dane tablicoweopracowania zbiorczetytularni polscy królowie

tytularni polscy królowie

Wratysław II czeskiWacław III czeskiHenryk KarynckiRudolf III HabsburgJan I LuksemburskiHenryk WalezyMaksymilian II HabsburgMaksymilian (III) Habsburg

Wratysław II, król czeski

DOMNIEMANY król tytularny w okresie IV 1085 - 14 I 1092

podobizna Wratysława II w tzw. 'Kodeksie Wyszehradzkim'rodzice
♂ Brzetysław I, książę czeski
♀ Judyta ze Schweinfurtu
życie
* ok.1033
☠ 14 I 1092
małżonka
  1. ⚭ Adelajda węgierska
  2. Świętosława (Swatawa)
data i miejsce pochówku
† 1092 - kościół Śś. Piotra i Pawła w Wyszehradzie k. Pragi (🇨🇿)
Zgodnie z relacją czeskiego kronikarza Kosmasa z Pragi, cesarz Henryk IV ogłosił na synodzie w Moguncji [kwiecień 1085; Kosmas podaje iż było to w roku 1086] Wratysława II królem Czech i Polski; koronacja nastąpiła w Pradze 15 czerwca tego samego roku i przeprowadził ją arcybiskup Trweiru, Egilbert von Ortenburg. Poza Kosmasem polski tytuł królewski Wratysława II nie pojawia się w żadnym źródle. Brak dowodów (dokumenty, pieczęcie, numizmaty), by tytułował się w ten sposób sam zainteresowany, dlatego też wydaje się, iż jest to pomyłka kronikarza. Wynika być może z lektury listów arcybiskupa mogunckiego Wezilona do antypapieża Klemensa III i Wratysława II, w których używana jest tytulatura Rex Boloniorum (król polski) - pominięcie tytułu czeskiego (Rex Bohemorum) sugeruje, iż nie jest to działanie celowe, lecz kancelaria arcybiskupa popełniła błąd.

król tytularny w okresie 21 VI 1305 - 4 VIII 1306

Wacław III Przemyślida zaczął używać tytulatury króla (wielko)polskiego i czeskiego po śmierci ojca Wacława II czeskiego, pomimo iż nie został nigdy koronowany. W dokumencie z dnia 2 lipca 1306 roku Wacław tytułuje się jako rex Bohemie et Polonie dux Cracovie et Sandomerie (król Czech i [Wielko]Polski książę Krakowa i Sandomierza). Królem (wielko)polskim i czeskim tytułował się aż do swej tragicznej śmierci.

Henryk Karyncki, król czeski, książę Karyntii i Krainy

król tytularny w okresie VIII 1306 - X 1306 oraz 15 VIII 1307 - VIII 1310

Henryk Karynckiherb Henryka Karynckiegorodzice
♂ Meinhard II, hrabia Gorycji i Tyrolu, książę Karyntii
♀ Elżbieta bawarska
życie
* ok.1265
☠ 2 IV 1335 (Tyrol)
małżonka
  1. Anna Przemyślidka
  2. ⚭ Adelajda brunszwicka
  3. ⚭ Beatrycze sabaudzka
data i miejsce pochówku
† 1335 - klasztor cystersów w Stams (🇦🇹)
Henryk Karyncki zaczął używać tytulatury króla polskiego po śmierci Wacława III czeskiego, brata swej żony Anny. Jesienią 1306 roku zmuszony (przez Habsburgów) do wycofania się z Czech, powrócił dopiero po śmierci Rudolfa III Habsburga. 15 sierpnia 1307 roku Henryk został wybrany królem czeskim i ponownie zaczął używać tytulatury króla polskiego. Królem polskim tytułował się aż do sierpnia 1310, kiedy to został pozbawiony władzy na rzecz Jana Luksemburskiego.

Rudolf III Habsburg Król Kasza, król czeski

król tytularny w okresie 16 X 1306 - 4 VII 1307

Rudolf III Habsburgherb Rudolfa III Habsburgarodzice
♂ Albrecht I Habsburg, książę austriacki, król niemiecki
♀ Elżbieta tyrolska
życie
* ok.1281
☠ 4 VII 1307 (Horažďovice)
małżonka
  1. ⚭ Blanka francuska
  2. Ryksa Elżbieta
data i miejsce pochówku
† 1307 - katedra w Pradze (🇨🇿)
Rudolf III Habsburg zaczął używać tytulatury króla polskiego po zawarciu małżeństwa z Ryksą Elżbietą, wdową po Wacławie II czeskim, córką Przemysła II (16 października 1306 roku). Królem polskim tytułował się aż do swej śmierci.

