władcy zwierzchnikrólowie elekcyjniJan III Sobieski

Jan III Sobieski

(wł. Jan Sobieski h. Janina)
Gdyby tron można zdobyć postawą piękną, i takby nań zasłużył. Słusznego wzrostu, pełnej twarzy, rysów regularnych, nosa orlego, oczu ognia pełnych, z fizjonomią szlachetną i otwartą - był pięknym w istocie.
Histoire de Jean Sobieski, Roi de Pologne de Coyera
rodzice
Jakub Sobieski, kasztelan krakowskiZofia Teofila, córka Jana Daniłowa, wojewody ruskiego, wnuczka hetmana Stanisława Żółkiewskiego
narodziny
 
śmierć
17 VIII 1629🕝ok. 14:30
Olesko
 
17 VI 1696🕙22:00
Wilanów
małżeństwa (konkubinaty)
 1. przed 1694: nieznana/nieznane z imienia
 2. 1665 - 1696: Maria Kazimiera, córka margrabiego Henryka de La Grange d'Arquein, wdowa po Janie Zamoyskim, wojewodzie sandomierskim
  • 2 II 1676 - katedra w Krakowie
potomstwo (naturalne)
 1. dzieci (? - przed 1694)
  • o istnieniu dzieci z nieprawego łoża wspomniał w swym pamiętniku nadworny medyk króla, Bernard O’Connor
 2. Jakub Ludwik "Fanfanik" (2 XI 1667 - 19 XII 1737)
  2 córki - bliźnięta (9 V 1669)
  Teresa Teofila (X 1670)
  Adelajda Teofila Ludwika "Berbiluna" (15 X 1672 - 10 II 1677)
  "Menonka" (Maria Teresa Karolina?) (18 X 1673 - 7 XII 1675)
  córka (X 1674)
  Teresa Kunegunda Karolina Kazimiera "Pupusieńka" (4 III 1676 - 10 III 1730)
  Aleksander Benedykt Stanisław "Minionek" (6 IX 1677 - 19 XI 1714)
  córka (13 XI 1678)
  Konstanty Władysław "Marmurek" (1 V 1680 - 22 VII 1726)
  dziecko (1681/1682)
  Jan "Filonik" (4 VI 1683 - III/12 IV 1685)
poprzednikokres panowanianastępca
Michał Korybut Wiśniowiecki1674 - 1696 (♔ 1676)August II Mocny

1640

-Początek edukacji w Krakowie w Kolegium Nowodworskiego.

1643-1646

-Studia na Wydziale Filozoficznym Akademii Krakowskiej.

1646-1648

-(II 1646-IX 1648) Podróż po krajach Europy Zachodniej.

ok. 1648

-Objęcie starostwa jaworowskiego z nadania Władysława IV.

1648

-(6-24 XI) Obrona Zamościa przed Kozakami.

1649

-(15-16 VIII) Porażka wojsk Jana Kazimierza (idących z odsieczą dla oblężonego Zbaraża) pod Zborowem.

1651

-(28-30 VI) Wojska królewskie rozbijają siły kozacko-tatarskie pod Beresteczkiem.

1652

-(3 VI) Śmierć brata Marka Sobieskiego (zostaje zamordowany przez Kozaków po bitwie pod Batohem).

1653

-(jesień) Jan Kazimierz wyprawia się na Ukrainę.

1654

-(IV-V) Wyjazd do Turcji (z poselstwem Mikołaja Bieganowskiego).

1655

-(29 I-1 II) Zwycięstwo wojsk polsko-tatarskich nad siłami kozacko-rosyjskimi pod Ochmatowem.
-(19 VII) Rozpoczyna się najazd szwedzki na Rzeczpospolitą (II wojna północna, potop szwedzki).

1656

-Powrót do obozu Jana Kazimierza.
-(7 IV) Udział w bitwie pod Warką z oddziałami margrabiego badeńskiego, Fryderyka (idącymi na pomoc Szwedom).
-(26 V) Jan Sobieski zostaje mianowany chorążym koronnym.
-(28-30 VII) Bitwa pod Warszawą.

