władcy dzielnicowiPiastowie opolsko-raciborscyMikołaj I opolski

Mikołaj I opolski

[...] książę Mikołaj, pan opolski, był wierny i dobry.
Roczniki głogowskie
rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Bolesław IV, książę opolskiMałgorzata, prawdopodobnie hrabianka Gorycji
życie
ok.1420/1424 - 3 VII 1476
małżeństwa
 1. 1442 - 1476: Magdalena, córka Ludwika II legnicko-brzeskiego
potomstwo ⇒ drzewo genealogiczne
 1. Małgorzata (Machna) (1442/50 - 1468/26 IV 1472)
  Elżbieta (1422/52 - 29 VIII 1507)
  Ludwik (ok.1450 - 23 V 1475/4 IX 1476)
  Jan (ok.1460 - 27 III 1532)
  Magdalena (1463/65 - V 1501)
  Mikołaj (po 1450 - 27 VI 1497)
  Katarzyna (? - 26 VIII 1507)
  Elekta (? - 1507?)
  • tylko Jan Długosz w swej kronice wspomniał o pięciu córkach Mikołaja; dopiero T. Pietsch, XX-wieczny niemiecki historyk, na podstawie niedostępnych obecnie źródeł ustalił jej imię i fakt, iż była klaryską wrocławską
  Bernard (? - przed 27 I 1477)
  Bolesław (? - przed 27 I 1477)
panowanie
1437-1439: Opole (współrządy)
1439-1443: Opole
1443-1450: Brzeg (form. książę zastawny), Opole
1450-1460: Brzeg (książę zastawny), Byczyna, Kluczbork, Opole
1460-1463: Brzeg (książę zastawny), Byczyna, Głogówek, Kluczbork, Niemodlin, Olesno, Opole, Prudnik, Strzelce, Ujazd
1463-1476: Brzeg (książę zastawny), Byczyna, Głogówek, Kluczbork, Niemodlin, Olesno, Opole, Prudnik, Strzelce

1437

-(6 V) Śmierć ojca Bolesława IV, księcia opolskiego.

1438

-(20 IX-XI) Władysław III wyprawia się do Czech w celu intronizacji Kazimierza Jagiellończyka.-(3 XII) Wobec zwycięstwa Habsburgów z Jagiellonami w walce o tron czeski, Mikołaj składa (we Wrocławiu) hołd lenny nowo obranemu królowi czeskiemu, Albrechtowi Habsburgowi.

1439

-(5 IX) Śmierć (bezpotomna) brata Jana.

1442

-(I/2 II) Małżeństwo z Magdaleną, córką Ludwika II legnicko-brzeskiego.

1449/1450

-Stryj Bernard niemodliński rezygnuje na rzecz Mikołaja ze swych praw do połowy księstwa opolskiego.

1450

-(11 IV) Zawarcie układu z siostrzeńcami Janem I lubińskim i Henrykiem X chojnowskim.-Przejęcie Kluczborka i Byczyny (wraz z okręgami) z rąk stryja Bernarda.

1453

📖
Z książętami Bolesławem [V] opolskim i Przemysławem toszeckim, od których przybyli posłowie z prośbą o pokój, zawarto rozejm na lat dziesięć. Nie życzyli sobie bowiem Polacy wojny nawet z najsłabszym nieprzyjacielem, póki króla widzieli jeszcze chwiejącym się i nieustalonym w swoim sposobie myślenia. - Kronika Jana Długosza
-(24 VI-3 VII) Zjazd w Piotrkowie.

1460

📖
Dnia dwudziestego dziewiątego maja, Bolesław książę opolski, [...] zmarł w Głogowie Małym i w kościele kolegiackim głogóweckim [...] pochowany został. [...] Nastąpił po nim na stolicę księstwa brat jego rodzony Mikołaj, mąż skromny i uczciwy. Ale zaraz doznał napaści od Janusza, niegdyś księcia oświęcimskiego, który rościł sobie, acz niesłusznie, prawo do księstwa opolskiego po swojej babce. Zapłaciwszy dopiero tysiąc czerwonych złotych, stosownie do wyroku sądu polubownego, odzyskał pokój, ale z wielką szkodą, spalił mu bowiem nieprzyjaciel przeszło dwieście wiosek.
Upominał się i Jerzy król czeski o księstwo opolskie, jakoby lennym prawem na niego spadające. Lecz odstąpił potem od swego żądania, zaspokojony połową miasta Opawy i wsi do niego należących, które Bolesław książę opolski kupił był za czterdzieści tysięcy czerwonych złotych, tudzież ustąpieniem mu przez Mikołaja księcia opolskiego zamku i miasta Ziegenholtz, i darowizną kilku mis szczerozłotych. - Kronika Jana Długosza
-(29 V) Śmierć brata Bolesława V Wołoszka.

1463

-Przekazanie wiana w postaci Ujazdu (wraz z okręgiem) córce Małgorzacie (Machnie).

1463-1464

-Spór z Henrykiem IX Starszym.

1465

-(9 I) Mikołaj zostaje ekskomunikowany z powodu zagarnięcia ziem należących do Zakonu Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą.

1466

-Biskup wrocławski Jodok z Rożemberku wykupuje z zastawu zamek w Ujeździe.

