władcy dzielnicowiPiastowie opolsko-raciborscyBernard niemodliński

Bernard niemodliński (opolski)

rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Bolesław III strzeleckiAnna, nieznanego pochodzenia
życie
1374/8 IV 1378 - 2 lub 4 IV 1455
małżeństwa
  1. 1401 - 1424: Jadwiga, córka Spytka z Melsztyna, wojewody i kasztelana krakowskiego
potomstwo ⇒ drzewo genealogiczne
  1. Jadwiga
    • istnienie i pochodzenie niepewne; informacja o córkach Bernarda pochodzi z nieznanego dziś źródła, z którego korzystał XIX-wieczny historyk Augustin Weltzel
    Anna
    • istnienie i pochodzenie niepewne; informacja o córkach Bernarda pochodzi z nieznanego dziś źródła, z którego korzystał XIX-wieczny historyk Augustin Weltzel
panowanie
1382-1383: Strzelce (formalne współrządy)
1383-1396: Niemodlin, Strzelce (formalne współrządy)
1396-1400: Niemodlin, Opole, Strzelce (formalne współrządy)
1400-1401: Niemodlin, Strzelce
1401-1428: Lubliniec, Niemodlin, Olesno, Strzelce
1428-1434: Lubliniec, Niemodlin, Olesno, Strzelce, Ujazd
1418/24: Głogówek
1420: Prudnik
1434-1443: Byczyna, Kluczbork, Lubliniec, Niemodlin, Olesno, Strzelce, Ujazd
1443-1450: Byczyna, Kluczbork, Lubliniec, Niemodlin, Olesno, Strzelce
1450-1455: Lubliniec, Olesno

1382

📖
Dnia dwudziestego pierwszego września Bolesław III książę opolski zmarł w mieście Strzelcach i w Opolu w klasztorze braci mniejszych Św. Franciszka pochowany został. - Kronika Jana Długosza
-(21 IX) Śmierć ojca Bolesława III strzeleckiego.

1383

-(18 IV) Władysław Opolczyk zobowiązuje się do zbycia ziemi sośnicowickiej bratankom (za cenę ustaloną przez komisję złożoną z 6 mężów zaufania).
-Wacław IV Luksemburski rezygnuje z przejęcia księstwa niemodlińskiego, jako opróżnionego lenna po Henryku niemodlińskim.

1384

-(18 IV) Władysław Opolczyk zobowiązuje się do zbycia ziemi sośnicowickiej bratankom (za cenę ustaloną przez komisję złożoną z 6 mężów zaufania).

1385

-Zakończenie regencji Władysława Opolczyka w księstwie strzelecko-niemodlińskim.

1390

📖
Wacław król rzymski i czeski srogim zapalony gniewem przeciwko Władysławowi i innym opolskim książętom, wysłał zbrojno Prokopa margrabiego morawskiego, tudzież Mikołaja i Wilhelma książąt opawskich, na splądrowanie opolskiej ziemi. Ci wpadłszy do niej pod jesień ze swoimi i od Wacława króla przydanymi wojskami, a nie doznawszy oporu ze strony książąt opolskich, nie śmiejących do walki wystąpić, zniszczyli kraj wszystek ogniem, rzeziami i łupiestwami, i obciążeni zdobyczą powrócili z wyprawy. - Kronika Jana Długosza
-(jesień) Niszczycielski najazd margrabiego morawskiego Prokopa i książąt opawskich na księstwo opolskie (przeprowadzony z inicjatywy króla czeskiego Wacława IV Luksemburskiego).

1393

-(VIII/XI) Wyprawa wojsk polskich (dowodzonych przez Spytka z Melsztyna i Jana z Tęczyna) na Strzelce.

1396

-Spytko z Melsztyna (wspierany przez oddziały Ludwika brzeskiego) uderza na księstwo opolskie.

1396-1399

-Spór Jana Kropidły, Bolesława IV i Bernarda ze stryjem Władysławem o nowy zamek ("zamek na Górce") w Opolu i zamek w Domaradzu.

1397

-(12 VI) Zjazd z książąt śląskich z Władysławem Jagiełłą w Łubnicach.

1400

-(/6 V) Podział księstwa opolskiego pomiędzy braćmi.

1401

-Małżeństwo z Jadwigą, córką Spytka z Melsztyna, wojewody i kasztelana krakowskiego.

1402

-(17 VII) Zjazd książąt śląskich we Wrocławiu.