1657

-(I) Książę Siedmiogrodu, Jerzy II Rakoczy najeżdża Rzeczpospolitą.

1660

-(7 X) Udział w bitwie z Kozakami Jerzego Chmielnickiego (idącymi z pomocą Rosjanom oblężonym w Cudnowie) pod Słobodyszczami.

1665

-(18 V) Jan Sobieski obejmuje urząd marszałka wielkiego koronnego (przejęty po Jerzym Lubomirskim, który został go pozbawiony wyrokiem sądu sejmowego z 1664 roku).
-(23 V) Jerzy Lubomirski zawiązuje antykrólewski rokosz.
-(5 VII) Małżeństwo z Marią Kazimierą, córką margrabiego Henryka de La Grange d'Arquein, wdową po Janie Zamoyskim, wojewodzie sandomierskim.

1666

-(30 IV) Objęcie przez Jana Sobieskiego urzędu hetmana polnego koronnego.
-(13 VII) Rozgromienie wojsk królewskich przez rokoszan w bitwie pod Mątwami.

1667

-(wiosna) Najazd tatarski na Rzeczpospolitą.

1668

-(5 II) Objęcie urzędu hetmana wielkiego koronnego.

1669

-(30 IX) Jan Sobieski składa (w Krakowie) przysięgę wierności nowemu królowi, Michałowi Korybutowi Wiśniowieckiemu.

1670

-(10 I) Objęcie starostwa barskiego z nadania Michała Korybuta Wiśniowieckiego.

1671

-(VII-X) Wojna z Kozakami Piotra Doroszeńki i Tatarami.

1672

-(18 V-30 VI) Obrady sejmu (pod laską Gabriela Druckiego-Sokolnickiego).-(VI) Armia turecka (wspomagana przez Tatarów) wkracza na Ukrainę.-(5-14 X) Wyprawa Jana Sobieskiego na czambuły.-(16 X) Antyopozycyjna i prokrólewska konfederacja w Gołębiu.
-(22 XI) Wojsko litewskie zawiązuje prokrólewską konfederację w Kobryniu.
-(23 XI) Jan Sobieski zawiązuje antykrólewską konfederację wojskową w Szczebrzeszynie.

1673

-(4 I-13 III) Generalny zjazd konfederacji gołąbskiej w Warszawie.-(13 III-12 IV) Sejm pacyfikacyjny w Warszawie (pod laską Stefana Czarnieckiego).-(X) Jan Sobieski wkracza do Mołdawii (wobec informacji o pochodzie wojsk tureckich w kierunku Rzeczypospolitej).-(10 XI) Śmierć Michała Korybuta Wiśniowieckiego.

1674

-(15 I-22 II) Sejm konwokacyjny (pod laską Franciszka Bielińskiego).-(20 IV-9 VI) Sejm elekcyjny (pod laską Benedykta Sapiehy).-Fiasko rozmów pokojowych z Turcją.
-Zajęcie Winnicy, Łażydanu i Humania przez armię turecką.
-(jesień-zima) Odbicie z rąk tureckich Baru (12 XI), Bracławia, Niemirowa, Kalnika, Winnicy, Mohylewa i Raszkowa.

1675

-Najazd Turków Ibrahima Szyszmana (wpieranych przez Tatarów).-(11 VI) Tajne porozumienie (w Jaworowie) z Francją skierowane przeciwko elektorowi brandenburskiemu.

1676

-(2 II) Koronacja Jana Sobieskiego w katedrze wawelskiej.
-(2 II-16 III) Sejm koronacyjny (pod laską Mikołaja Sieniawskiego).
-(VIII) Ofensywa turecko-tatarska na Rusi Czerwonej.-(30 XI) Jan zostaje odznaczony Orderem Św. Ducha przez króla Francji, Ludwika XIV.

1677

-(14 I-26 IV) Sejm w Warszawie (pod laską Władysława Michała Skoroszewskiego).-Jan Sobieski zgadza się na interwencję Hieronima Lubomirskiego na Węgrzech (w interesie powstańców Emeryka Thököly'ego, przeciwników cesarza Leopolda I).
-(17 V) Potwierdzenie traktatów welawsko-bydgoskich z 1657 roku.
-(4 VIII) Antybrandenburskie przymierze ze Szwecją.