1467

📖
Gdy się zbliżał dzień Św. Łucji, posłowie królewscy, [...] przybyli do Wrocławia i wobec biskupów, książąt, panów i innych katolików, jako to, [...] Henryka głogowskiego i Baltazara żagańskiego, książąt [...] i innych panów czeskich, morawskich, śląskich i łużyckich, powtórzyli swoje zlecenia poselskie, wyłożone poprzednio w Iławie. Wszyscy zgodnymi głosy nalegali przez dni kilka na rzeczonych posłów, ażeby w imieniu swego króla przyjęli koronę czeską, albo przynajmniej upewnili ich o jej przyjęciu i dopomogli katolikom do uzyskania królestwa [...]
Posłowie królewscy odpowiedzieli na wszystko z wielkim umiarkowaniem, przedkładając słuszne powody, dla których Królestwa Czeskiego przyjąć nie mógł. - Kronika Jana Długosza
-(XII) Zjazd stanów śląskich we Wrocławiu.

po 1467

-(20 I 1468/) Zakończenie sporu z Krzyżowcami z Czerwoną Gwiazdą (dzięki mediacji biskupa wrocławskiego, Rudolfa von Rüdesheim).

1468/1472

-(1468/26 IV 1472) Śmierć Małgorzaty (Machny), córki Mikołaja, żony Przemysława toszeckiego.

1469

-(8 VI) Złożenie (we Wrocławiu) hołdu lennego (anty)królowi czeskiemu Maciejowi Korwinowi.

1473

📖
Nadto z rozkazu jego [Macieja Korwina - przyp. wł.], Wiktoryn książę ziębicki, Przemysław książę cieszyński i Jan książę raciborski, niemniej Mikołaj opolski i inni książęta śląscy, tudzież Rudolf biskup wrocławski, wrocławianie i świdniczanie z innymi miastami, zebrawszy znaczne siły, wyszli naprzeciw Wacławowi księciu rybnickiemu, z powodu jego spraw niegodziwych, jakich się w swoim szaleństwie na sąsiednich książętach dopuszczał, oblegli jego zamki, i z największym sił wytężeniem dobywali je przez trzy miesiące. Ale jeden tylko zamek rybnicki udało im się wziąć przemocą [...] - Kronika Jana Długosza
-Udział w (zorganizowanej z inicjatywy króla Macieja Korwina) zbrojnej wyprawie przeciwko Wacławowi III, księciu rybnickiemu, stronnikowi Jagiellonów.

1474

📖
W roku Pańskim 1474, około dnia Św. Michała, mianowicie w dniu [translacji] Św. Stanisława, król Polski Kazimierz z wielkimi siłami wkroczył na Śląsk koło grodów Opola i Brzegu, gdzie porwaniami i pożarami wyrządził wielkie szkody, a także zajął gród Kluczbork. Później podążył pod Oławę, pod którą rozbił obóz i także wyrządzał wielkie szkody. W przeddzień Św. Łukasza Ewangelisty intruz król Władysław, syn króla Kazimierza, przybył z Czech i wkroczył na Śląsk we wspomnianym dniu i obrócił w popiół gród Ząbkowice i inne grody i liczne wsie. I przybył do swego ojca pod gród Strzelin w dniu Seweryna biskupa. Znaleźli tam wiele pociechy i wyrządzili Ślązakom liczne szkody. - Roczniki głogowskie
---
Naprzód więc posławszy do ziemi opolskiej wypowiednie listy, a wnet zdobywszy orężem miasta Kluczbork i Byczynę, i obsadziwszy w nich swoje załogi, począł księcia opolskiego Mikołaja i resztę jego kraju ogniem, mieczem i wszelkimi wojennymi trapić klęskami, za to, iż ten wielu kupcom polskim pozabierał świeżo znaczne stada wołów, a mimo słane do siebie nakazy, wrócić ich nie chciał. [...] Szedł więc Kazimierz król Polski z wojskiem, niszcząć wszystko dokoła ogniem i żelazem.
[...] nareszcie ruszono pod miasto Opole, które chociaż z łatwością mogło być zdobyte, wszelako król Kazimierz, nie chcąc narażać swego wojska na stratę, i oszczędzając go do stoczenia walnej i stanowczej bitwy, nie kazał uderzać na miasto. Stąd ruszywszy obozem, podstąpił pod miasta Brzeg i Oławę, ale ich nie dobywał. - Kronika Jana Długosza
-(27 IX) Wojska polskie wkraczają na Śląsk.
📖
Lepiej się powiodło mieszczanom kłobuckim i wieśniakom okolicznym, którzy na wdzierający się do miasta Kłobucka lud zbrojny Mikołaja księcia opolskiego uderzywszy, pobili go na głowę i odparli. - Kronika Jana Długosza
-Wojska Mikołaja biorą udział w najeździe na pograniczne ziemie Królestwa Polskiego (ziemię wieluńską).

1476

📖
Roku Pańskiego 1476, latem, zmarł znakomity książę i pan opolski, książę Mikołaj, stary i bogaty. - Roczniki głogowskie
-(3 VII) Śmierć Mikołaja I opolskiego.
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowa
do góry