1411-1412

📖
Dnia szóstego grudnia, gdy Jan Kropidło, biskup włocławski i książę opolski, wszedłszy do wietnicy wrocławskiej, użył słów zelżywych i nieprzystojnych, rajcy wrocławscy, Leonard Reyharth, Mikołaj Lamberg, Jakób Sworc i inni, pojmali go i uwięzili. Z powodu tego uwięzienia, Wacław biskup wrocławski rzucił klątwę na rajców, miasto zaś Wrocław obłożył interdyktem, co oboje, trwało aż do środy Wielkiego Tygodnia. Na koniec za wstawieniem się pośredników nastąpiło pojednanie, a to pod tym warunkiem: aby rajcy wrocławscy po wieczne czasy w kościele katedralnym wrocławskim przed Najśw. Sakramentem palili świecę ważącą cztery kamienie (talenty) wosku. Uwięzienia zaś biskupa Jana ten był główny powód, że bracia, jego Bolesław i Bernard książęta opolscy zabrali byli mieszczanom wrocławskim kilka wozów wyładowanych towarami i różnymi bogactwami. Ale Jan Kropidło biskup włocławski bynajmniej do tej sprawy nie należał, niesłusznie przeto był więziony. - Kronika Jana Długosza
-(6 XII 1411) Jan Kropidło zostaje pojmany i uwięziony przez mieszczan wrocławskich (prawdopodobnie z powodu łupieżczych napadów Bolesława IV i Bernarda).

1414

📖
Nakoniec po przejściu Wisły, czterema pochodami przybył król do ziemi nieprzyjacielskiej, gdzie poczęto dopiero urządzać hufce. Było zaś tak liczne i potężne wojsko, że ani w przeszłych ani w późniejszych wyprawach nie miał król tak wielkich sił zebranych: nie było bowiem nigdzie dość obszernego pola, które by całkowity obóz pomieścić mogło. Jakoż, oprócz wojsk królewskich, z całego królestwa zasobno i licznie zgromadzonych, prócz litewskich pułków Aleksandra Witolda wielkiego księcia litewskiego, z kilku tysiącami Tatarów, tudzież wojsk książąt mazowieckich, Ziemowita, Janusza i Bolesława, przybyli nadto z posiłkami swymi książęta śląscy, Bernard opolski, Janusz raciborski, Bolesław cieszyński, Konrad Kanthner oleśnicki, Wacław żagański [raczej głogowski - przyp. wł.], Jan [raczej Henryk IX - przyp. wł.] lubiński, Konrad Biały kozielski i Wacław opawski, wybrani licznie i w świetnej postawie [...] - Kronika Jana Długosza
-(29 VI) Wybucha wojna Polski z Zakonem Krzyżackim (tzw. wojna głodowa).

1418/1424

-(21 VI 1418/9 XII 1424) Śmierć stryjenki Eufemii, wdowy po Władysławie Opolczyku.

1420

-(30 IV) Konrad IV oleśnicki przekazuje Prudnik Bolesławowi IV i Bernardowi.

1423

📖
[...] Konrad [IV], z Bożej łaski biskup wrocławski, książęta i panowie: Jan [II] na Raciborzu, Przemko [I] na Opawie, Bolko [I] na Cieszynie, Bolko [IV] i Bernard, bracia, na Opolu, Ludwik [II] na Brzegu i Legnicy, Jan na Ziębicach, Konrad [V] Kantner na Oleśnicy, Jan [I] na Żaganiu, Ruprecht [II] na Lubinie, Henryk [IX] Starszy na Wielkim Głogowie, Konrad [VI Dziekan] na Ścinawie, Kazimierz [I] na Oświęcimiu, Konrad [VII] Biały na Koźlu, Wacław i Ludwik [III], bracia, na Niemczy i Oławie oraz Wacław na Krośnie [...] wszyscy ci, którzy przystąpili do przymierza, od chwili, gdy uzna się to za stosowne, natychmiast wspólnie powinni wypowiedzieć [wojnę] królowi Polski, jego królestwu, pomocnikom i sprzymierzeńcom. I powinniśmy sobie jeden drugiemu pomagać ciałem i majątkiem [...] - fragment dokumentu zawartego z Przeszburgu w początkach 1423 roku
-(I/III) Przystąpienie do układu w Preszburgu.-(30 III) Utrata znaczenia układu preszburskiego, w związku z zawarciem porozumienia Władysława Jagiełły z Zygmuntem Luksemburskim w Kieżmarku.

1424

📖
Byli nadto obecnymi: Ziemowit, Władysław, Kazimierz, Trojden, bracia rodzeni, książęta mazowieccy; Bernard książę opolski, Bolesław cieszyński, Janusz raciborski, Kazimierz oświęcimski, Wacław opawski, Konrad Czarny [raczej Kantner, bo Czarny był wówczas jeszcze dzieckiem - przyp. wł.] i Konrad Biały kozielscy, Wacław żagański [raczej głogowski - przyp. wł.], wielu książąt litewskich i ruskich. - Kronika Jana Długosza
-(III) Udział w krakowskim zjeździe monarchów (z okazji koronacji Zofii holszańskiej).
-(23 X) Śmierć Jadwigi.

1427

-(14 II) Bernard bierze udział w antyhusyckim zjeździe książąt i stanów śląskich w Strzelinie.

