tego zdradę. Tego nie zniosła Błogosławiona Dziewica, a [Polacy] ciężko zostali poranieni, w końcu powaleni, a liczni zabici. We czwartek przed Św. Szymonem i Judą zostało zabitych pod Wschową 14 mężów i zdobyto tam wielkie łupy. - Roczniki głogowskie
-(20 IX-XI) Nieudana wyprawa intronizacyjna do Czech.-(8-19 XII) Zjazd z Piotrkowie.

1439

-(V) Konfederacja Spytka z Melsztyna (pod hasłami obrony zagrożonych sądów ziemskich oraz zwolenników husytyzmu).-(27 X) Śmierć króla czeskiego i węgierskiego Albrechta II Habsburga.

1440

-(I) Szlachta węgierska powołuje Władysława na tron Węgier.-(20 III) Śmierć Zygmunta Kiejstutowicza, wielkiego księcia litewskiego.-(9 IV) Władysław powołuje namiestników na czas swojego pobytu na Węgrzech: kasztelana krakowskiego Jan Czyżowskiego i wojewodę łęczyckiego Wojciecha Malskiego.
-Wyjazd na Spisz (23 IV), a następnie na Węgry (6 V).-(29 VIII) Zjazd w Korczynie.
📖
A lubo król trzymał to miasto [Zator] niejaki czas przez swoich starostów w posiadaniu, później jednak zwrócił je Wacławowi księciu oświęcimskiemu, a wziął od niego zamek Barwałd, przyjąwszy zarazem hołd wierności i przysięgi, tak iż rzeczony zamek Barwałd stał się odtąd własnością królewską, a sam książę wieczystym Królestwa Polskiego lennikiem i hołdownikiem. - Kronika Jana Długosza
-(26 X) Władysław zwraca Zator książętom oświęcimskim w zamian za zamek w Barwałdzie, obietnicę hołdu i likwidację fortyfikacji obronnych.

1440-1442

-Wojna domowa na Węgrzech (ze stronnikami wdowy po Albrechcie II Habsburgu, Elżbiety i jej nowo narodzonego syna, Władysława Pogrobowca).

1441

-(9 I) Wacław oświęcimski przyrzeka złożenie hołdu lennego królowi polskiemu (w przeciągu 4 tygodni) w imieniu własnym oraz swych młodszych braci.-Przywilej lokacyjny dla miasta Grodna.
-Powstaje Collegium Medicinae w Krakowie.

1442

-(IV) Zjazd w Sieradzu.-Udana obrona Siedmiogrodu przed najazdami tureckimi.

1443

-(1 I) Papież Eugeniusz IV wydaje bullę nadającą wyprawie przeciwko Turcji status krucjaty.
-Przywilej na rzecz duchowieństwa ruskiego.
-Władysław zostaje obdarowany przez papieża Eugeniusza IV Mieczem Poświęcanym i Czapką.

1443-1444

-(X 1443-I 1444) Wyprawa przeciwko Turcji.

1444

-Lwów uzyskuje prawo składu.
-(12 VI) Sułtan Murad II podpisuje traktat pokojowy z Węgrami (na okres 10 lat).-(4 VIII) Manifest szegedyński.-(26 VIII) Zjazd w Piotrkowie.-(IX) Ponowna wyprawa przeciwko Turkom.
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo Avalon
do góry