Jan I Luksemburski Ślepy, król czeski

król tytularny w okresie 1 IX 1310 - 12 XI 1335

podobizna Jana I Luksemburskiego w tzw. 'Kodeksie z Gelnhausen'herb Jana I Luksemburskiegorodzice
♂ Henryk VII Luksemburski, cesarz rzymski, król niemiecki, hrabia Luksemburga i Laroche
♀ Małgorzata brabancka
życie
* 10 VIII 1296 (Luksemburg)
☠ 26 VIII 1346 (Crécy)
małżonka
  1. Elżbieta Przemyślidka
  2. Beatrycze de Bourbon
data i miejsce pochówku
† 1346 - klasztor benedyktynów Altmünster w Luksemburgu (🇱🇺)
† ok.1543 - kościół franciszkanów w Luksemburgu (🇱🇺)
† 1592 - klasztor benedyktynów Neumünster w Luksemburgu (🇱🇺)
† ok.1796 - Mettlach (🇩🇪)
† 1833/35 - kaplica w Kastel-Staadt (🇩🇪)
† 1945 - katedra w Luksemburgu (🇱🇺)
Jan Luksemburski zaczął używać tytulatury króla polskiego po zawarciu małżeństwa z Elżbietą Przemyślidką, córką Wacława II czeskiego (1 września 1310 roku). 24 sierpnia 1335 roku na zjeździe w Trenczynie Jan Luksemburski podpisał dokument, na mocy którego zaprzestał używania tytulatury polskiej, a 12 listopada 1335 roku na zjeździe w Wyszehradzie Kazimierz III Wielki wykupił od niego wszelkie prawa do korony polskiej (za cenę 20000 kop groszy praskich).

król tytularny w okresie 12 V 1575 - 2 VIII 1589

We wrześniu 1574 roku sejm w Warszawie podjął uchwały dotyczące utraty tronu polskiego (i litewskiego) przez Henryka, w przypadku gdy nie powróci on do kraju do 12 maja następnego roku. Wobec nieobecności króla w wyznaczonym terminie, szlachta obradująca na zjeździe w Stężycy w dniu 12 maja 1575 roku podjęła decyzję o detronizacji Henryka Walezego. Pomimo tego królem polskim i wielkim księciem litewskim tytułował się aż do swej śmierci.

Maksymilian II Habsburg, cesarz rzymski, król czeski i węgierski

król tytularny w okresie 22 V 1576 - 12 X 1576

Maksymilian II Habsburgherb Maksymiliana II Habsburgarodzice
♂ Ferdynand I Habsburg, książę austriacki, król czeski, węgierski i niemiecki, cesarz rzymski
♀ Anna Jagiellonka, wnuczka Kazimierza IV Jagiellończyka
życie
* 31 VII 1527 (Wiedeń)
☠ 12 X 1576 (Ratyzbona)
małżonka
Maria Hiszpańska
data i miejsce pochówku
† 1576 - katedra w Pradze (🇨🇿)
Ogłoszony królem (podczas wolnej elekcji) przez prymasa Jakuba Uchańskiego 12 grudnia 1575 roku, cesarz Maksymilian II Habsburg zaczął używać tytulatury króla polskiego i wielkiego księcia litewskiego po zaprzysiężeniu pactów conventów w kościele augustianów w Wiedniu (22 maja 1576 roku). Królem polskim i wielkim księciem litewskim tytułował się aż do swej śmierci.

Maksymilian III Habsburg der Deutschmeister, arcyksiążę austriacki

król tytularny w okresie 27 IX 1587 - 5 V 1598

Maksymilian (III) Habsburgherb Maksymiliana (III) Habsburgarodzice
Maksymilian II Habsburg
Maria Hiszpańska
życie
* 12 X 1558 (Wiener Neustadt)
☠ 2 XI 1618 (Wiedeń)
data i miejsce pochówku
† 1618 - katedra w Innsbrucku (🇦🇹)
Wybrany królem (podczas wolnej elekcji) przez magnaterię, na czele z rodem Zborowskich, 22 sierpnia 1587 roku, arcyksiążę Maksymilian Habsburg zaczął używać tytulatury króla polskiego i wielkiego księcia litewskiego po zaprzysiężeniu pactów conventów w katedrze w Ołomuńcu (27 września 1587 roku). Królem polskim i wielkim księciem litewskim tytułował się do 5 maja 1598 roku, kiedy to został zmuszony do ostatecznej rezygnacji z praw do tronu polskiego.
literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo Avalon
do góry