1428

📖
Roku Pańskiego 1428 husyci przybywszy z granic Węgier weszli w dzień Św. Grzegorza na Śląsk, pustosząc liczne miasta, zamki, wsie oraz klasztory [...] - kronika Zygmunta Rosicza
---
Kacerze niestety na sile tak bardzo przybrali i się wzmocnili także przez wielu, którzy w tych krajach do nich przystali, a właśnie książęta na Śląsku z nimi pokój zawarli, mianowicie książę Bolko Stary, jego brat Bernard, książę Bolko Młody z Opola, książę Jan ziębicki [...] - fragment listu biskupa wrocławskiego Konrada IV Starszego do wielkiego mistrza Zakonu Krzyżackiego
-(12 III) Husyci czescy wkraczają zbrojnie na Śląsk.-Biskup wrocławski Konrad IV Starszy oddaje Ujazd (z zamkiem i całym okręgiem) w zastaw Bernardowi.

1433

📖
[...] w końcu musiało miasto tutejsze [tj. Namysłów - przyp. wł.] z pomocą oświeconych, wysoce urodzonych książąt i panów, pana Bernarda opolskiego i księcia Ludwika z Brzegu, odkupić od tegoż Puchały Kluczbork z wsiami i wszystkimi jego przynależnościami do rąk tychże książąt za tysiąc i półtrzecia sto marek, przyrzekając te pieniądze na pewne ustalone dnie dobrze zabezpieczone oddać. - fragment roczników miasta Namysłowa
-Oblężenie Kluczborka przez połączone oddziały Bernarda i Ludwika II legnicko-brzeskiego.

1434

📖
Książęta zatem śląscy udali się do króla, który na ich żądanie nakazał zjazd, w celu ukrócenia wszelakich gwałtów i nadużyć, i uspokojenia wszczętych wojen i zamieszek. Naznaczono do tego zjazdu miasteczko Będzin i dzień Św. Jadwigi. Przybyli nań ze strony Królestwa Polskiego Zbigniew biskup, Mikołaj z Michałowa kasztelan i starosta krakowski, tudzież inni panowie; z strony zaś Śląska Bernard opolski, Mikołaj raciborski, Wacław cieszyński i Wacław oświęcimski, książęta, z wielu innymi panami śląskimi. Po kilkudniowych układach i rokowaniach przywrócono pokój wzajemny, uchwalono szkód wynagrodzenie, i zastrzeżono, aby obie strony nie dawały u siebie przytułku i wsparcia Mikołajowi Siestrzeńcowi, jako burzycielowi powszechnej spokojności, i nie dopuszczały mu w swoich krajach i posiadłościach rozbojów, grabieży i łotrostwa, owszem na wzajemne żądanie udzielały sobie pomocy do chwytania jakichkolwiek bądź rozbójców i napastników. - Kronika Jana Długosza
-(15 X) Zjazd w Będzinie z posłami polskimi.-Ludwik II legnicko-brzeski zastawia Byczynę i Kluczbork (wraz z okręgami) Bernardowi.

1437

-(6 V) Śmierć brata Bolesława IV opolskiego.

1438

-(20 IX-XI) Władysław III wyprawia się do Czech w celu intronizacji Kazimierza Jagiellończyka.-(3 XII) Złożenie (we Wrocławiu) hołdu lennego Albrechtowi II Habsburgowi, królowi czeskiemu.

1443

📖
Książę Bolesław opolski urażony na Jana Szafrańca, że najechał miasto Ujazd własność biskupów wrocławskich, w dzierżawie jego natenczas będące [...] - fragment listu biskupa Zbigniewa Oleśnickiego do króla Władysława III
-Przekazanie Ujazdu (wraz z okręgiem) bratankowi Bolesławowi V (po uprzednim wykupieniu go od Konrada IV Starszego).

1449/1450

-Bernard rezygnuje na rzecz bratanka Mikołaja ze swych praw do połowy księstwa opolskiego.

1450

-Przekazanie Kluczborka i Byczyny (wraz z okręgami) na rzecz bratanka Mikołaja I opolskiego.
-(6 V) Bernard przekazuje Niemodlin i Strzelce bratankowi Bolesławowi V i zapisuje mu pozostałą część swojego władztwa (m.in. Lubliniec i Olesno) na wypadek śmierci.

1453

📖
Z książętami Bolesławem [V] opolskim i Przemysławem toszeckim, od których przybyli posłowie z prośbą o pokój, zawarto rozejm na lat dziesięć. Nie życzyli sobie bowiem Polacy wojny nawet z najsłabszym nieprzyjacielem, póki króla widzieli jeszcze chwiejącym się i nieustalonym w swoim sposobie myślenia. - Kronika Jana Długosza
-(24 VI-3 VII) Zjazd w Piotrkowie.

1455

-(2 lub 4 IV) Śmierć Bernarda niemodlińskiego.
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo Avalon
do góry