1678

-Wykrycie spisku detronizacyjnego opozycji antykrólewskiej.
-(6 IV) Traktat pokojowy z Turcją.-(17 VIII) Przedłużenie rozejmu z Rosją (na okres 13 lat).

1678-1679

-(15 XII-4 IV) Obrady sejmu w Grodnie (pod laską Franciszka Sapiehy).

1681

-(10 I-21 V) Obrady sejmu (pod laską Hieronima Lubomirskiego).
-Rozruchy antyżydowskie w Krakowie.
-Sprowadzenie kapucynów do Rzeczypospolitej.

1682

-(wiosna) Nieudane próby odzyskania Ukrainy na drodze dyplomatycznej.

1683

-(27 I-10 III) Obrady sejmu (pod laską Rafała Leszczyńskiego).
-(31 III) Antyturecki sojusz zaczepno-odporny z Austrią.-(VI) Marszałek nadworny koronny Hieronim Lubomirski, na czele korpusu wojsk polskich, wyprawia się do Austrii, by wspomóc armię cesarską.-(14 VII) Rozpoczęcie oblężenia Wiednia przez Turków.
-(15 VIII) Początek wyprawy Jana Sobieskiego do Austrii (bez udziału wojsk hetmana wielkiego litewskiego Kazimierz Sapieha, niechętnego królowi).-(XII) Zdobycie Niemirowa i znacznej części Podola (bez Kamieńca Podolskiego) przez wojska kasztelana krakowskiego Andrzeja Potockiego.

1684

-(5 III) Przystąpienie Rzeczypospolitej do antytureckiej Ligi Świętej.
-(25 VII) Jan zostaje obdarowany przez papieża Innocentego XI Mieczem Poświęcanym i Czapką.
-Zdobycie Jazłowca i Czortkowa przez wojska polskie.
-(VIII-XI) Wyprawa Jana Sobieskiego do Mołdawii.-Zerwanie rokowań z Rosją.

1684-1686

-Polskie misje dyplomatyczne do szacha perskiego Sulejmana (próby nakłonienia Persji do ataku na Turcję).

1685

-(16 II-31 V) Obrady sejmu (pod laską Andrzeja Giełguda).
-Wyprawa hetmana wielkiego koronnego Stanisława Jabłonowskiego na Bukowinę.-Odparcie najazdów tatarskich.

1686

-(6 V) Zawarcie traktatu pokojowego z Rosją (tzw. pokój Grzymułtowskiego).-(VII-IX) Wyprawa do Mołdawii.-(21 XII) Ratyfikacja pokoju Grzymułtowskiego przez Jana Sobieskiego.

1688

-(27 I-5 III) Sejm w Grodnie (pod laską Andrzeja Giełguda).-(IX-X) Nieudana próba blokady Kamieńca Podolskiego przez Stanisława Jabłonowskiego.

1688-1689

-(17 XI-2 IV) Sejm w Warszawie (pod laską Stanisława Szczuki).

1689

-Konferencja dyplomatyczna w Komarnie.-(VIII-IX) Nieudana próba zdobycia Kamieńca Podolskiego przez Stanisława Jabłonowskiego.

1690

-(16 I-6 V) Obrady sejmu (pod laską Tomasza Działyńskiego).

1691

-(jesień) Wyprawa Jana Sobieskiego do Mołdawii.

1692

-(15 VII) Podpisanie przez Marię Kazimierę (działającą w imieniu króla) tajnego antyhabsburskiego porozumienia z królem Francji, Ludwikiem XIV.
-Nieudana próba zdobycia Kamieńca Podolskiego.

1693

-(9 I-11 II) Sejm w Grodnie (pod laską Michała Kryszpina de Kirszenstein).

1695

-(15 I-24 III) Obrady sejmu (pod laską Michała Kryszpina de Kirszenstein).
-(II) Stanisław Jabłonowski odpiera najazd tatarski na Ruś.

1696

-(17 VI) Śmierć Jana III Sobieskiego w Wilanowie k. Warszawy.
literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo AVALON
do góry